Thông báo tổ chức mở lớp học phần cho sinh viên hệ chính quy đăng ký học liên thông các chương trình đào tạo trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

 

Tải về để xem: Thông báo mở lớp và Lịch học chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-ĐHL, ngày 22/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc Triển khai cho sinh viên hệ chính quy đăng ký học liên thông chương trình đào tạo học kỳ 2 năm học 2018-2019. Theo đó, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 01/3/2019 Phòng Đào tạo đã triển khai cho sinh viên hệ chính quy các khóa 42 trở về trước đăng ký theo kế hoạch. Kết quả đăng ký học phần theo từng chương trình đào tạo liên thông như sau: Xem file đính kèm


--%>

Top