Công khai chất lượng đào tạo năm 2012-2013

Xem thông tin chi tiết tại:  Bao cao cong khai 12-13.rar

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

Số: /CV - ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TỔNG HỢP

MỘT SỐ THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

Năm học 2012-2013

(Kèm theo công văn số: 2096 /ĐHL - ĐBCL  ngày 29 tháng 11 năm 2012

 của trường Đại học Luật TP.HCM)

 

  • Hình thức công khai: Công khai trên trang thông tin điện tử của trường ĐH Luật TP.HCM và công khai tại Bảng tin tại trường.
  • Địa chỉ website: https://www.hcmulaw.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

3

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

3

 

3

Diện tích đất của trường

ha

7,2

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

12,286

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

8286

 

4.2

Diện tích thư viện

-

4000

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

0

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

0

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

0

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

216

 

6.1

Giáo sư

-

01

 

6.2

Phó giáo sư

-

07

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

40

 

6.4

Thạc sỹ

-

127

 

6.5

Cử nhân

-

41

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

9,109

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

54

 

7.2

Học viên cao học

-

938

 

7.3

Đại học

-

8117

 

7.4

Cao đẳng

-

0

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

0

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

58,79%

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

15,750

 

9.2

Thạc sỹ

-

9,450

 

9.3

Đại học

-

4,200

 

9.4

Cao đẳng

-

0

 

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

106,541

 

10.1

Từ ngân sách

-

32,596

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

66,456

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

0

 

10.4

Từ nguồn khác

-

7,489

 

 

                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2012

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký và đóng dấu)

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                   MAI HỒNG QUỲ

--%>
Top