joomla contact module

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Số:  591 /TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2017    

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Hội thảo quốc tế Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế -

những vấn đề pháp lý đặt ra

 

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi và đối thoại giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia quốc tế và trong nước về các vấn đề về môi trường và tác động của nó đến các hoạt động phát triển dưới góc độ pháp lý; chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các thực tiễn tốt cho việc xây dựng và đảm bảo thực thi pháp luật môi trường; Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minhsẽtổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế - những vấn đề pháp lý đặt ra”.

Thời gian: từ 7:45, thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường A1002, Trường ĐH Luật Tp. HCM, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong trường để đăng ký tham dự Hội thảo. Các giảng viên tham dự Hội thảo sẽ được quy đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học vào cuối năm học (tối đa 10 tiết/ buổi).

Đăng ký tham dự vui lòng gửi đến Phòng QL NCKH & HTQT trước 9h ngày 19/9/2017, qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                            

- Các đơn vị (để thông báo);   

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu: P.HCTH, P.NCKH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

ThS Huỳnh Thị Thu Trang

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142