Triển khai xây dựng đề án về vị trí việc làm giai đoạn 2018 - 2021

Theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc là trong đơn vị sự nghiệp công lập và để triển khai việc xây dựng đề án về vị trí việc làm 3 năm một lần theo Thông tư 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Sáng ngày 12/4/2018, tại phòng A905 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp này với sự tham gia của Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo và giảng viên, chuyên viên của từng đơn vị.

Lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị tham dự

Mục đích của việc xây dựng đề án vị trí việc làm là nhằm xác định những công việc hoặc những việc làm của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Đồng thời làm căn cứ xác định số lượng người làm việc, để thực hiện việc quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyên và quản lý viên chức trong Trường trong 3 năm tới. 

 

Tổ công tác triển khai kế hoạch

Tại cuộc họp Tổ công tác đã triển khai kế hoạch xây đựng Đề án vị trí việc làm tại Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, theo đó để thực hiện kế hoạch này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải triển khai rộng rãi kế hoạch đến tất cả cán bộ, giảng viên của đơn vị mình; đồng thời nghiên cứu kỹ đề án và các mẫu phụ lục từ đó từng đơn vị sẽ có lãnh đạo và một thư ký là thành viên của đơn vị sẽ tham gia triển khai thực hiện các phụ lục và các yêu cầu của đề án.

Căn cứ Đề án được xây dựng, Nhà trường sẽ thực hiện việc Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và quản lý cán bộ, giảng viên trong giai đoạn tới.

Bài: Anh Thư

                                                                                                            Ảnh: Thái Hảo

                                                                                                            Ban Truyền thông Ulaw

   

Top