joomla contact module

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

“CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP”

----------

 1.     Mục đích tổ chức hội thảo

Một trong những giá trị tiến bộ của Luật Giáo dục đại học 2012 là trao quyền tự chủ cho các đại học. Để cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP năm 2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Luật Phí và lệ phí 2015 bắt đầu có hiệu lực từ năm ngân sách 2017.

Những văn bản pháp luật nói trên chỉ là những nền tảng pháp lý ban đầu cho hoạt động tài chính đại học công lập. Để hoạt động tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính tại các đại học công lập một cách hiệu quả phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới nhận thức và cơ chế  thực hiện pháp luật về hoạt động tài chính của đại học công lập.

 Hội thảo này được tổ chức nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các chuyên gia quản lý, điều hành trong lĩnh vực giáo dục đại học để có cái nhìn toàn diện, khoa học và khách quan về khung pháp luật điều chỉnh hoạt động tài chính của trường đại học công lập; tìm kiếm các mô hình, giải pháp hiệu quả trong hoạt động tài chính các trường đại học công lập.

Do vậy, mục tiêu cụ thể của hội thảo bao gồm:

Một là, thảo luận các nội dung pháp lý cơ bản về hoạt động tài chính của các đại học công lập trong xu thế tự chủ đại học và trong điều kiện xã hội hóa giáo dục, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ tạo lập, phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính của trường đại học công lập;

Hai là, nhận diện các bất cập, tìm kiếm các cơ chế, giải pháp pháp lý để góp phần thực hiện thành công cơ chế tự chủ tài chính các trường đại học công lập nói chung  và thực hiện thành công Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh  do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-TTg  ngày 18/4/2017.

Ba là, tập hợp các  luận cứ khoa học phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học liên quan hoạt động tài chính;

Cuối cùng, Hội thảo này nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài trường, các nhà quản trị đại học trao đổi, kết nối các quan điểm khoa học và thực tiễn về chế độ pháp lý hoạt động tài chính của trường đại học công lập.

 1.     Các nội dung chính của Hội thảo (chủ đề các tham luận chỉ mang tính gợi ý)

Phiên 1: Chế độ pháp lý vê hoạt động tài chính của đại học công lập

 1.     Hoàn thiện quy chế pháp lý cho hoạt động tài chính của trường đại học công lập (trong xu thế tự chủ đại học và bối cảnh xã hội hóa giáo dục).
 2.     Mô hình hoạt động tài chính của trường đại học công lập - Nghiên cứu so sánh (với hoạt động tài chính của công ty/ với đơn vị sự nghiệp khác/ với đại học tư thục/ với đại học ở nước ngoài).
 3.     Nguồn lực tài chính để các đại học công lập Việt Nam thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 4.     Cơ sở kinh tế - xã hội - pháp lý để xây dựng chính sách học phí tại các trường đại học công lập
 5.     Cơ chế pháp lý để chia sẻ kinh phí đào tạo giữa nhà nước, xã hội và người học trong bối cảnh hiện nay
 6.     Quy trình lập, phân bổ dự toán NSNN cho giáo dục đại học công lập.
 7.     Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách giáo dục đại học công lập.
 8.     Chế độ pháp lý về hoạt động kế toán, kiểm toán đối với các đại học công lập.

Phiên 2: Cơ sở pháp lý cho hoạt động tự chủ tài chính các đại học công lập

 1.     Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tự chủ đại học trong lĩnh vực tài chính.
 2. Giải pháp pháp lý để các đại học công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính.
 3. Mối quan hệ giữa hoạt động tự chủ tài chính với các nội dung tự chủ khác được quy định tại NĐ 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.
 4.  Quy chế pháp lý về các khoản thu của trường đại học công lập tự chủ tài chính.
 5.  Quy chế pháp lý các khoản chi của các trường đại học công lập tự chủ tài chính.
 6.  Nghĩa vụ tài chính của các trường đại học công lập tự chủ tài chính
 7.  Nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động tài chính của trường đại học công lập tự chủ tài chính.
 8.  Quy chế pháp lý để thực thi nguyên tắc minh bạch trong hoạt động tài chính tại các đại học công lập tự chủ tài chính.

Phiên 3: Các kiến nghị sửa đổi Luật Giáo dục đại học 2012 liên quan đến hoạt động tài chính

 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để  sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động tài chính trong Luật Giáo dục đại học
 2. Những bất cập trong Luật Giáo dục đại học kìm hãm quá trình tự chủ của các đại học công lập
 3. Dự báo tác động các quy định pháp luật về tự chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục đại học
 4. Các bất cập và nội dung cần sửa đổi trong Luật Giáo dục đại học liên quan đến hoạt động tài chính của đại học công lập.

3. Dự kiến số bài tham luận: khoảng 14 tham luận

3.1. Các nhà khoa học, chuyên gia ngoài trường: 04 tham luận

3.2. Trong trường:

-Khoa Luật Thương mại: tối thiểu 04 tham luận

-Khoa Quản trị: tối thiểu 2 tham luận

-Các khoa Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hành chính: tối thiểu 01 tham luận /khoa

-Phòng Tài chính - Kế toán: tối thiểu 01 tham luận

 4. Thành phần tham dự dự kiến:

4.1 Ngoài trường:

-Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo (Vụ pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính)

-Đại diện Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp)

-Văn phòng phía Nam – Bộ GD&ĐT

-Đại diện các trường Đại học công lập phía Nam

-Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập

-Sở Tài chính Tp. HCM, Sở Giáo dục Tp. HCM

-Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. HCM

-Các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính đại học

4.2 Trong trường:

-BGH, Thành viên Hội đồng trường

-Thành viên các tổ công tác triển khai đề án trường tự chủ

-Giảng viên Khoa Luật TM, Khoa Quản trị (không có giờ giảng)

-Chuyên viên các phòng HC-TH, Tài chính - Kế toán

-Giảng viên các khoa, NCS, HV cao học

5. Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:

-          Thời gian: 01 buổi sang, thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 2017

-          Địa điểm: Hội trường A1002, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

6. Dự kiến lịch trình chuẩn bị tổ chức hội thảo

Thời gian

Nội dung công việc

Người chịu trách nhiệm

15/4/2017 đến 09/5/2017

Lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí.

Ban Tổ chức

Họp Ban chuyên môn để xác định chủ đề, số lượng các bài tham luận trong hội thảo; Lập chương trình hội thảo.

Ban Chuyên môn

Gửi thư mời viết tham luận đến các chuyên gia.

Ban Chuyên môn

05/6/2017

Hạn cuối nhận bài tham luận của các chuyên gia.

Nhận tóm tắt tham luận, phản biện theo các địa chỉ sau:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05/6/ đến 10/6/2017

BTC gửi và nhận lại phản biện từ bài viết được gửi phản biện chéo

10/6/017

Lên danh sách khách mời

Gửi thư mời đại biểu dự hội thảo

Theo dõi, liên hệ đại biểu tham dự

Ban Tổ chức

11/6/2017

Họp Ban chuyên môn biên tập các bài tham luận trong nước đã nhận; lựa chọn những bài tham luận sẽ trình bày tại hội thảo; lên chương trình chi tiết

Ban Chuyên môn

13/6/2017

In ấn, đóng quyển

Ban Tổ chức

15/6/2017

Tổ chức hội thảo

Ban Tổ chức

 1.     Công tác tổ chức

STT

Ban chuyên trách

Nhiệm vụ cụ thể

Thành phần

Chức danh

1

Ban Tổ chức

Phụ trách tổ chức;

Liên hệ các đơn vị tham dự; tài chính, cơ sở vật chất

GS.TS Mai Hồng Quỳ

Trưởng ban

PGSTS Bùi Xuân Hải

Thành viên

PGS TS Trần Hoàng Hải

Thành viên

PGS TS Nguyễn Văn Vân

Thành viên

TS Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

ThS Huỳnh Thị Thu Trang

Thành viên

2

Ban Chuyên môn

Thiết kế chương trình hội thảo;

Xác định chủ đề của các phiên;

Điều khiển hội thảo theo chủ đề;

Liên hệ mời viết bài và nhận tham luận;

PGS TS Bùi Xuân Hải

Trưởng ban

PGS TS Nguyễn Văn Vân

P. Trưởng ban

TS Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

PGS TS Phan Huy Hồng

Thành viên

TS Phan Thị Thành Dương

Thành viên

ThS Trần Minh Hiệp

Thư ký

ThS Nguyễn Hương Ly

Thư ký

 1.     Kinh phí: từ kinh phí dành cho hoạt động NCKH của Trường ĐH Luật Tp. HCM

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thảo “Chế độ pháp lý về hoạt động tài chính của trường đại học công lập”.

 

Nơi nhận:

-    Các đơn vị;

-    Lưu: VT, NCKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS TS Bùi Xuân Hải

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142