joomla contact module

TÌNH HÌNH CÁC BUỔI THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT NĂM 2017 - ĐỢT 2

          Ngày 12, 13/08/2017

MÔN THI

SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ

SỐ THÍ SINH CÓ MẶT

SỐ THÍ SINH VẮNG

SỐ THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ

Triết học – Logic học

 

380

 

284 (75%)

96 (25%)

02 (sử dụng tài liệu trong giờ thi)

Lý luận về nhà nước và pháp luật

 

 380

 

 268 (71%)

 (29%)

 04 (sử dụng tài liệu trong giờ thi)

Ngoại ngữ

 

 

 241 (139 thí sinh được

miễn)

 153 (63%)

 88 (37%)

 không

 

Buổi 1 (chiều 12/8/2017): Tình hình thi bình thường, ngoại trừ 2 thí sinh vi phạm quy chế.

 Buổi 2 (sáng 13/8/2017): Tình hình thi bình thường, ngoại trừ 4 thí sinh vi phạm quy chế. 

 Buổi 3 (chiều 13/8/2017): Tình hình thi bình thường.

                           -HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH-

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142