Ngày 30 tháng 3 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ký Quyết định số 1234/GD-ĐT thành lập Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật TP. HCM và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM.

     Ngày 10 tháng 10 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Theo Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Trường  Trường Đại học Luật tách ra khỏi Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh  thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ban biên tập website
quản trị mạng
(08) 39400989
- 141 / 142