joomla contact module

Việc tổ chức Đại hội các chi bộ phải nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng và các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; thực hành tiết kiệm, không phô trương, hình thức – Đó là yêu cầu của Đảng ủy đối với các chi bộ tại Kế hoạch số 94-KH/ĐU.VI ngày 5/5/2017.

Sáng này 17/5, Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy đã chủ trì hội nghị.

Hội nghị do đồng chí Bùi xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì

Theo đó, 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ (trừ chi bộ sinh viên 5 mới thành lập) sẽ có thời gian thực hiện các công tác chuẩn bị đến cuối tháng 5 và đồng loạt tổ chức đại hội từ ngày 01/6 – 15/6/2017.

Tại Đại hội các chi bộ sẽ tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015- 2020; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một nội dung quan trọng tại các đại hội là việc các đảng viên sẽ lựa chọn và bầu chi ủy (bí thư) chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ, nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường, gắn với công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo của Nhà trường.

Đồng chí Bùi Xuân Hải nhấn mạnh: các chi bộ cần lưu tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy, bên cạnh thực hiện các nội dung chuẩn bị, cần chú trọng công tác tuyên truyền để đại hội thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị tại đơn vị mình.

Bài: An Nguyễn; Ảnh: Thủy Tiên

Ban truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142