joomla contact module

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDDT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ", Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt tháng 8 năm 2017... 

File download 1 Thông báo chi tiết
ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142