joomla contact module

HIỆU LỆNH TỔ CHỨC THI

NGÀY 25 - 26/03/2017

 

SÁNG 25/03/2017:

- 8g30’  : Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng (C.202).

- 9g00’  : Gọi thí sinh vào phòng thi để phổ biến quy chế thi, phát phiếu báo dự thi, nhận và xử lý những sai sót trong phiếu báo dự thi.

CHIỀU 25/03/2017:  THI MÔN TRIẾT HỌC – LOGIC HỌC

- 12g30’: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

- 13g00’: Gọi và kiểm tra thí sinh vào phòng thi                       : 1 hồi chuông.

- 13g10’: Cán bộ coi thi thứ 1 đi nhận đề thi                            : 1 hồi chuông.

- 13g20’: Bóc đề thi và phát đề thi                                        : 1 hồi chuông.

- 13g30’: Tính giờ làm bài thi                                                : 2 hồi chuông.

- 15g30’: Cán bộ coi thi thu bài thi                                         : 3 hồi chuông.

SÁNG 26/03/2017: THI MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT

- 6g30’  : Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

- 7g00’  : Gọi và kiểm tra thí sinh vào phòng thi                       : 1 hồi chuông.

- 7g10’  : Cán bộ coi thi thứ 1 đi nhận đề thi                         : 1 hồi chuông.

- 7g20’  : Bóc đề thi và phát đề thi                                                  : 1 hồi chuông.

- 7g30’  : Tính giờ làm bài thi                                                : 2 hồi chuông.

- 10g30’: Cán bộ coi thi thu bài thi                                         : 3 hồi chuông.

CHIỀU 26/03/2017: THI MÔN ANH VĂN

- 12g30’: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

- 13g00’: Gọi và kiểm tra thí sinh vào phòng thi                       : 1 hồi chuông.

- 13g10’: Cán bộ coi thi thứ 1 đi nhận đề thi                            : 1 hồi chuông.

- 13g20’: Bóc đề thi và phát đề thi                                                  : 1 hồi chuông.

- 13g30’: Tính giờ làm bài thi                                               : 2 hồi chuông.

- 15g00’: Cán bộ coi thi thu bài thi                                         : 3 hồi chuông.

 

 

                                                          

                                                                   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142