Danh mục tài liệu tham khảo môn Luật dân sự phần I

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN LUẬT DÂN SỰ (PHẦN I)

Giáo trình, Tập bài giảng

1.      Tập bài giảng của Tổ bộ môn Luật dân sự, Khoa luật dân sự, Trường Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh: Những quy định chung của pháp luật dân sựTài sản-Thừa kế.

2.      Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự, Tập I và II, Nxb. CAND, Hà Nội.

3.      Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb. CAND.

4.      Học viện tư pháp, Giáo trình luật dân sự, Nxb. Công an nhân dân, 2007.

Sách

1.      Nguyễn Mạnh Bách, Luật dân sự Việt Nam lược khảo. Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004.

2.      Bùi Tường Chiểu, Dân Luật, Nxb. Luật khoa Đại học Sài Gòn, Sài Gòn, 1973

3.       Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Nxb. CTQG, 2009.

4.      Nguyễn Ngọc Điện, Một số suy nghĩ về thừa kế trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1999.

5.      Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, NXB. CTQG, 2010.

6.      Vũ Văn Hiền, Chế độ tài sản trong gia đình Việt Nam, Tập 2 Di Sản, Nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1960.

7.      Hoàng Thế Liên (chủ biên), Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1998.

8.      Hoàng Thế Liên – Nguyễn Đức Giao (Cb), Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam, Tập I, Nxb. Chính trị - Quốc gia, Hà Nội, 2001.

9.      Hoàng Thế Liên – Nguyễn Đức Giao (Cb), Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam, Tập III, Nxb. Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. 2001.

10.  Hoàng Thế Liên (chủ biên), Bình luận khoa học BLDS năm 2005 Tập I, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008.

11.  Hoàng Thế Liên (chủ biên), Bình luận khoa học BLDS năm 2005 Tập III, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2009.

12.  Lê Vương Long, Những vấn đề lý luận về quan hệ pháp luật, Nxb. Tư Pháp, 2006.

13.  Nguyễn Đình Lộc, Phân tích những quy định chung của BLDS từ Điều 1 đến Điều 171, Nxb. CTQG, Hà Nội 2001.

14.  Tưởng Duy Lượng, Bình luận một số án dân sự và hôn nhân và gia đình, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001.

15.  Tưởng Duy Lượng, Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử, Nxb. Chính trị quốc gia, năm 2009.

16.  Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử, Quyển thứ hai, Sài gòn 1975.

17.  Vũ Văn Mẫu, Dân luật lược giảng, quyển I, Nxb. Luật khoa Đại học Sài Gòn, Sài Gòn, 1972.

18.  Vũ Văn Mẫu, Dân luật khái luận, Nxb. Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1958.

19.  Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, NXB. Đại học quốc gia, 2007.

20.  Phùng Trung Tập, Luật thừa kế Việt Nam, Nxb. Hà Nội, 2008.

21.  Lê Quang Thành, Luật thừa kế, Nxb. Lao Động, năm 2010.

22.  Đinh Trung Tụng (chủ biên), Bình luận những nội dung mới của BLDS năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

23.  Phạm Văn Tuyết, Thừa kế-Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng, Nxb. CTQG 2007.

24.  Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao năm 2003 - 2004, (quyển 1 và 2), năm 2006 ; Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao năm 2005 - 2006, (quyển 1 và 2), năm 2008.

25.  Viện khoa học xét xử, So sánh BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005. Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

26.  Nhà pháp luật Việt – Pháp, Tham luận Hội thảo kỷ niệm 200 năm BLDS Pháp năm 1804 - 2004, Hà Nội, năm 2004.

27.  Khoa Luật dân sự, Kỷ yếu hội thảo về những điểm mới của BLDS 2005, năm 2005.


Văn bản quy phạm pháp luật

1.      Bộ luật dân sự năm 2005 và Nghị quyết của Quốc hội số 45/2005/QH11 ngày 14-6-2005 về việc thi hành BLDS.

2.      Luật về hợp tác xã năm 2003.

3.      Luật giao dịch điện tử năm 2005.

4.      Luật doanh nghiệp năm 2005.

5.      Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006.

6.      Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

7.      Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và họat động của tổ hợp tác.

8.      Nghị định 88/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/08/2008 về xác định lại giới tính.


Bài viết đăng trên báo tạp chí

1.    Đỗ Thành Công, Quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2010;

2.    Ngô Huy Cương, Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật Dân sự 2005 và định hướng cải cách, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử, Nguồn: http://www.nclp.org.vn;

3.    Nguyễn Việt Cường, Giám hộ, đại diện trong Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí nghề luật số 4/2006;

4.    Lưu Tiến Dũng, Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC, Tạp chí Tòa án số 11/2005;

5.    Lưu Tiến Dũng, Mối quan hệ giữa thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp thương mại, Tạp chí Tòa án nhân dân số 22/2007;

6.    Nguyễn Văn Dũng, Bàn về “Quyền của người đại diện của đương sự” Qui định tại Điều 243 BLTTDS, Tạp chí nghề luật số 4/2006;

7.    Đỗ Văn Đại, Tòa án tối cao với vấn đề giải thích pháp luật dân sự ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 3 (số 6)/2008;

8.    Đỗ Văn Đại, Trao đổi về bài: Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung, Tạp chí tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2010;

9.    Đỗ Văn Đại – Lương Văn Lắm, Xử lý việc lấn chiếm tài sản người khác trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 4 (59) 2010;

10.  Đỗ Văn Đại và Đào Thị Nguyệt, Hậu quả pháp lý của việc xác định lại giới tính trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí tòa án nhân dân, số 1/ 2011;

11.  Nguyễn Ngọc Điện, Quyền chủ thể, đặc quyền và quyền ưu tiên, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 4/2005;

12.  Nguyễn Minh Đoan, Về cách thức giải thích pháp luật ở nước ta hiện nay, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 4/2003;

13.  Phạm Hoàng Giang, Một số vấn đề về vai trò của án lệ đối với sự phát triển của pháp luật hợp đồng, Tạp chí Tòa án nhân dân, tháng 2-2007, số 3 ;

14.  Nguyễn Ngọc Khánh, Thời hiệu khởi kiện trong Bộ luật dân sự, Tạp chí Kiểm sát số 6 (3)-2005;

15.  Vân Hà, Quyền về tài sản và quyền thừa kế của người chưa thành niên, Tạp chí toà án nhân dân, số 4/1999;

16.  Lê Hồng Hải, Xác định thời điểm chết trong trường hợp tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật dân sự, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 9/2004;

17.  Nguyễn Hồng Hải, Một số vấn đề áp dụng phong tục, tập quán trong giải quyết các tranh chấp hôn nhân và gia đình, Tạp chí nghề luật năm 2003;

18.  Võ Trí Hảo, Giải thích pháp luật và vai trò của Tòa án, Tạp chí Tòa án số 13/2005 ;

19.  Bùi Đăng Hiếu, Khái niệm và phân loại Quyền nhân thân, Tạp chí Luật học tháng 7/2009;

20.  Nguyễn Am Hiểu, Sửa đổi BLDS: cần chú ý tính hệ thống, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – tháng 3/2005;

21.  Phan Huy Hồng, Lê Nết, Trách nhiệm tài sản của pháp nhân, hữu hạn hay vô hạn, Tạp chí khoa học pháp lý – 6/2005;

22.  Bùi Minh Hồng, Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng trong pháp luật Cộng hoà Pháp và pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 11/2009;

23.  Lê Minh Hùng, Về quyền nhân thân của cá nhân trong dự thảo BLDS sửa đổi, Tạp chí khoa học pháp lý – 2/2005;

24.  Lê Minh Hùng, Thời hiệu khởi kiện thừa kế: những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 9(9/2004);

25.  Lê Minh Hùng, Bàn thêm về thời hiệu khởi kiện trong chế định quyền thừa kế, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 6/2004;

26.  Lê Minh Hùng, Những điểm mới của BLDS 2005 về quyền thừa kế, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 06 tháng 12/2005;

27.  Lê Minh Hùng, Địa vị pháp lý của hộ gia đình trong pháp luật dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 4/2005;

28.  Lê Minh Hùng, Một số bất cập trong việc thừa nhận quyền lập di chúc chung của vợ chồng, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 35, tháng 08/2006, tr. 28 – 37;

29.  Lê Minh Hùng, Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng theo qui định của BLDS 2005, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20, tháng 10/2009;

30.   Lê Minh Hùng, Quyền từ chối nhận di sản theo qui định của BLDS 2005, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 6/2009;

31.  Đỗ Văn Hữu và Đỗ Văn Đại, Hậu quả của việc hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Hiến kế lập pháp, số tháng 3/2006;

32.  Lê Hương Lan, Quy định về các quyền nhân thân cơ bản của cá nhân trong BLDS 2005, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – 9/2005;

33.  Ngô Quang Liễn, Những quy định mới, những điểm mới được bổ sung về quyền nhân thân trong BLDS năm 2005, Tạp chí kiểm sát, số 02/2006;

34.  Tưởng Duy Lợi, Một vài vấn đề giám hộ, Tạp chí toà án nhân dân, số 20/2006;

35.  Tưởng Duy Lượng, Một vài suy nghĩ về đại diện trong tố tụng dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2007;

36.  Tưởng duy Lượng, Bàn về Điều kiện hình thức của giao dịch theo qui định của Bộ luật dân sự 2005, Tạp chí nghề luật số 5/2007;

37.  Đoàn Đức Lương, Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế, Tạp chí tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2009;

38.  Chu Đức Lưu, Tranh chấp dân sự hay lao động, Tạp chí toà án nhân dân, số 2/2000;

39.  Phan Trung Lý, BLDS: quan điểm và nội dung sửa đổi, Tạp chí Nhà nước và pháp luật – 2/2005;

40.  Nguyễn Đức Mai, Về vấn đề án lệ ở nước ta hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 3/1998 ;

41.  Nguyễn Đức Mai, Chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/1999;

42.  Nguyễn Hồng Nam,Vài ý về hộ gia đình: Một số sai sót của Tòa án các cấp khi giải quyết các vụ án liên quan đến sở hữu của hộ gia đình và những kiến nghị, Tạp chí tòa án nhân dân, số 16/2010;

43.  Đoàn Năng, Mối quan hệ giữa BLDS với các luật chuyên ngành và giữa các luật chuyên ngành với nhau, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 4/2005;

44.  Lê Đình Nghị, Các quy định về cá nhân trong BLDS, Tạp chí luật học, số Đặc san 11/2003;

45.  Trần Hồng Nguyên, Góp ý kiến vào dự thảo BLDS sửa đổi: Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – tháng 12/2004;

46.  Nguyễn Minh Oanh, Pháp luật về tài sản của Philippines - so sánh với  pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 12/2009;

47.  Nguyễn Minh Oanh, Các loại tài sản trong luật dân sự Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 1/2009;

48.  Nguyễn Như Phát, Cá nhân - chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 3/1998;

49.  Đặng Quang Phương, Giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh là đòi hỏi tất yếu trong thi hành pháp luật, Tạp chí Tòa án số 7/2004;

50.  Nguyễn Văn Phương, Giải quyết thừa kế cổ phần ngân hàng phải phù hợp với pháp luật và thực tiễn, Tạp chí ngân hàng số 14 năm 2009;

51.  Nguyễn Xuân Quang, Một số vấn đề về tuyên bố cá nhân chết theo quy định của BLDS, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2/2000;

52.  Đinh Dũng Sỹ, Bàn về chủ thể của Luật Dân sự qua quy định về bảo hiểm tiền gửi của các cá nhân ở các tổ chức tín dụng, Tạp chí Nhà nước và pháp luật – 2/2005;

53.  Phùng Trung Tập, Về quyền hiến bộ phận cơ thể hoặc hiến xác sau khi chết, Tạp chí Toà án nhân dân – 5/2005;

54.  Đinh Văn Thanh, Về thời hạn và thời hiệu trong BLDS, Tạp chí luật học, số Đặc san 11/2003;

55.  Phạm Văn Thiện, Về những quy định mới của BLDS 2005, Tạp chí Toà án nhân dân – 23/2006;

56.  Đoàn Quang Thiệu, Kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Tạp chí hoạt động khoa học, số 600, tháng 5/2009;

57.  Đào Xuân Tiến, Ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XI về dự thảo BLDS sửa đổi: Một số nội dung được các đại biểu quan tâm, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – tháng 11/2004;

58.  Vũ Văn Tiếu, Bàn về di chúc thực tế, Tạp chí Toà án nhân dân 9/2010;

59.  Đinh Công Trí, Cần phân biệt hộ khẩu thường trú và hộ gia đình, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2007;

60.  Nguyễn Thanh Tú, Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Chế độ tài sản và chế độ trách nhiệm dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 5/2010;

61.  Nguyễn Văn Tuấn, Xác định quyền sử dụng đất là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng - đôi điều trăn trở từ một vụ án, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 1/2010;

62.  Trần Văn Tuân, Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp hợp đồng dân sự, Tạp chí toà án, số 11/1999;

63.  Trần Văn Tuân, Một số ý kiến về việc giải quyết yêu cầu chia tài sản chung đối với di sản thừa kế đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế, Tạp chí tòa án nhân dân, số 14 tháng 7 năm 2010;

64.  Phạm Văn Tuyết, Tuyên bố chết đối với cá nhân và giải quyết hậu quả khi họ còn sống trở về, Tạp chí luật học, số 2/2000;

65.  Nguyễn Viết Tý, Mấy nét về luật dân sự và luật thương mại Việt Nam dưới chế độ cũ, Tạp chí luật học, số 3/2003;

66.  Phạm Quang Vinh, Một số ý kiến trao đổi thêm về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung, Tạp chí tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2010;

67.  Hồ Bá Võ, Biển số xe mô tô, ô tô có được coi là tài sản?, Tạp chí Toà án nhân dân – số 7/2010;

68.  Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Quan hệ giữa BLDS sửa đổi với luật chuyên ngành: Riêng đến tận cùng, chung như có thể, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 5/2005.


Một số website:

-         www.westlaw.com

- www.luatvietnam.com.vn

-         http://www.na.gov.vn

-         http://www.chinhphu.vn

-         http://moj.gov.vn

-         http://www.nclp.org.vn

-         http://thongtinphapluatdansu.wordpress.comNgày cập nhật (Thứ sáu, 21 1 2011 10:50)