Thông báo Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); căn cứ Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; căn cứ Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHL ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh); Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ngưỡng đầu vào) đối với Phương thức “Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023” để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy như sau:

1. Về đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh

a) Đối tượng tuyển sinh: đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam, hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tại Việt Nam; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; và có kết quả thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

b) Phạm vi tuyển sinh:

- Tuyển sinh đối với tất cả thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện dự tuyển theo quy định nêu trên;

- Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế bằng phương thức xét tuyển.

2. Về mã ngành (mã tuyển sinh các ngành đào tạo) và tên ngành xét tuyển (tên tuyển sinh các ngành đào tạo); mã phương thức xét tuyển và tên phương thức xét tuyển; mã tổ hợp xét tuyển và tên tổ hợp xét tuyển

Stt

Mã ngành

Tên ngành

phương thức

Tên

phương thức

tổ hợp

Tên tổ hợp

1.

7220201

Ngôn ngữ Anh

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D14

Văn, Lịch sử, tiếng Anh

D66

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

2.

7340101

Quản trị kinh doanh

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

3.

7340102

Quản trị - Luật

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

4.

7380101

Luật

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

C00

Văn, Sử, Địa

D01,03,06

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

5.

7380109

Luật Thương mại quốc tế

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D66

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

Ghi chú: khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Hệ thống của Bộ), thí sinh phải ghi đúng, đủ và thực hiện việc lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm 3 thông tin (rất quan trọng) sau: (i) Thứ tự nguyện vọng; (ii) Tên trường và mã trường; (iii) Tên ngành và mã ngành.

3. Về ngưỡng đầu vào: ngưỡng đầu vào của Phương thức “Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023” đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển được nêu tại mục 2 nêu trên, cụ thể như sau:

 

Ngành

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)

A00

A01

C00

D01,03,06

D14

D66

D84

Luật

20,0

20,0

24,0

20,0

-

-

-

Luật Thương mại quốc tế

-

23,0

-

D01: 23,0

-

23,0

23,0

Quản trị - Luật

21,0

21,0

-

D01: 21,0

-

-

21,0

Quản trị kinh doanh

20,0

20,0

-

D01: 20,0

-

-

20,0

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

D01: 20,0

20,0

20,0

20,0

Ghi chú: mức điểm “ngưỡng đầu vào” nêu trên đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

4. Về cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển; thời gian đăng ký và xác nhận nguyện vọng đăng ký xét tuyển; nguyên tắc xét trúng tuyển

a) Cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển:

- Thí sinh phải ghi đúng, đầy đủ thông tin về “tên trường và mã trường” và “tên ngành và mã ngành” vào từng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển;

- Thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không bị giới hạn số lần;

- Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo cũng như nộp lệ phí xét tuyển thì liên hệ với các thầy/ cô tại các điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc liên hệ với Trường theo thông tin được nêu tại Mục 6 dưới đây, để được hướng dẫn;

- Sau khi đăng ký thành công, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, trong thời hạn quy định. Trường hợp thí sinh chưa nộp “lệ phí xét tuyển” thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

b) Thời gian đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển:

- Thời gian và cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển:

+ Thời gian: đến 17g00’ ngày 30/7/2023;

+ Cách thức: bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Thời gian và cách thức nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký:

+ Thời gian: từ ngày 31/7/2023 đến 17g00’ ngày 06/8/2023;

+ Cách thức: bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ.

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển:

- Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký “từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu” và không thấp hơn “ngưỡng đầu vào” theo quy định tại Mục 3 nêu trên; điểm trúng tuyển được xét bình đẳng, chỉ dựa vào tiêu chí là điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách), không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký; không sử dụng tiêu chí phụ để chọn thí sinh trúng tuyển (trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách);

- Điểm xét trúng tuyển được Trường xác định theo ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;

- Điểm xét trúng tuyển khi công bố đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Về ngành đào tạo của Trường: năm 2023, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo liên thông (học cùng lúc 2 chương trình đào tạo) giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý), trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Theo đó, sau khi đã học xong năm thứ II của ngành thứ nhất (ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), nếu đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên sẽ được đăng ký học liên thông sang ngành Luật. Sau thời gian từ 5,0 năm đến 5,5 năm (tính từ năm 2023), nếu sinh viên hoàn thành cả 2 chương trình đào tạo sẽ được Trường xét tốt nghiệp và cấp 2 văn bằng cử nhân trình độ đại học hình thức chính quy (trong đó có bằng cử nhân ngành Luật). Đây là lợi thế rất lớn của sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Về thông tin học phí, địa điểm học và thông tin hỗ trợ

a) Học phí: căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và với mục tiêu nhanh chóng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận nền giáo dục đại học của các nước phát triển trong khu vực, Trường đã xây dựng Đề án học phí của năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực để đạt được mục tiêu vừa nêu, mức thu học phí đối với sinh viên chính quy trình độ đại học cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt

Khóa 48

(Khóa tuyển sinh năm 2023)

Năm học

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

1.

Đào tạo chính quy ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh

31.250.000

35.250.000

39.750.000

44.750.000

2.

Đào tạo chính quy ngành Quản trị - Luật

37.080.000

41.830.000

47.170.000

53.100.000

3.

Đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý

31.250.000

37.500.000

42.250.000

47.750.000

4.

Đào tạo chính quy chất lượng cao ngành: Luật, Quản trị kinh doanh

62.500.000

70.500.000

79.500.000

89.500.000

5.

Đào tạo chính quy chất lượng cao ngành Quản trị - Luật

74.160.000

83.660.000

94.340.000

106.200.000

6.

Đào tạo chính quy chất lượng cao ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh

165.000.000

181.500.000

199.700.000

219.700.000

b) Địa điểm học của sinh viên Khóa 48 (Khóa tuyển sinh năm 2023):

- Đối với ngành Quản trị - Luật: học tại cơ sở Bình Triệu, TP. Thủ Đức;

- Đối với các ngành còn lại (bao gồm cả các Lớp chất lượng cao ngành Luật, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh): học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4;

- Nhà trường không có chỗ ký túc xá; sinh viên tự túc chỗ ở.

c) Thông tin liên lạc khi cần hỗ trợ: thí sinh cần chủ động liên lạc với Trường để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thông qua các kênh liên lạc sau:

- Số tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900.555.514;

- Số điện thoại cố định của Trường: (028) 3940.0989 và bấm số nội bộ để gặp các bộ phận có liên quan:

+ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh: số nội bộ 221 hoặc 220 hoặc 209;

+ Phòng Đào tạo: số nội bộ 112;

+ Trung tâm CNTT: số nội bộ 141 (chỉ hỗ trợ về kỹ thuật ĐKXT).

- Số điện thoại di động: 0879.555.514 (zalo)./.

------------------------------------

Xem thông tin chi tiết tại:

Thông báo Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

--%>
Top