joomla contact module

                    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     

                      Số           /TB-ĐHL                                               TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc bán sách giảm giá 75%/ giá bìa    

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, trung tâm Học Liệu sẽ bán một số Giáo trình, tập bài giảng  đã mua của sinh viên các khoá trước và bán giảm giá các Giáo trình, tập bài giảng và tài liệu tham khảo do lỗi kỹ thuật (nhưng nội dung vẫn còn giá trị sử dụng cho học tập và nghiên cứu).

 1. Địa điểm: tại Nhà sách Trung tâm Học liệu tại 02 cơ sở của Trường;

 2. Hình thức bán:

 • Mua Online: Đăng ký qua mail Cô Nhữ Thị Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , vui lòng ghi rõ thông tin: tên sinh viên, số điện thoại liên lạc, tên sách, số lượng, thành tiền, nơi nhận sách, thời gian nhận sách và trả tiền.

 • Mua trực tiếp:

+ Nhà sách cơ sở Bình Triệu: cô Trần Thị Ánh

+ Nhà sách cơ sở Nguyễn Tất Thành: cô Nhữ Thị Quyên

 1. Giá bán: 25%/ giá bìa(giảm 75%/ giá bìa)

 2. Thời gian: 10/10/2017-20/10/2017 (trong giờ hành chính)

 3. Danh mục sách:

Trân trọng.

Nơi nhận:

 • Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

 • Giảng viên, sinh viên,TTHL (để thực hiện);

 • Đăng website, dán thông báo;

 • Lưu VT, TTHL

TL.HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC LIỆU


(Đã ký)

Đặng Văn Thống

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142