joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  02 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Về việc đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị năm học 2017 - 2018

 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH của Trường trong năm học 2017 – 2018, Phòng QL NCKH & HTQT đề nghị các đơn vị đăng ký kế hoạch NCKH dự kiến của đơn vị mình. Cụ thể như sau:

1. Đối với các Khoa, Phòng, Trung tâm và Bộ môn Anh văn pháp lý:

-       Đăng ký số lượng đề tài NCKH các cấp (khuyến khích đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu về Luật Giáo dục, về quyền con người, quyền công dân hoặc lồng ghép vấn đề quyền con người, quyền công dân vào nội dung nghiên cứu của các đề tài khác). Đối với các Khoa, đăng ký ít nhất 01 đề tài NCKH cấp Bộ (thực hiện từ năm 2019) về các lĩnh vực chuyên môn của Khoa mình.

-       Đăng ký số lượng và tên của các hội thảo, tọa đàm dự kiến tổ chức;

-       Số lượng bài báo dự kiến công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, tạp chí trong nước;

-       Kế hoạch đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học;

-       Kế hoạch cử giảng viên tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài; thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ uy tín trong nước và nước ngoài;

-       Dự kiến số lượng cán bộ giảng viên tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế năm 2017 - 2018;

-       Hoạt động viết tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn học tập, sách tham khảo, chuyên khảo, sách tình huống, dịch sách chuyên ngành;

-       Kế hoạch xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng.

-       Dự kiến các hoạt động nghiên cứu khoa học khác của khoa.

  1.   Đối với Trung tâm Thông tin – Thư viện

-       Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ;

-       Kế hoạch mua tài sản trí tuệ, bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của nước ngoài.

  1.   Đối với Tạp chí Khoa học pháp lý

-       Kế hoạch xuất bản tạp chí (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) trong năm 2017 - 2018 và các hoạt động liên quan.

  1.   Đối với Đoàn trường:

-       Kế hoạch tổ chức các cuộc thi học thuật cho sinh viên;

-       Kế hoạch phát triển tạp chí Sinh viên và Khoa học pháp lý năm 2017 – 2018;

-       Dự kiến các hoạt động nghiên cứu khoa học khác của sinh viên.

  1.   Đối với Hội đồng Khoa học và Đào tạo

-       Kế hoạch viết giáo trình;

-       Kế hoạch họp Hội đồng KH&ĐT thường niên và các hoạt động liên quan.

-       Dự kiến các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

Phòng QL NCKH & HTQT chịu trách nhiệm tiếp nhận kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp thành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học chung của trường, trình Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng Khoa học & Đào tạo xem xét phê duyệt.

 Các đơn vị cần gửi tất cả kế hoạch nêu trên về Phòng QL NCKH & HTQT trước 15h ngày 15/11/2017, qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Mọi thắc mắc liên quan hoặc khi cần thay đổi nội dung các kế hoạch, các đơn vị liên hệ Phòng QL NCKH & HTQT, số nội bộ: 119, 120.

Đây là nội dung quan trọng ảnh hưởng đến Kế hoạch nghiên cứu khoa học của trường trong năm học 2017 – 2018, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến cán bộ giảng viên và thực hiện đúng tiến độ.

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

TS. Lê Thị Thúy Hương

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142