DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đánh giá điểm rèn luyện

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 14-6-2016 Thông báo về việc công bố kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015 - 2016. 469
2 Biểu mẫu xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 2467
3 20-01-2016 Góp ý tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện, dự thảo lần 5. 744
4 07-09-2015 Góp ý tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện theo quy chế mới 16/2015/TT-BGDĐT 1076
5 28-8-2014- Thông báo thực hiện đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014 907
6 25-02-2014-Thông báo thực hiện xét điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 1087
7 09-12-2013-Thông báo kết quả điểm rèn luyện và dự kiến học bổng, khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội sinh viên học kỳ 1 (2013 – 2014) 1050
8 05-12-2013-Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 1032
9 11-11-2013-Thông báo v/v rà soát điểm rèn luyện các khóa 34, khóa 35, khóa 36, khóa 37 1194
10 17-05-2013-Thông báo kết quả điểm rèn luyện, học bổng, khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội sinh viên học kỳ 2 (2012 – 2013) 1223
11 07-05-2013-Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2012 – 2013) 1068
12 01-3-2013-Thông báo việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2012-2013 1418
13 18-12-2012-Quyết định công nhận kết quả đánh giá ĐRL SV học kỳ 2 (2011-2012) 1387
14 03-12-2012-Thông báo kết quả điểm rèn luyện, học bổng KKHT, TCXH sinh viên 1461
15 29-8-2012-Thông báo việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2011-2012 1566
16 31-5-2012-Quyết định công nhận kết quả đánh giá ĐRL SV học kỳ 1 (2011-2012) 1524
17 11-05-2012-Thông báo kết quả điểm rèn luyện, học bổng KKHT, TCXH sinh viên 1617
18 27-4-2012-QĐ thành lập HĐ đánh giá ĐRL sinh viên học kỳ 1 (2011-2012) 1568
19 20-02-2012-Thông báo v/v đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2011-2012 2655
20 07-12-2011-Quyết định công nhận kết quả đánh giá ĐRL SV học kỳ 2 (2010-2011) 1690
21 25-11-2011-Thông báo kết quả điểm rèn luyện, học bổng KKHT, TCXH sinh viên 1960
22 17-11-2011-QĐ thành lập HĐ đánh giá ĐRL sinh viên học kỳ 2 (2010-2011) 1724
23 Thông báo kết quả điểm rèn luyện, học bổng KKHT, TXCH học kỳ 2 năm học 2010-2011 2388
24 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2010 – 2011) 2337
25 24-02-2011 Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 (2010 - 2011) 3044
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox