DANH SÁCH KHOA/BỘ MÔN ĐÀO TẠO THUỘC TRƯỜNG

1. Khoa Luật Dân sự 

2. Khoa Luật Hành chính - Nhà nước  

3. Khoa Luật Hình sự 

4. Khoa Luật thương mại 

5. Khoa Luật Quốc tế 

6. Khoa Quản trị 

7. Khoa Khoa học cơ bản 

8. Bộ môn Anh văn pháp lý

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142