joomla contact module

 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


                        

Số: 524/TB-ĐHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách sinh viên ngành Quản trị - Luật khóa 37 (2012 - 2017) và sinh viên khóa 38 (2013 - 2017) được khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập, quản lý lớp, công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viênCăn cứ kết luận của Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên và Quyết định số 1166/QĐ-ĐHL ngày 17/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc khen thưởng cho sinh viên khóa 37 ngànhQTL) và khóa 38 ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh vì có thành tích tốt trong học tập, quản lý lớp, công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

Nay, Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo kết quả và danh sách sinh viên được nhận khen thưởng của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. HCM, cụ thể như sau:

  1. Sinh viên “Đạt thành tích học tập giỏi toàn khóa học”:

Căn cứ theo Quyết định công nhận tốt nghiệp có 78 sinh viên xếp loại giỏi. Tuy nhiên, chỉ có 62 sinh viên đủ tiêu chuẩn để khen thưởng (điểm học tập đạt loại giỏi và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên) (có danh sách kèm theo).  

  1. Sinh viên “Có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp”:

    a.Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ Khá trở lên.

- Có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp được Cố vấn học tập, lãnh đạo khoa đề nghị khen thưởng.

       b. Số lượng đề nghị khen thưởng:

Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, có 27 sinh viên thuộc 33 lớp đủ điều kiện được khen thưởng (có danh sách kèm theo).

  1. Sinh viên “có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên”:

       a.  Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có kết quả học tập đạt từ Khá trở lên.

- Tham gia công tác Đoàn – Hội tại Trường tối thiểu từ 3 năm trở lên. Có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội Sinh viên trường và phong trào sinh viên, được Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường bình xét, đề nghị.

- Phân loại đoàn viên xuất sắc hoặc ĐRL đạt loại tốt trở lên.

      b. Số lượng đề nghị khen thưởng: Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên và đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, có 18 cán bộ Đoàn – Hội được khen thưởng (có danh sách kèm theo).

 

Sinh viên được khen thưởng vui long liên hệ Ban Tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa 38 và K37 (QTL) sau khi kết thúc buổi lễ để nhận tiền thưởng. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (cán bộ phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để dược giải quyết./.  

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá 37 (QTL), 38;

- Lưu VT, Phòng CTSV

      TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


              (Đã ký)

 

     Nguyễn Mạnh Hùng

______________________________________________________________________________________

Danh sách đính kèm tại: https://drive.google.com/file/d/0ByLa-KLI_GbwbGlQa1ZrWWNtTUE/view?usp=sharing 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142