joomla contact module

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật là một môn học cơ sở, nền tảng có ý nghĩa phương pháp luận đối với các môn học pháp lý chuyên ngành. Môn học này trang bị cho người học những tri thức chung, cơ bản, quan trọng nhất về nhà nước và pháp luật .Trên cơ sở đó, hình thành ở người học phương pháp tư duy, nhận thức đúng đắn về hai hiện tượng nhà nước và pháp luật, tạo tiền đề cần thiết về tri thức và tư tưởng để tiếp tục tìm hiểu các tri thức pháp lý khác. Vì vậy, đây là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo từ trung cấp, đại học và sau đại học chuyên ngành luật học ở Việt Nam.Tuy nhiên, trong những năm gần đây,sự nhận thức về nhà nước và pháp luật đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như sự thay đổi của các quan hệ xã hội, sự phức tạp của các mối quan hệ quốc tế cũng như có sự giao thoa giữa các hệ thống pháp luật trên thế giới,… Từ đó đặt ra nhu cầu cần phải có sự nhận thức, đánh giá lại một cách toàn diện môn học này, để tiếp cận những quan điểm mới về nhà nước và pháp luật mang tính đa dạng hơn. Do đó, Trường Đại học Luật TP.HCM quyết định tổ chức biên soạn Giáo trình  Lý luận về Nhà  nước và pháp luật với cách tiếp cận mới. Với mong muốn nhận được góp ý của các nhà khoa học về những nội dung căn bản của giáo trình này cũng như tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu và áp dụng pháp luật có cơ hội gặp gỡ, trao đổi về những vấn đề có liên quan, Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật”.

         Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Luật TP.HCM trong hai ngày: 19 và 20/10/2017. Ngày 19/10/2017, hội thảo sẽ tiến hành thảo luận, góp ý những vấn đề lý luận về nhà nước (chia thành hai phiên sáng – chiều); ngày 20/10/2017, thảo luận, góp ý những vấn đề lý luận về pháp luật (được chia thành 2 phiên sáng- chiếu). Nội dung cụ thể của từng phiên như sau:

Phiên 1: Buổi sáng ngày 19/10/2017 – Lý luận về Nhà nước

-         Các học thuyết về nguồn gốc nhà nước

-         Khái niệm, đặc trưng của nhà nước

-         Bản chất nhà nước

-         Kiểu nhà nước

Phiên 2: Buổi chiều ngày 19/10/2017 – Lý luận về Nhà nước

-         Bộ máy nhà nước

-         Hình thức nhà nước

-         Khái niệm nhà nước pháp quyền

-         Nhà nước trong hệ thống chính trị

-         Nhà nước trong điều kiện toàn cầu hóa

Phiên 3: Buổi sáng ngày 20/10/2017 – Lý luận về Pháp luật

-         Khái niệm, các thuộc tính của pháp luật

-         Bản chất, chức năng, các thuộc tính của pháp luật

-         Nguồn của pháp luật

Phiên 4: Buổi chiều ngày 20/10/2017 – Lý luận về Pháp luật

-         Cấu trúc hệ thống pháp luật

-         Quan hệ pháp luật

-         Vi phạm pháp luật

 

                                                  (Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và HTQT)

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142