DANH SÁCH TRUNG TÂM THUỘC TRƯỜNG

1. Trung tâm Tư vấn pháp luật

2. Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

3. Trung tâm Học liệu

4. Trung tâm Khảo thí 

5. Trung tâm Đảm bảo chất lượng và PPGD 

6. Trung tâm Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế 

7. Trung tâm Nghiên cứu quyền CN, quyền CD và Pháp luật nước ngoài

8. Trung tâm Sở hữu trí tuệ  

9. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ SV 

10. Trung tâm Thông tin - Thư viện 

11. Trung tâm Công nghệ thông tin 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142