joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 5  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung 2017

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường đề nghị các đơn vị rà soát lại việc sử dụng những tài sản hiện có thuộc danh mục mua sắm tập trung  (máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy fax) và đăng ký mua sắm tài sản theo định mức quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg và nhu cầu thực tế (theo mẫu đính kèm) trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm và gửi về Phòng Quản trị - Thiết bị trước ngày 30 tháng 5 năm 2017 để Nhà trường rà soát, tổng hợp trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mua sắm tập trung theo quy định.

Trân trọng!

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

LÊ TRƯỜNG SƠN

 

File download 1 Bảng đăng ký mua sắm
ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142