Thông báo V/v công bố kết quả, danh sách tập thể lớp và cá nhân được khen thưởng năm học 2017 -2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


Số: 1360/QĐ-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2018QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên năm học 2017 - 2018


______________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QT-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại Học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng giấy khen và thưởng 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) cho mỗi tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên Tiên tiến” năm học 2017 - 2018.

(Danh sách có 10 tập thể kèm theo)

Điều 2: Tặng giấy khen và thưởng 700.000đ (Bảy trăm ngàn đồng) cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắcnăm học 2017 – 2018.

(Danh sách có 01 sinh viên kèm theo)

Điều 3: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2017 – 2018.

(Danh sách có 25 sinh viên kèm theo)

Điều 4: Tặng giấy khen và thưởng 2.000.000đ (Hai triệu đồng) cho mỗi sinh viên khóa 43 đạt điểm thi cao nhất khối thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (gọi tắt là sinh viên Thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy 2018).

(Danh sách có 04 sinh viên kèm theo)

Điều 5: Tặng giấy khen và thưởng 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Tư vấn tuyển sinh 2018.

(Danh sách có 23 sinh viên kèm theo)

Điều 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trưởng Phòng Công tác sinh viên, trưởng Phòng Đào tạo, trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng Khoa và sinh viên có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 6;

- Lưu VT, PCSV.

HIỆU TRƯỞNG


                                                   


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


Số: 815/TB-ĐHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 


THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả, danh sách tập thể lớp và cá nhân

được khen thưởng năm học 2017 -2018Căn cứ kết luận của Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên và Quyết định số 1360/QĐ-ĐHL ngày 05/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc khen thưởng sinh viên năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo kết quả, danh sách các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

 1. Các danh hiệu được khen thưởng năm học 2017 – 2018:

 • Lớp sinh viên xuất sắc, Lớp sinh viên tiên tiến;  

 • Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi;

 • Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018;

 • Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2018.

 1. Tình hình nộp hồ sơ đăng ký và kết quả xét chọn:

Tính đến ngày 14/9/2018, Phòng CTSV đã nhận được 14 hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Lớp sinh viên tiên tiến”, 69 hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên giỏi” và 24 hồ sơ xét chọn danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2018” (hồ sơ do Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phòng Đào tạo và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (QHDN&HTSV) đề nghị).

Riêng đối với danh hiệu “Sinh viên đạt điểm thi cao nhất khối thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018”, Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên bình chọn 04 sinh viên có điểm thi cao nhất trên cơ sở kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (không tính điểm ưu tiên) và đề nghị của Phòng Đào tạo, theo các khối thi tương ứng.

Theo đó, kết quả xét chọn của các danh hiệu như sau:

 1. Danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc”, “Lớp sinh viên tiên tiến”:

Căn cứ theo Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018, theo nguyên tắc bình chọn các tập thể có thành tích nổi bật, có 10/14 tập thể lớp đủ tiêu chuẩn và được công nhận đạt danh hiệu “Lớp sinh viên tiên tiến” năm học 2017 – 2018 (xem danh sách đính kèm). Các tập thể lớp còn lại không đủ tiêu chuẩn do thành tích không nổi bật, xếp loại chi đoàn chỉ ở mức Trung bình. Không có tập thể đạt danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc” năm học 2017 – 2018.

 1. Danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”, “Sinh viên giỏi”:

Hồ sơ đăng ký không có sinh viên đăng ký xét chọn danh hiệu sinh viên xuất sắc, tuy nhiên, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên quyết định công nhận danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” năm 2017 – 2018 cho 01 sinh viên thuộc lớp TM40B1 (xem danh sách đính kèm).

Đối với các hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2017 – 2018, căn cứ theo Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 với nguyên tắc bình chọn tối đa từ 10 đến 15 sinh viên mỗi khóa có thành tích học tập và rèn luyện cao nhất, có tất cả 25/69 sinh viên đủ tiêu chuẩn và được công nhận đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2017 – 2018 (xem danh sách đính kèm).

 1. Danh hiệu “Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018”:

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và đề nghị của Phòng Đào tạo, có 04 sinh viên đủ tiêu chuẩn và được công nhận đạt danh hiệu “Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018” (xem danh sách đính kèm).

 1. Danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2018”:

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phòng Đào tạo, Trung tâm QHDN&HTSV, Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên năm học 2017 – 2018 đã bình chọn và công nhận:

 • 18 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018” (xem danh sách đính kèm);

 • 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018” (xem danh sách đính kèm).

 1. Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và nhận khen thưởng:  

Các nhân và đại diện các tập thể đạt danh hiệu nêu trên phải tham dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019, ngày 09/10/2018 tại cơ sở Bình Triệu (có mặt lúc 7h30 để điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi) để nhận khen thưởng. Riêng việc nhận tiền thưởng chỉ được thực hiện sau khi kết thúc Lễ khai giảng (liên hệ phòng E106). Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp nhận khen thưởng sau thời gian này.

Trang phục dự Lễ phải lịch sự, đảm bảo Phong cách sinh viên Luật: áo sơ mi trắng (hoặc áo thun Mùa Hè xanh đối với sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018”), quần tối màu, đeo thẻ sinh viên, mang giày hoặc dép có quai hậu. Sinh viên không đảm bảo trang phục theo quy định sẽ không được nhận khen thưởng trên sân khấu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, email: ntbdai@hcmulaw.edu.vn) để dược giải quyết./.  Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Phòng Đào tạo, TT QHDN&HTSV;

- Đoàn – Hội SV trường;

- Các lớp;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


()
Nguyễn Mạnh HùngBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
 
 
 
 
 
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN

Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2017 – 2018

(Kèm theo Quyết định số: 1360/QĐ-ĐHL ngày 05/10/2018 của Hiệu trưởng

trường Đại học Luật TP. HCM)

 1. Danh hiệu “Tập thể lớp sinh viên Tiên tiến năm học 2017 - 2018”:

Kèm theo Điều 1 của quyết định

STT

Tập thể lớp

Danh hiệu khen thưởng

Thương mại 40B1

Lớp sinh viên Tiên tiến

Thương mại 41.3

Lớp sinh viên Tiên tiến

Thương mại 41.4

Lớp sinh viên Tiên tiến

Dân sự 40A1

Lớp sinh viên Tiên tiến

Dân sự 40A2

Lớp sinh viên Tiên tiến

Chất lượng cao 40A

Lớp sinh viên Tiên tiến

Chất lượng cao 40D

Lớp sinh viên Tiên tiến

Anh văn pháp lý 41

Lớp sinh viên Tiên tiến

AUF42

Lớp sinh viên Tiên tiến

Quản trị kinh doanh 41.2

Lớp sinh viên Tiên tiến

 

Danh sách có 10 tập thể

 1. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018”:

Kèm theo Điều 2 của quyết định

STT

Họ tên

Đơn vị

Điểm TB

Điểm RL

Phạm Trần Kim Thanh

TM40B1

3.65

Xuất sắc

 

Danh sách có 01 sinh viên

 1. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi năm học 2017 - 2018”:

Kèm theo điều 3 của quyết định

STT

Họ tên

Lớp

Điểm HT

Điểm RL

Nguyễn Thanh Đăng Khoa

HC40.1

3.64

Tốt

Trương Thu Giang

TM42A1

3.60

Tốt

Quách Thanh Vịnh An

CLCQTL42

3.59

Tốt

Huỳnh Chúc Mai

HS42A2

3.56

Tốt

Huỳnh Bá Bảo Lộc

HC40.1

3.54

Tốt

Trương Thế Khoa

CLCQTL42

3.51

Tốt

Đỗ Thị Thương Huyền

DS40A1

3.47

Tốt

Nguyễn Thị Ái Quỳnh

AUF40

3.47

Tốt

Võ Ngọc Oanh

HS42A2

3.46

Tốt

Lương Thị Nhã Quyên

TM40B1

3.45

Tốt

Trần Thị Lan Linh

DS40A2

3.45

Tốt

Nguyễn Phạm Xuân Thy

CLCQTL42

3.45

Xuất sắc

Trần Thị Yến Nhi

CLC40D

3.44

Tốt

Bùi Hoàng Vân Anh

QTL42.1

3.43

Xuất sắc

Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

QTL39.1

3.43

Xuất sắc

Trần Lê Gia Bảo

QTL39.1

3.42

Tốt

Lê Khanh

TM40A2

3.41

Tốt

Trần Ngọc Hoàng Quân

CLCQTL42

3.41

Tốt

Lê Khả Luận

DS40A2

3.40

Xuất sắc

Võ Thị Huyền

TM42A2

3.40

Tốt

Lưu Ngọc Gia Hân

HS41.1

3.38

Tốt

Hứa Thị Thùy Anh

TM42A1

3.37

Tốt

Lê Thu Uyên

TM41.4

3.33

Tốt

Nguyễn Ngọc Trâm

HS41.4

3.33

Tốt

Nguyễn Ngọc Thái Hảo

QT41.1

3.33

Tốt

 

Danh sách có 25 sinh viên.

 1. Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018:

Kèm theo Điều 4 của quyết định

STT

Họ tên

Ngành

Khối thi

Điểm

Dương Đức Mạnh

Thương mại Quốc tế 43.1

D

26.34

Trần Thị Thu Ngân

Thương mại 43.2

C

25.63

Cao Nữ Yến Ngọc

Thương mại Quốc tế 43.1

A1

24.53

Phạm Bích Phương

Quản trị luật 43B1

A

23.97

 

Danh sách có 4 sinh viên.

 1. Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Tư vấn tuyển sinh năm 2018: Kèm theo Điều 5 của quyết định

 1. Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018

STT

Họ tên

Lớp

Đội hình MHX

Nguyễn Duy phúc

AUF40

Thành viên Ban Chỉ huy  

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

TM40A

Thành viên Ban Chỉ huy  

Hoàng Thái Bảo

HS40.1

Thành viên Ban Chỉ huy  

Nguyễn Cao Hùng

TM41.2

Xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh

Hồ Thị Mặc Chi

HC40.1

Xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh

Vũ Văn Thuật

QTKD41.2

Xã Tân An, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang

Bùi Phương Thảo

CLC41E

Xã Tân An, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Nhất

TM41.3

Xã Phú Lộc, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang

Nguyễn Lê Kim Tuyền

QTL41.2

Xã Phú Lộc, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang

Lý Hồng Hân

QTL41.1

Chuyên Tuyên truyền pháp luật

Cao Minh Tuấn

CLC41D

Chuyên Tuyên truyền pháp luật

Nguyễn Anh Lâm

TM41.2

Chuyên Tuyên truyền pháp luật

Nguyễn Hải Anh Tiền

QT42B2

Chuyên Tuyên truyền pháp luật

Nguyễn Thị Thu Huyền

QTL41.1

Chuyên Tuyên truyền pháp luật

Phan Xuân Kỳ Duyên

HC41.1

Truyền thông

Hứa Thị Kim Thanh

HC41.2

Truyền thông

Nguyễn Ngọc Thiện

HS41.4

Xã Tân Thạnh, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang

Trịnh Thị Xuân Thủy

HS40.2

Xã Tân Thạnh, huyện Tân Châu – tỉnh An Giang

 

Danh sách có 18 sinh viên.

 1. Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2018

STT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

La Bá Hiền

QT41.1

Nhóm trưởng  

Nguyễn Ngọc Quế Lan

QT41.2

Nhóm trưởng  

Vương Thục Oánh

CLC40D

Nhóm trưởng  

Hồ Hàn Phong

TM40B

Nhóm trưởng  

Phạm Hữu Thắng

QT41.3

Nhóm trưởng  

 

Danh sách có 05 sinh viên 

   

Top