joomla contact module

Sáng ngày 09/06/2017, tại Phòng A905 Trường Đại học Luật TP. HCM, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tổ chức Hội thảo về chủ đề “Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2005”.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, TS. Phan Nhật Thanh và ThS Nguyễn Mạnh Hùng – đồng Phó trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, ThS. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Ủy viên Thường vụ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cùng toàn thể giảng viên Khoa, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các lớp.

Phát biểu mở đầu hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Trưởng Ban tổ chức và TS. Phan Nhật Thanh – Phó trưởng Ban tổ chức hội thảo đã nêu lý do của việc tổ chức hội thảo. PGS.TS Vũ Văn Nhiêm nhấn mạnh mục đích hội thảo là triển khai thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2005 đồng thời để tăng cường công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa, tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên được trình bày kết quả nghiên cứu của mình trong việc góp ý hoàn thiện Luật Giáo dục năm 2005.

Buổi hội thảo được chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất dưới sự chủ tọa PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, TS. Đỗ Minh Khôi. Trong phiên thứ hai dưới sự chủ tọa TS. Phan Nhật Thanh, ThS. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

 Phiên thứ nhất, có 4 bài tham luận được trình bày, đó là:

- Tham luận “Một số góp ý về mục tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục năm 2005” của ThS. Vũ Thị Bích Hường và ThS. Trần Quang Trung. Đại diện trình bày tham luận, ThS Vũ Thị Bích Hường phân tích những điểm bất hợp lý của mục tiêu giáo dục theo quy định của Luật giáo dục hiện nay…Theo các tác giả, mục tiêu của giáo dục đại học cần phải sửa đổi theo hướng sau: cần phân biệt giữa mục tiêu giáo dục với yêu cầu giáo dục; mục tiêu giáo dục không mang tính bất biến mà gắn liền với quy luật vận động và phát triển của cuộc sống; cần lĩnh hội có chọn lọc mục tiêu giáo dục của các nước có nền giáo dục phát triển; cần viết lại mục tiêu chung nhất của nền giáo dục Việt Nam.

- Tham luận “Một vài góp ý về mục tiêu giáo dục, mục tiêu giáo dục phổ thông” của ThS Nguyễn Thanh Minh. Trong bài tham luận, tác giả đã tập trung phân tích những quy định của Hiến pháp, Luật giáo dục về mục tiêu của giáo dục và mục tiêu giáo dục phổ thông hiện nay. Theo tác giả, chương trình giáo dục phổ thông triển khai mục tiêu giáo dục phổ thông theo quy định Luật giáo dục hiện nay là rất nặng, gây áp lực rất lớn cho học sinh phổ thông, trong khi đó các hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập thay đổi liên tục làm cho học sinh gặp nhiều khó khăn. Theo tác giả, mục tiêu của giáo dục phổ thông là cần phát huy tối đa điểm mạnh và giảm thiểu tối đa điểm yếu của người học mà không phải là phát triển toàn diện học sinh như mục tiêu của Luật giáo dục hiện nay và cần phải tham khảo 4 mục tiêu của giáo dục của Nhật Bản để sửa đổi mục tiêu của Luật giáo dục Việt Nam.

- Tham luận “Mục tiêu giáo dục phổ thông – Một vài kiến nghị hoàn thiện” của ThS. Lê Thị Mơ – ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo. Trong bài tham luận, các tác giả đã phân tích về mục tiêu của giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật giáo dục hiện nay. Theo tác giả, nên đề cao phát triển năng lực cá nhân hơn là phát triển toàn diện như theo quy định Luật giáo dục hiện này, cần phải đặt mục tiêu trọng tâm là phát triển năng lực cá nhân, cần bổ sung thêm mục tiêu về việc đào tạo kỹ năng làm việc nhóm cho giáo dục phổ thông.

- Tham luận “Sửa đổi luật giáo dục trong giai đoạn hiện nay - Phải sát với thị trường lao động” của Thầy Võ Hồng Tú. Theo tác giả có 3 vấn đề cần phải được xem xét, sửa đổi: chưa nâng vấn đề dạy thêm, học thêm lên tầm “luật định”; điều kiện thành lập các trường đại học, cao đẳng còn đơn giản dẫn đến số lượng các trường đại học, cao đẳng được thành lập nhanh chóng trong khoảng thời gian qua; sách giáo khoa thiếu thống nhất. Theo tác giả muốn đổi mới giáo dục cần phải dựa trên những nền tảng sau: tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam; xã hội hóa giáo dục và việc đầu tư cho giáo dục. Tác giả cũng đưa ra bốn kiến nghị sửa đổi Luật giáo dục hiện hành: nâng vấn đề dạy thêm, học thêm lên tầm luật định; cần quy định rõ ràng, chi tiết và nâng điều kiện, tiêu chuẩn thành lập các trường đại học, cao đẳng trong luật nhằm mục đích cho ra đời các cơ sở đào tạo đại học chất lượng hơn; cần quy định lộ trình thay đổi chương trình giáo dục, thi cử để mang tính ổn định; trong việc sửa đổi Luật giáo dục hiện hành, cần phải chú trọng đến sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong phần tranh luận tại phiên thứ nhất, Hội thảo đã nghe nhiều tranh luận sôi nổi để làm rõ các phần tham luận của các tác giả, cụ thể:

- TS. Đỗ Minh Khôi cho rằng cần phải xác định rõ về mục tiêu giáo dục được quy định theo Luật Giáo dục hiện nay là mục tiêu của giáo dục hay mục tiêu của Luật giáo dục. Mục tiêu giáo dục sửa đổi phải cần phải chú trọng đến sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- TS. Đặng Tất Dũng cho rằng mục tiêu giáo dục hiện nay rất chung chung. TS Dũng giới thiệu mục tiêu giáo dục tại Anh quốc rất đơn giản là mục tiêu giáo dục phải phù hợp: phù hợp lứa tuổi, phù hợp khả năng, phù hợp năng lực của trẻ và đáp ứng được bất kỳ năng lực đặc biệt nào của trẻ… Cách thức giáo dục phù hợp với từng cá nhân, từng con người, năng lực cụ thể của từng cá nhân.

- TS. Thái Thị Tuyết Dung: mục tiêu của giáo dục dục phải bảo đảm Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- TS. Phan Nhật Thanh, PGS. TS Vũ Văn Nhiêm, ThS. Vũ Thị Bích Hường, ThS. Nguyễn Thanh Minh, ThS. LS Trần Thị Ngọc Nữ, ThS. Đỗ Thanh Trung trao đổi, tranh luận về mục tiêu của giáo dục có nên khái quát hay cụ thể, phải chú trọng việc xem trọng phát triển năng lực cá nhân của người học.

Phiên thứ 2, có bốn tham luận được trình bày, cụ thể:

- Tham luận “Một số góp ý hoàn thiện Luật Giáo dục” của GV Nguyễn Nhật Khanh. Tác giả đưa ra 7 điểm cần góp ý: hệ thống giáo dục quốc dân là các cấp học mà không phải là hình thức đào tạo như hiện nay; luật giáo dục không cần quy định đầu tư trong giáo dục vì đã được luật đầu tư điều chỉnh; tên gọi của chủ thể quản lý giáo dục nên sửa lại là “ người làm công tác quản lý giáo dục”; về độ tuổi giáo dục phổ thông cần điều chỉnh lại về mặt từ ngữ cho phù hợp; cần bỏ cụm từ “người tàn tật” tại Điều 63 cũng như các điều luật khác có đề cập trong Luật giáo dục và chỉ giữ lại thuật ngữ “người khuyết tật”; Luật Giáo dục cần bỏ quy định về loại hình trường dân lập tại điểm b khoản 1 Điều 48; bỏ quy định giao thẩm quyền thực hiện hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện cho Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo tại đoạn 2 khoản 2 Điều 113 Luật Giáo dục để phù hợp Luật thanh tra năm 2010.

- Tham luận “Một số góp ý về việc sửa đổi Luật Giáo dục năm 2005” của GV Trương Thị Minh Thùy. Với bài tham luận này, tác giả có 3 góp ý: thứ nhất, mục tiêu giáo dục cần căn cứ trên ba mục tiêu chính sau: một là, mục tiêu về kiến thức, kỹ năng cơ bản; hai là, mục tiêu về kỹ năng tư duy khoa học; ba là, mục tiêu về nhân cách và các kỹ năng sống. Thứ hai, bỏ quy định vào độ tuổi vào học các lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Thứ ba, Luật Giáo dục cần bổ sung quy định ai là người chịu trách nhiệm đối với những sai sót trong sách giáo khoa và biện pháp xử lý được đặt ra đối với những chủ thể đó.

- Tham luận “Tiến trình Bologna và những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc quy định thời lượng giáo dục đại học” của ThS. Nguyễn Đức Hiếu. Tác giả giới thiệu về tiến trình Bologna được ký vào tháng 6 năm 1999, giới thiệu về những ưu và nhược điểm về tiến trình này. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị khi sửa đổi quy định về thời gian đào tạo đại học ở Việt Nam như sau: cần sửa đổi các quy định về thời gian đào tạo theo hướng rút ngắn thời gian đào tạo ở cấp đại học và hợp lý hóa các chương trình đào tạo; việc đào tạo nên thiên về các kỹ năng làm việc, thực hành, hạn chế các phần lý thuyết hàn lâm, quá chuyên sâu theo định hướng của tiến trình Bologna.

- Tham luận “Những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông trong dự thảo mới” của ThS. Nguyễn Văn Trí, GV Nguyễn Thanh Quyên. Tác giả nêu một số điểm mới của dự thảo mới như: Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến thực hiện từ năm học 2018-2019 nhằm đảm bảo học sinh tiếp cận định hướng nghề nghiệp, nhất là lựa chọn ngành học phù hợp sau khi tốt nghiệp phổ thông; dự thảo không quy định thứ tự tuần học cho từng môn mà chỉ quy định số tiết mỗi môn cần đạt trong năm; dự thảo không đóng khung trong một bộ sách giáo khoa mà áp dụng chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách"; Dự thảo đã đặt ra phẩm chất cần hình thành, phát triển ở học sinh gồm 16 từ sau: nhân ái, khoan dung; chuyên cần, tiết kiệm; trách nhiệm, kỷ luật; trung thực, dũng cảm; Dự thảo bỏ môn Lịch sử ở cấp 01; Dự thảo đã có những quy định mới về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; một trong những trọng tâm của đổi mới chương trình phổ thông chính là sự thay đổi về phương pháp giáo dục; điểm mới đặc biệt trong Dự thảo chương trình là trong tương lai, để được cấp bằng tốt nghiệp THPT, học sinh không phải trải qua kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay mà việc xét tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá định kỳ do chính trường THPT tổ chức thực hiện. Đồng thời nhóm tác giả cũng phân tích các điểm hạn của Dự thảo chương trình này nên cần phải được xem xét cẩn trọng trước khi được thông qua.

Tại phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu tiếp tục có những trao đổi và tranh luận về những nội dung quan trọng của Luật giáo dục như: độ tuổi vào học giáo dục phổ thông, việc sử dụng sách giáo khoa chung và chương trình giảng dạy.

Ngoài 8 bài tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, còn có các bài tham luận được đăng vào Kỷ yếu của các tác giả TS. Cao Vũ Minh, ThS. Đỗ Thanh Trung, ThS. Lê Thị Thu Thảo, GV Vũ Thị Ngọc Dung và ThS. Nguyễn Quốc Ninh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, ThS. Phạm Thị Phương Thảo, GV Trần Thị Thu Hà B, GV Võ Tấn Đào.

Sau hơn 04 giờ làm việc tích cực và hiệu quả, PGS. TS Vũ Văn Nhiêm thay mặt Ban tổ chức Hội thảo kết luận: trong phiên thứ nhất, buổi Hội thảo đã làm rõ những luận điểm, luận cứ về việc sửa đổi các vấn đề quan trọng của Luật Giáo dục như mục tiêu giáo dục, vấn đề dạy thêm, học thêm, phân tầng trong giáo dục; phiên thứ hai các đại biểu đã góp ý sửa từng điều luật nhằm góp phần hoàn thiện các chế định của Luật giáo dục năm 2005. PGS. TS Vũ Văn Nhiêm hi vọng các đại biểu, thầy, cô và các em sinh viên tham dự hội thảo tiếp tục nghiên cứu để có những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc sửa đổi đạo luật quan trọng này trong thời gian tới.

 Hội thảo kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

                                                                                                                                                                                               Theo Khoa Luật Hành chính-Nhà nước

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142