DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

14-08-2013-Chương trình đào tạo cứ nhân luật hệ VLVH chất lượng cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO:

1. Tổng thể chương trình:

Khối lượng kiến thức của toàn chương trình là 120 tín chỉ, hoàn thành chương trình học trong 4 năm, cấp bằng trong thời hạn không quá 4,5 năm, trong đó:

            - Khối kiến thức giáo dục đại cương: 22 tín chỉ;

            - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 98 tín chỉ, trong đó:

                        + Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 13 tín chỉ.

                        + Kiến thức chuyên ngành: 62 tín chỉ.

                        + Kiến thức chuyên sâu: 23 tín chỉ.

2. Chương trình chi tiết.

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương:

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Khoa Cơ bản

2.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Khoa Cơ bản

3.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Khoa Cơ bản

4.

Tiếng Anh

10

Bộ môn Ngoại ngữ

5.

Tin học đại cương

2

Trung tâm CNTT

 

Cộng:

22

 

2.2. Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành:

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Lý luận về Nhà nước và pháp luật

3

Khoa Hành chính

2.

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

2

Khoa Hành chính

3.

Quản trị Hành chính – Văn phòng

2

Khoa Quản trị

4.

Logic học

2

Khoa Cơ bản

5.

Xây dựng văn bản pháp luật

2

Khoa Hành chính

6.

Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

2

Khoa Cơ bản

 

Cộng:

13

 

2.3. Kiến thức chuyên ngành:

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Luật Hiến pháp

3

Khoa Hành chính

2.

Luật Hành chính

3

Khoa Hành chính

3.

Tố tụng hành chính

2

Khoa Hành chính

4.

Luật Hình sự phần chung

3

Khoa Hình sự

5.

Luật Hình sự phần các tội phạm

3

Khoa Hình sự

6.

Luật Tố tụng hình sự

3

Khoa Hình sự

7.

Tội phạm học

2

Khoa Hình sự

8.

Những q/đ chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế

3

Khoa Dân sự

9.

Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3

Khoa Dân sự

10.

Luật Sở hữu trí tuệ

2

Khoa Dân sự

11.

Luật Hôn nhân và gia đình

2

Khoa Dân sự

12.

Luật Lao động

3

Khoa Dân sự

13.

Luật Tố tụng dân sự

3

Khoa Dân sự

14.

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

Khoa Thương mại

15.

Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ

2

Khoa Thương mại

16.

Pháp luật cạnh tranh

2

Khoa Thương mại

17.

Luật Thuế

2

Khoa Thương mại

18.

Luật Đất đai

3

Khoa Thương mại

19.

Luật Môi trường

2

Khoa Thương mại

20.

Công pháp quốc tế

2

Khoa Quốc tế

21.

Tư pháp quốc tế

3

Khoa Quốc tế

22.

Luật Tổ chức thương mại thế giới (Luật WTO)

2

Khoa Quốc tế

23.

Luật Kinh doanh quốc tế

2

Khoa Quốc tế

24

Luật Quốc tế về sở hữu trí tuệ

2

Khoa Quốc tế

25

Luật Biên giới và lãnh thổ quốc gia

2

Khoa Quốc tế

 

 

 

 

 

Cộng:

62

 

2.4. Kiến thức chuyên sâu:

2.4.1 Kiến thức chuyên sâu bắt buộc: 10 tín chỉ

-          Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo: 02 tín chỉ;

-          Các thủ tục hành chính thông dụng: 01 tín chỉ;

-          Lý luận định tội: 01 tín chỉ;

-          Thi hành án hình sự: 01 tín chỉ;

-          Thi hành án dân sự: 01 tín chỉ;

-          Luật Trọng tài thương mại quốc tế: 02 tín chỉ;

-          Luật Ngân sách nhà nước : 02 tín chỉ.

2.4.2     Kiến thức chuyên sâu tự chọn: học viên phải lựa chọn các môn học sau đây để tích lũy đủ 13 tín chỉ.

-          Quyền con người, quyền công dân: 02 tín chỉ;

-          Công chứng, Luật sư: 01 tín chỉ;

-          Khả năng áp dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam: 01 tín chỉ;

-          Giám sát Hiến pháp: 01 tín chỉ;

-          Pháp luật kinh doanh bảo hiểm: 02 tín chỉ;

-          Pháp luật về nhượng quyền thương mại: 01 tín chỉ;

-          Công tác pháp chế trong doanh nghiệp: 01 tín chỉ;

-          Hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự : 01 tín chỉ;

-          Tâm lý học tư pháp: 01 tín chỉ;

-          Giao dịch dân sự về nhà ở: 01 tín chỉ ;

-          Quyền nhân thân theo quy định pháp luật dân sự: 01 tín chỉ;

-          Đàm phán, soạn thảo, giao kết HĐ: 01 tín chỉ;

-          Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: 01 tín chỉ;

-          Luật Ngân hàng : 02 tín chỉ;

-          Trách nhiệm bồi thường Nhà nước : 02 tín chỉ ;

-          Pháp luật kinh doanh bất động sản : 02 tín chỉ ;

-          Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng : 01 tín chỉ.

 

Ngày cập nhật (Thứ hai, 03 3 2014 10:42)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox