DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo hệ Đại học tại chức - 4 năm

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT KHOÁ 4 NĂM

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC LUẬT HỆ KHÔNG CHÍNH QUY

(Dành cho các đối tượng chưa tốt nghiệp đại học)

 

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Số đvht

Số tiết

Đơn vị giảng

 

 

Triết học Mác - Lênin HP1

3

45

Cơ bản

 

 

Tâm lý học đại cương

3

45

Cơ bản

 

 

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

Cơ bản

 

1

Triết học Mác - Lênin HP2

3

45

Cơ bản

 

 

Lý luận về Nhà nước

3

45

Hành chính

 

 

Lịch sử Đảng

4

60

Cơ bản

I

 

Cộng:

18

270

 

 

Lý luận về pháp luật

3

45

Hành chính

 

 

Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp

3

45

Hành chính

 

 

Kinh tế chính trị

5

75

Cơ bản

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

60

Cơ bản

 

 

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

3

45

Hành chính

 

 

Đại cương văn hoá Việt Nam

3

45

Cơ bản

 

 

Những vấn đề chung về Luật Dân sự

2

30

Dân sự

 

 

Cộng:

23

345

 

 

 

Bộ máy Nhà nước CH XHCN Việt Nam

3

45

Hành chính

 

 

Luật Hành chính

5

75

Hành chính

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

Cơ bản

 

3

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới

2

30

Hành chính

 

 

Lôgic học

3

45

Cơ bản

 

 

Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế

3

45

Dân sự

II

 

Cộng:

19

285

 

 

Những v/đề lý luận về L.Hình sự và tội phạm

3

45

Hình sự

 

 

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

2

30

Hình sự

 

 

Luật Tố tụng hành chính

3

45

Hành chính

 

4

Chủ thể kinh doanh

4

60

Thương mại

 

 

Luật Hợp đồng

4

60

Dân sự

 

 

Luật Hôn nhân và Gia đình

2

30

Dân sự

 

 

Nhập môn Xã hội học

3

45

Cơ bản

 

 

Cộng:

21

315

 

 

 

Pháp luật về TM hàng hoá và TM dịch vụ

3

45

Thương mại

 

 

Phần các tội phạm

4

60

Hình sự

 

 

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

2

30

Dân sự

 

 

Khái niệm chung về Luật Quốc tế

2

30

Quốc tế

 

5

Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế

2

30

Quốc tế

 

 

Luật Đất đai

3

45

Thương mại

 

 

Những vấn đề chung về Luật Lao động

2

30

Dân sự

 

 

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động

2

30

Dân sự

III

 

Cộng:

20

300

 

 

Giải quyết tranh chấp quốc tế

2

30

Quốc tế

 

 

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng hình sự

2

30

Hình sự

 

 

Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự

2

30

Hình sự

 

 

Luật Cạnh tranh

2

30

Thương mại

 

 

Luật Phá sản và giải quyết tranh chấp

2

30

Thương mại

 

 

Luật Ngân sách Nhà nước

2

30

Thương mại

 

6

Tội phạm học

3

45

Hình sự

 

 

Luật Thuế

2

30

Thương mại

 

 

Sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh

1

15

Thương mại

 

 

Giao dịch dân sự về nhà ở

2

30

Dân sự

 

 

Áp dụng pháp luật lao động vào quản lý DN

1

15

Dân sự

 

 

Lý luận định tội

1

15

Hình sự

 

 

Cộng:

22

330

 

 

 

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự

2

30

Dân sự

 

 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự

2

30

Dân sự

 

 

Xung đột pháp luật

2

30

Quốc tế

 

 

Các lĩnh vực cụ thể trong tư pháp quốc tế

2

30

Quốc tế

 

7

Xây dựng văn bản pháp luật

2

30

Hành chính

 

 

Luật Thương mại quốc tế

3

45

Quốc tế

 

 

Luật Môi trường

3

45

Thương mại

 

 

Luật Ngân hàng

2

30

Thương mại

 

 

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

3

45

Hành chính

IV

 

Công:

21

315

 

 

Tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài quốc tế

2

30

Quốc tế

 

 

Luật học so sánh

3

45

Quốc tế

 

 

Tâm lý học tư pháp

2

30

Hình sự

 

8

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

2

30

Thương mại

 

 

PL TM của liên minh châu âu và Hoa Kỳ

3

45

Quốc tế

 

 

Tiểu luận cuối khoá

4

60

Phòng ĐT KCQ

 

 

Thi tốt nghiệp

10

150

Phòng ĐT KCQ

 

 

Cộng:

26

390

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Ngày cập nhật (Thứ tư, 05 1 2011 16:29)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox