Công khai chất lượng đào tạo năm 2013-2014

Xem thông tin chi tiết tại: Bao cao cong khai 13-14.rar 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP

MỘT SỐ THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

Năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số: 2067 /BC - ĐHL  ngày 29 tháng 11 năm 2013

 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM)

 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

4

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

4

 

3

Diện tích đất của trường

ha

0,72

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

26.600

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

22.200

 

4.2

Diện tích thư viện

-

4.400

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

-

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

-

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

-

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

221

 

6.1

Giáo sư

-

01

 

6.2

Phó giáo sư

-

09

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

50

 

6.4

Thạc sỹ

-

141

 

6.5

Cử nhân

-

21

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

9.784

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

65

 

7.2

Học viên cao học

-

1054

 

7.3

Đại học

-

8665

 

7.4

Cao đẳng

-

0

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

0

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

90,49%

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

18.187

 

9.2

Thạc sỹ

-

10,912

 

9.3

Đại học

-

4,850

 

9.4

Cao đẳng

-

-

 

10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

139.048

 

10.1

Từ ngân sách

-

30,926

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

96,586

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

-

 

10.4

Từ nguồn khác

-

11,536

 

 

                                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký và đóng dấu)

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                   MAI HỒNG QUỲ

                                                                                                 

                                                                     

--%>

Top