DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Thư mời hội thảo BLDS 2016 442
2 Kết quả nghiên cứu năm học 2014/2015 762
3 Tài liệu hội thảo: “CÁC QUY ĐỊNH TRONG PHẦN CHUNG CỦA BLDS 2005 VÀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI” 3260
4 Thư mời tham dự hội thảo "Các quy định trong phần chung của BLDS 2005 và Dự thảo bộ Luật dân sự sửa đổi" 664
5 Tọa đàm “Công nhận và cho thi hành quyết định của tòa án nước ngoài” 914
6 Thống kê Nghiên cứu khoa học của Giảng viên Khoa Luật dân sự năm học 2013/2014 1342
7 BẢN TỔNG HỢP THAM LUẬN VÀ Ý KIẾN TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ “BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ” DIỄN RA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NGÀY 29-9-2014 3958
8 08-01-2013- Khoa Luật DS tổ chức tọa đàm về "Vật quyền và trái quyền trong PL dân sự" 1185
9 27-12-2013-Khoa Luật Dân sự tọa đàm khoa học “Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi , bổ sung” 1149
10 Kết quả NCKH của Khoa luật Dân sự năm học 2012-2013 1304
11 Hội thảo “Bảo vệ quyền lợi của người yếu thế trong lĩnh vực dân sự” 1972
12 Tọa đàm "Vi phạm hợp đồng trong hệ thống thông luật" 5735
13 Tọa đàm "Giao dịch dân sự về nhà ở" 2755
14 Tọa đàm "Bảo vệ quyền con người bằng biện pháp dân sự" 1701
15 Hội thảo "Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động" 2303
16 Kết quả nghiên cứu khoa học của Thành viên Khoa Luật dân sự năm học 2011/2012 3631
17 Tọa đàm khoa học về “Thực tiễn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự 2005 – Những khó khăn vướng mắc và định hướng giải quyết” 1792
18 Hội thảo khoa học về Quyền dân sự trong Hiến Pháp 2004
19 Hội thảo khoa học về Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất 4046
20 Nội dung buổi thảo luận tại Hội thảo Pháp luật về đất đai và nhà ở với vấn đề đảm bảo quyền con người tại VIệt Nam hiện nay 3052
21 Tọa đàm về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 3488
22 Chương trình hội nghị khoa học kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường 3226
23 Kỷ yếu tọa đàm góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 3268
24 Đề tài cấp Trường và cấp Bộ đã được nghiệm thu 2916
25 Chương trình tọa đàm quyền con người trong pháp luật dân sự 3479
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox