joomla contact module

Trong khuôn khổ kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017, chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017, tại Phòng A.905, Trường Đại học Luật TPHCM, Khoa Luật Hình sự tổ chức Hội thảo với chủ đề: PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và các giảng viên Khoa Luật Hình sự, giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước (có tham luận), các nghiên cứu sinh, học viên Cao học chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự.

Chủ tọa hội thảo: TS Võ Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Luật Hình sự

Hội thảo có 10 tham luận:

-    Một số vấn đề nhận thức về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện (TS. Lê Nguyên Thanh)

-    Hướng dẫn của Liên hợp quốc về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện (TS. Lê Huỳnh Tấn Duy)

-    Nguyên nhân, điều kiện tội phạm do người chưa thành niên thực hiện từ môi trường gia đình và vấn đề phòng ngừa tội phạm (NCS Đinh Hà Minh)

-    Nguyên nhân, điều kiện của tội phạm do người chưa thành niên thực hiện từ môi trường xã hội và vấn đề phòng ngừa tội phạm (HV Cao học Lê Thị Anh Nga)

-    Quản lý người chưa thành niên và vấn đề phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện (NCS. Phạm Thái và Nguyễn Thị Tuyết Anh)

-    Thực tiễn phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam và một số kiến nghị (TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh)

-    Phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện (NCS. Đinh Hà Minh)

-    Các quy định về hình phạt trong bộ luật hình sự năm 2015 và vấn đề phòng ngừa tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện (ThS. Lê Vũ Huy)

-    Xét xử công khai vụ án hình sự và vấn đề phòng ngừa tội phạm trong các vụ án do người chưa thành niên thực hiện (TS. Võ Thị Kim Oanh, NCS. Trịnh Duy Thuyên)

-    Vai trò của các biện pháp xử lý hành chính trong chính sách phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện (ThS. Nguyễn Thị Thiện Trí).

Phát biểu mở đầu hội thảo, TS. Võ Thị Kim Oanh, Trưởng ban tổ chức, trình bày lý do tổ chức hội thảo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu chủ đề phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trong bối cảnh gia tăng tội phạm ở nhóm lứa tuổi chưa thành niên và những đòi hỏi của các tiêu chuẩn quôc tế về đối xử với người chưa thành niên trong lĩnh vực tư pháp và phòng ngừa tội phạm.

Có 8 tham luận được báo cáo trước hội thảo:

-    Tham luận: Một số vấn đề nhận thức về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện (TS. Lê Nguyên Thanh). Tác giả trình bày tóm tắt quan điểm quốc tế và quan điểm cũng như các nỗ lực của Việt Nam về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Đó là sự quan tâm sâu sắc đến hoạt động phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện qua hệ thống các văn bản pháp lý, chủ trương, chính sách, thành tựu lập pháp và tổ chức thực hiện các chương trình, chiến lược quốc gia, địa phương theo hướng bảo vệ tối đa sự phát triển của nhóm chủ thể này. Tác giả cũng chỉ ra cách tiếp cận liên ngành trong nhận thức về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở góc độ Tội phạm học, luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và luật hành chính, đồng thời nêu một số kiến nghị liên quan đến bổ sung độ tuổi từ 16- dưới 18 tuổi trong các chương trình quốc gia, hạn chế lạm dụng các biện pháp tạm giam, lạm dụng việc áp dụng hình phạt tù đối với người chưa thành niên và cải thiện chế độ thăm gặp đối với phạm nhân chưa thành niên.

Tham luận: Hướng dẫn của Liên hiệp quốc về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện (TS. Lê Huỳnh Tấn Duy).Tác giả giới thiệu tóm tắt khung pháp lý quốc tế được coi là chuẩn mực cho hoạt động phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện và các ấn phẩm, các bình luận có liên quan như là cẩm nang cho các quốc gia. Điểm  quan trọng nhất của báo cáo đó là giới thiệu phương pháp tiếp cận về phòng ngừa tội phạm chưa thành niên. Bao gồm 4 nhóm chính sau:

  •    Phòng ngừa tội phạm thông qua sự phát triển xã hội (social development crime prevention) (hướng dẫn 6a)
  •    Phòng ngừa tội phạm dựa vào cộng đồng, địa phương (community or locally-based crime prevention) (hướng dẫn 6b)
  •    Phòng ngừa tội phạm dựa vào hoàn cảnh (situational crime prevention) (hướng dẫn 6c)
  •    Phòng ngừa tội phạm thông qua các chương trình tái hòa nhập (reintegration programmes) (hướng dẫn 6d).

-    Tham luận: Thực tiễn phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam và một số kiến nghị (TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh). Tácgiả đánh giá thực tiễn phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện: trước đây đã có một số đề án đấu tranh, phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, tuy nhiên chưa đạt được kết quả tốt. Các nguyên nhân làm gia tăng tội phạm do người chưa thành niên thực hiện vẫn tồn tại: hoạt động giáo dục, tuyên truyền chưa hiệu quả, đặc biệt là trong trường học phổ thông, tỷ lệ ly hôn cao, hệ thống các chủ thể phòng ngừa tội phạm chưa được tổ chức…

Tham luận “Nguyên nhân, điều kiện của tội phạm do người chưa thành niên thực hiện từ môi trường xã hội và vấn đề phòng ngừa tội phạm” (HV Cao học Lê Thị Anh Nga).Tác giảnhận diện được 3 môi trường xã hội có mối liên hệ và ảnh hưởng đến việc thực hiện tội phạm của người chưa thành niên: môi trường giáo dục, môi trường gia đình và môi trường tiếp xúc. Qua kết quả khảo sát thì chính sự thiếu quan tâm và sự mâu thuẫn gia đình là một trong những nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội, bên cạnh đó việc bị bạn bè dụ dỗ, các phim hay trò chơi bạo lực hay việc thiếu các chương trình truyền hình cho trẻ em cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi trình bày 4 tham luận, Hội thảo tiến hành thảo luận về hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện liên quan đến chính sách hình sự nghiêm trị hay khoan hồng, về độ tuổi thấp nhất phải chịu trách nhiệm hình sự. Kết quả thảo luận có ghi nhận một vài ý kiến khác biệt do cách tiếp cận quốc tế, truyền thống lập pháp và thực tiễn. TS Lê Huỳnh Tấn Duy nêu quan điểm của Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc khuyến nghị các nước nên quy định độ tuổi chịu TNHS và độ tuổi 12 là phù hợp nhất.

Hội thảo tiếp tục với 4 tham luận được trình bày:

Tham luận: “Quản lý người chưa thành niên và vấn đề phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện” (NCS Phạm Thái và Nguyễn Thi Tuyết Anh).NCS Phạm Thái đại diện báo cáo tham luận. Sau khi trình bày một số vấn đề thiếu sót trong hoạt động quản lý người chưa thành niên là nguyên nhân và điều kiện của tội phạm, tác giảđưa ra một số kiến nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm: thứ nhất, phối hợp với các cơ quan hữu quan, các tổ chức xã hội trong tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa. Thứ hai, tham mưu cho các cơ quan có liên quan đề ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong công tác phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội. Thứ ba, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về cư trú và các hoạt động dịch vụ. Thứ tư, tăng cường công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, nắm và dự báo tình hình, sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội.

Tham luận “Vai trò của các biện pháp xử lý hành chính trong chính sách phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện” (ThS. Nguyễn Thị Thiện Trí).Tác giả khẳng định tác động trực tiếp và có ý nghĩa trực diện với công tác phòng ngừa tội phạm là các biện pháp xử lý hành chính được áp dụng với những hành vi có dấu hiệu tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Tác giả cũng chỉ ra sự thiếu tương thích về việc xác định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự với độ tuổi áp dụng biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng), dẫn đến sự lúng túng trong việc lựa chọn biện pháp xử lý theo thủ tụng hành chính hay tư pháp. Từ đó kiến nghị sửa đổi hoàn thiện luật.

Tham luận: “Các quy định về hình phạt trong Bộ Luật hình sự 2015 và vấn đề phòng ngừa tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện” (ThS. Lê Vũ Huy).Bài tham luận tập trung 3 nội dung lớn đó là độ tuổi chịu TNHS, hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau trong việc có nên tăng hình phạt cho người dưới 18 tuổi phạm tội hay không. Theo quan điểm của tác giả không nên tăng mức hình phạt đối với người dưới 18 tuổi mà chỉ nên áp dụng mức tối thiểu cần thiết và nên xử lý theo hướng chuyển hướng và vì vậy nên việc quy định hình phạt hiện nay là phù hợp nhưng cần có quy định rõ ràng hơn về mặt câu chữ để thống nhất áp dụng, đáp ứng nhu cầu phòng ngừa tội phạm.

Tham luận: “Nguyên nhân, điều kiện tội phạm do người chưa thành niên thực hiện từ môi trường gia đình và vấn đề phòng ngừa tội phạm” (NCS Đinh HàMinh).Tác giả cho rằng nguyên nhân do người chưa thành niên phạm tội xuât phát chủ yếu từ yếu tố gia đình như là xuất phát từ chức năng kinh tế gia đình, chức năng giáo dục gia đình, chức năng tình cảm gia đình. Từ những phân tích nguyên nhân từ phía gia đình, tác giả đưa ra một số biện pháp phòng ngừa đến từ gia đình đối với người chưa thành niên phạm tội.

Hội thảo tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến các trường hợp áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng trong luật hình sự Việt Nam và cách thức thực hiện; về môi trường gia đình, đặc biệt là chức năng giáo dục của gia đình đối với hoạt động phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở Việt Nam.

TS. Võ Thị Kim Oanh, thay mặt ban tổ chức và chủ tọa hội thảo tổng kết:

-    Khẳng định tầm quan trọng của chủ đề phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Qua các tham luận, ý kiến của các đại biểu, hội thảo đã thống nhất cao về xu hướng nhân đạo, tiến bộ trong hoạt động phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện và sự nỗ lực của Việt Nam nhằm tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

-    Hội thảo đánh giá cao tính khoa học và đóng góp của các tác giả, các ý kiến của các đại biểu tham dự và khơi gợi những định hướng nghiên cứu, học tập liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.

-    Đề nghị các thầy cô, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên tiếp tục triển khai nghiên cứu về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trong tương lai.

 

TS. LÊ NGUYÊN THANH

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142