DANH SÁCH PHÒNG BAN TRỰC THUỘC TRƯỜNG

1. Phòng Đào tạo 

2. Phòng Quản lý hệ VLVH 

3. Phòng Đào tạo sau ĐH

4. Phòng Hành chính - tổng hợp

5. Phòng Tài chính - kế toán

6. Phòng Quản trị - thiết bị 

7. Phòng QL nghiên cứu khoa học và HTQT 

8. Phòng Công tác sinh viên  

9. Phòng Tạp chí Khoa học pháp lý

10. Phòng Thanh tra  

11. Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142