DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Danh mục Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ


LUẬN ÁN TIẾN SỸ:

- Đỗ Minh Khôi, Mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật trong điều kiện Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

- Nguyễn Thị Thương Huyền, Hoàn thiện pháp luật thanh tra trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sỹ Luật học, Hà nội, 2009.


LUẬN VĂN THẠC SỸ:

- Nguyễn Thị Thương Huyền, Lệ làng và ảnh hưởng của nó đối với pháp luật phong kiến Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ luật học, Viện nhà nước và pháp luật, Hà nội 1996.

- Đỗ Minh Khôi, Tài phán kinh tế theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000.

- Nguyễn Mạnh Hùng, “Hiến pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền” Luận văn thạc sỹ luật, Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, năm 2007.

- Lê Thị Thanh Nhàn, “Phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước theo Hiến pháp của Việt Nam hiện hành”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Luật Tp. HCM, 2007.

- Nguyễn Thị Thiện Trí, “Tổ chức tự quản địa phương”, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP.HCM, 2007.

- Nguyễn Thị Nhàn, “Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ, Viện Nghiên cứu NN và PL, 2008.

- Dương Hồng Thị Phi Phi, Sự kế thừa và phát triển các giá trị của chế định Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946 trong các Hiến pháp Việt Nam: 1959, 1980, 1992, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Tp. HCM, 2008.

- Phạm Thị Phương Thảo, “Pháp luật hành chính về quyền phụ nữ”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Luật Tp. HCM, năm 2010.

- Lê Việt Sơn, “Cho thuê lại lao động tại Việt Nam và vấn đề điều chỉnh của pháp luật”, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Tp.HCM, 2010.

- Nguyễn Hoàng Yến, "Bảo đảm pháp lý về quyền khởi kiện vụ án hành chính ở Việt Nam", Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, năm 2011.

- Đặng Thị Thu Trang, "Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 và vấn đề hoàn thiện", Luận văn Thạc sỹ, Đại học Luật TP.HCM, 2012.

- Vũ Thị Bích Hường, “Đấu tranh phòng chống tội phạm của người chưa thành niên tại Thành phố Hồ Chí Minh”,Luận văn Thạc sỹ.

- Nguyễn Thanh Minh, Chức năng giám sát của HĐND thành phố Hồ Chí Minh: Lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sỹ, Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.

- Trần Thị Thu Hà (HC), “Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về Di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay”, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày cập nhật (Thứ hai, 28 5 2012 16:02)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox