joomla contact module

      

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HĐTS VĂN BẰNG 2 HỆ CQ NĂM 2017

                Số: 1160/QĐ-ĐHL                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố điểm trúng tuyển

đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017

của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ - TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Điều lệ trường đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định về đào tạo để cấp bằng Đại học thứ hai, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-ĐHL ngày 07/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngày 15/8/2017 về việc xét duyệt điểm trúng tuyển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là 10,0 điểm.

Điều 2. Trưởng các Phòng: Đào tạo, Hành chính - Tổng hợp và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

  

                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142