DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

13-07-2012- Kế hoạch đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

KẾ HOẠCH

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015

Thực hiện Công văn số 350-CV/ĐUK ngày 04/6/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, Đảng uỷ trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2012- 2015, như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu.

Việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2012, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW3, Hội nghị TW4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian.

2. Nội dung.

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ

2010-2012; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 –      2015.

2.2. Bầu Chi ủy đối với những Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên; bầu Bí thư Chi bộ đối với những Chi bộ có từ 3-8 đảng viên chính thức.

Lưu ý: Tùy tình hình thực tế của mỗi Chi bộ, nếu cần thiết thì bầu thêm chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhưng phải có ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy trường.

3. Thời gian thực hiện.

- Từ ngày 12/6 đến ngày 15/6/2012: Đảng ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012- 2015.

- Từ ngày 16/6 đến ngày 30/8/2012: Các Chi bộ xây dựng báo cáo và đề án nhân sự Đại hội. Và đăng ký thời gian tổ chức Đại hội chi bộ cho Văn phòng Đảng ủy.

- Từ ngày 30/8 đến 05/9/2012: Ban Thường vụ tổ chức duyệt báo cáo và đề án nhân sự Đại hội của các Chi bộ.

- Từ ngày 05/9 đến 10/9/2012: Đảng ủy chỉ đạo Đại hội điểm 1 Chi bộ (Chi bộ phòng Quản trị - Tài chính).

- Từ 10/9 đến 20/9/2012: Các Chi bộ còn lại tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

(Thông báo lịch duyệt báo cáo và đề án nhân sự đối với các Chi bộ sẽ có thông báo cụ thể sau).

* Lưu ý: Thời gian tổ chức Đại hội đối với mỗi Chi bộ là 1/2 ngày.

4. Tổ chức thực hiện.

- Đảng ủy nhà trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phụ trách các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ chuẩn bị văn kiện và các điều kiện cần thiết đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

- Chi ủy, Bí thư các Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của Chi bộ mình và thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

- Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy xây dựng quy trình, hướng dẫn nghi lễ tổ chức Đại hội; tập hợp các văn bản liên quan để gửi các Chi bộ triển khai thực hiện. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng kinh phí hỗ trợ Đại hội, trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét quyết định theo đúng quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015, Đảng ủy nhà trường yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Ban Tổ chức hoặc Văn phòng Đảng ủy) xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy khối (để báo cáo)

- Các đ/c trong BCH (để chỉ đạo)

- Các Chi bộ trực thuộc (để thực hiện)

- Lưu VPĐU.

 

T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

(Đã ký & đóng dấu)

Võ Văn Phúc

 


HƯỚNG DẪN

Quy trình công tác nhân sự cấp uỷ tại Đại hội các Chi bộ

nhiệm kỳ 2012 - 2015

 

 

- Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI.

- Thực hiện Công văn số 350-CV/ĐUK ngày 04/6/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc.

- Căn cứ Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ trường khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Đảng uỷ nhà trường hướng dẫn quy trình công tác nhân sự tại Đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2012- 2015 nh­ư sau:

1. Công tác nhân sự Chi uỷ- Bí thư Chi bộ.

Các Chi bộ phải căn cứ vào tình hình nhiệm vụ thực tế của đơn vị mình để tiến hành quy trình nhân sự đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng:

- Đối với Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên: Được bầu Chi uỷ (gồm Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên).

- Đối với Chi bộ có từ 3 đến 8 đảng viên chính thức: Được bầu Bí thư Chi bộ (đối với những Chi bộ có từ 5 đến 8 đảng viên chính thức nếu cần thiết có thể bầu phó Bí thư, nhưng phải xin ý kiến Đảng ủy trước khi thực hiện).

2. Tiêu chuẩn nhân sự Chi uỷ- Bí thư Chi bộ.

- Việc lựa chọn nhân sự Chi uỷ - Bí thư Chi bộ phải thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và đúng quy trình.

- Về tiêu chuẩn nhân sự Chi uỷ - Bí thư Chi bộ:

Lựa chọn và bầu cử đồng chí Bí thư­, Phó Bí thư, Chi uỷ viên phải đảm bảo chất l­ượng, cơ cấu hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Chi bộ. Có sức khoẻ, phẩm chất chính trị, t­ư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác và được cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên tín nhiệm.

- Về độ tuổi tham gia nhân sự cấp uỷ:

+ Đối với những người tham gia nhân sự cấp uỷ lần đầu: Phải có thời gian công tác và tham gia cấp uỷ đủ một nhiệm kỳ trở lên.

+ Đối với những người tiếp tục tái cử nhân sự cấp uỷ (giữ chức Bí thư): Phải có thời gian công tác và giữ chức vụ Bí thư ít nhất là 12 tháng.

Những trường hợp cụ thể: Chi bộ có trách nhiệm báo cáo công tác nhân sự của đơn vị mình để Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường xem xét, quyết định.

- Quy trình giới thiệu nhân sự cấp uỷ:

Bí thư các Chi bộ (Chi uỷ Chi bộ) đương nhiệm phải căn cứ vào tiêu chuẩn, tình hình thực tế của đơn vị mình, chủ động làm tốt công tác định hướng nhân sự cấp uỷ cho nhiệm kỳ mới; tổ chức họp Chi bộ để thảo luận công khai, dân chủ, thống nhất nhân sự cụ thể của Chi bộ mình và báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường phê chuẩn trước khi tổ chức Đại hội (từ 3- 5 ngày).

3. Hướng bố trí nhân sự Chi uỷ - Bí thư Chi bộ.

Các Chi bộ khi giới thiệu nhân sự: Cần quan tâm đến những đồng chí có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống trung thực, giản dị; có sức khoẻ và đảm bảo độ tuổi theo đúng quy định; có năng lực, trình độ, được sự tín nhiệm cao; quan tâm đến những cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch; kết hợp công tác Đảng gắn với chức danh lãnh đạo của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đối với những Chi bộ gặp khó khăn trong công tác giới thiệu, bố trí nhân sự cấp uỷ, phải chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, Bí thư Chi bộ phải chủ động báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Khối  (để báo cáo)

- Các đ/c Đảng uỷ viên

- Bí thư các Chi bộ

- Lưu VPĐU.

T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

(Đã ký & đóng dấu)

Võ Văn Phúc

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 13 7 2012 09:12)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox