DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Báo cáo tổng thuật Hội thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 585
2 Tin Hội Thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 486
3 HỘI THẢO KHOA HỌC: “LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014: NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH” 601
4 Tọa đàm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học 448
5 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2015 574
6 Báo cáo tổng hợp Hội thảo Pháp luật thuế trong kinh doanh 653
7 Danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2013 - 2014 1902
8 HỘI THẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC ĐẠO LUẬT VỀ KINH TẾ BAN HÀNH NĂM 2012 1498
9 Thư mời Hội thảo ngày 05/04/2013 1109
10 HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐẢM BẢO QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ” 1717
11 Thông tin hoạt động NCKH: “Tài phán của Tòa án Tư pháp Liên minh châu Âu (CJEU) về quyền tự do kinh doanh và kinh nghiệm cho Việt Nam”. Chủ nhiệm: TS Phan Huy Hồng 2146
12 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG “BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM”. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Vân 2030
13 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM- Chủ nhiệm: TS Phan Huy Hồng 3777
14 HỘI THẢO "PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ - KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TẠI VIỆT NAM" 2714
15 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO" "PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TẠI VIỆT NAM" 2117
16 Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Thương mại 4315
17 Phân công giáo viên hướng dẫn NCKH sinh viên 2597
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox