Về việc góp ý cho các Quy chế, Quy định đã gửi lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức và người lao động

Kính gửi: Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động trong Trường.

 

     1. Ngày 10/6/2019, Nhà trường có gửi văn bản 484/ĐHL-HCTH gửi email và đưa Trang thông tin điện tử của Trường về việc lấy ý kiến đóng góp toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Trường cho 03 Quy định

     a) Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

     b) Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

     c) Quy định đánh giá, phân viên chức và người lao động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

     2. Ngày 14/6/2019, Nhà trường có gửi văn bản 495/ĐHL-HCTH gửi email và đưa Trang thông tin điện tử của Trường về việc lấy ý kiến đóng góp toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Trường cho Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường.

3. Ý kiến góp ý cho các Dự thảo và gửi về địa chỉ email plhtoan@hcmulaw.edu.vn hoặc bằng văn bản cho phòng Hành chính Tổng hợp trước 16h ngày 21/6/2019.

 

Đến thời điểm hiện tại 17h30 ngày 18/6/2019, Phòng Hành chính Tổng hợp mới nhận được email góp ý của 01 đơn vị và 01 cá nhân. Để các Quy chế, Quy định khi đưa vào sử dụng có hiệu quả và tránh được những thiếu sót, Lãnh đạo Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức họp  hoặc góp ý trực tiếp cho các Dự thảo từ nay cho đến thời hạn theo thông báo, để Ban Soạn thảo đủ thời gian hoàn thiện dự thảo và trình Hội đồng trường thông qua và Nhà trường ban hành cho kịp tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng

Phòng Hành chính – Tổng hợp

--%>

Top