joomla contact module

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: từ 7 giờ 45, thứ Sáu, ngày 21/4/2017

Địa điểm: Phòng A.905 - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh         

7:30 – 7:45

Tiếp đón đại biểu

8:00 – 8:15

Khai mạc hội thảo: GS. TS. Mai Hồng Quỳ

Phiên 1

Chủ tọa:

-          GS. TS. Mai Hồng Quỳ

-          PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt

-          PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

8:15 – 8:30

Bài viết:Một số học thuyết phổ biến về nhà nước pháp luật

Trình bày: TS. Phan Nhật Thanh

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đại học Kinh tế - Luật

-          TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

8:30 – 8:45

Bài viết:Bộ máy nhà nước

Trình bày: TS. Đỗ Minh Khôi

Phản biện:

-          PGS. TS. Phan Trung Hiền, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ

-          ThS. Đỗ Thanh Trung

8:45 – 9:00

Bài viết: Hình thức nhà nước

Trình bày: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phản biện:

-          PGS. TS. Võ Trí Hảo, Khoa Luật, Đại học Kinh Tế

-          ThS. Vũ Thị Bich Hường, ThS. Đặng Thị Thu Trang

9:00 – 9:15

Bài viết: Kiểu nhà nước

Trình bày: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó trưởng khoa, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM

-          ThS. Đặng Thị Thu Trang, TS. Phan Nhật Thanh

9:15 – 9:30

Bài viết: Nhà nước pháp quyền

Trình bày: TS. Đỗ Minh Khôi

Phản biện:

-          PGS. TS. Phan Trung Hiền, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ

-          PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

9:30 – 9:45

Bài viết: Nhà nước trong hệ thống chính trị

Trình bày: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

Phản biện:

-          PGS. TS. Võ Trí Hảo, Khoa Luật, Đại học Kinh tế

-          TS. Đỗ Minh Khôi

9:45 – 10:00

Bài viết: Lãnh thổ quốc gia

Trình bày: TS. Ngô Hữu Phước

Phản biện:

-          ThS. Trần Phú Vinh

-          TS. Trần Thăng Long

10:00 – 10:15

Giải lao

Phiên 2

Chủ tọa:

-          GS. TS. Mai Hồng Quỳ

-          PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt

-          PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

10:15 – 10:30

Bài viết: Nhà nước và pháp luật trong điều kiện toàn cầu hóa

Trình bày: PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Phản biện:

-          TS. Trần Thăng Long

-          TS. Đỗ Minh Khôi

10:30 – 10:45

Bài viết: Nhà nước, pháp luật và cá nhân

Trình bày: TS. Phạm Trí Hùng, PGS. TS. Trần Việt Dũng

Phản biện:

-          PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

-          ThS. Vũ Thị Bích Hường, TS. Đỗ Minh Khôi

10:45 – 11:00

Bài viết: Nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia

Trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện:

-          TS. Đỗ Thị Mai Hạnh

-          PGS. TS. Trần Thị Thùy Dương

11:00 – 11:15

Bài viết: Hệ thống cấu trúc pháp luật

Trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đại học Kinh tế - Luật

-          ThS. Vũ Thị Bích Hường, TS. Phan Nhật Thanh

11:15 - 11:30

Bài viết: Quan hệ pháp luật

Trình bày: TS. Lê Minh Hùng

Phản biện:

-          PGS. TS. Đỗ Văn Đại

-          TS. Phan Nhật Thanh

11:30 – 11:45

Bài viết: Vi phạm pháp luật

Trình bày: TS. Phan Anh Tuấn

Phản biện:

-          PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

-          TS. Phan Nhật Thanh

11:45 – 12:00

Bài viết: Văn hóa pháp luật

Trình bày: TS. Lê Thị Hồng Vân

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

-          TS. Phan Nhật Thanh

12:00

Phát biểu bế mạc

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142