joomla contact module

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 252/TB-ĐHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật

và đảm bảo trật tự ATGT trong đợt cao điểm 30/4 và 01/5 năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 1658/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong dịp lễ 30/4-01/5 năm 2017”. Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong đợt cao điểm 30/4 và 01/5, Ban Giám hiệu trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo và đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, phòng Công tác sinh viên (CTSV) và các tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường triển khai và thực hiện các nội dung sau:

1. Đoàn trường – Hội Sinh viên trường phối hợp với Phòng CTSV thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở Đoàn viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATGT nói riêng và pháp luật nói chung; tiếp tục phát huy tốt vai trò của Đội Công tác trật tự và An toàn giao thông sinh viên. Nắm bắt các thông tin và báo cáo cho Ban Giám hiệu nhà trường tình hình tuân thủ và chấp hành pháp luật của sinh viên, đặc biệt là trong dịp Lễ 30/4 và 01/5.

2. Cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường phải nghiêm chỉnh chấp hành và đi đầu trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Lễ 30/4 và 01/5; Không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Đội nón bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính. Khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phải mặc áo phao đúng quy định khi đi các phương tiện giao thông đường thủy (đò, ghe, thuyền, canô…).

3. Không tụ tập đông người, không ủng hộ cũng như tổ chức các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật.

4. Không đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh cũng như thông tin có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước; không xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng internet.

5. Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 01/5, sinh viên phải tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Không tham gia các tệ nạn xã hội và các hoạt động gây rối an ninh, trật tự. Chủ động thông báo đến cơ quan công an hoặc Nhà trường (Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Phòng CTSV) các trường hợp vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sinh viên vi phạm theo Quy chế HS – SV và Nội quy Nhà trường.

Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị cán bộ, giảng viên, các tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, Phòng CTSV và toàn thể sinh viên Trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu khi có yêu cầu./.

 Nơi nhận:

- Các đơn vị (thực hiện);

- Các lớp sinh viên (thực hiện);

- Lưu VT.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký)

  Trần Hoàng Hải

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142