DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn học Giao tiếp trong kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học

-    Tên môn học:     Giao tiếp trong kinh doanh

-    Mã môn học:                ______

-    Số tín chỉ: 2

-    Ngành: Quản trị _ Luật và QTKD

-    Môn học: Tự chọn

-    Các môn học tiên quyết: không

-    Các môn học kế tiếp:

-    Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30     tiết

Nghe giảng lý thuyết   :                         20       tiết

Làm bài tập trên lớp    :                                   tiết

Thảo luận, hoạt động theo nhóm:       10     tiết

Tự học                          :                         60      giờ

-    Khoa:       Quản trị

2. Mục tiêu của môn học

Môn học Giao Tiếp Kinh Doanh được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và cơ hội để thực hành các kỹ năng liên quan đến giao tiếp có hiệu quả trong kinh doanh. Từ đó sinh viên, trên tư cách là một nhà quản trị, có thể phát triển và ứng dụng các lý thuyết và các kỹ năng  đã học để tăng cường hiệu quả của việc xử lý và truyền đạt thông tin đến nhân viên cũng như khách hàng của công ty một cách hiệu quả nhất  ‎

3. Tài liệu học tập

3.1 Tài liệu bắt buộc

TS. Thái Trí Dũng,Kỹ năng giao tiếp, thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê

Ths. Nguyễn thị Thu, Nghệ thuật đàm phán, NXB Giao thông vận tải.

3.2 Tài liệu không bắt buộc

Tim Hindle, Kỹ năng thương lượng, NXB Tổng hợp,TP.HCM.

Asian Institute of Management, Chiến lược đàm phán (strategic Negotiations)

Phương pháp đàm phán đi đến thành công, NXB Lao động xã hội

Cẩm Nang Kinh Doanh – Giao Tiếp Thuơng Mại, Havard Business Essential, Nhóm First New biên dịch, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP HCM.

4.Nội dung chi tiết

Chương 1 : Khái quát chung về đàm phán, thương lượng

1.1.     Khái niệm về về đàm phán, thương lượng

1.2.     Đặc điểm của đàm phám và thương lượng trong kinh doanh

1.3.     Một số tình huống đàm phán và thương lượng

Chương 2: Chiến lược và chiến thuật đàm phán, thương lượng

2.1 Chiến thuật đàm phán thống nhất

2.2  Chiến thuật và lập kế hoạch đàm phán

2.3 Các kiểu thương lượng

Chương 3: Cách truyền đạt trong quá trình đàm phán, thương lượng

3.1 Cách sử dụng ngôn ngữ

3.2 Cách sử dụng phương pháp truyền đạt không dùng lời

3.3 Kỹ năng lắng nghe, các kỹ năng xã giao thông thường

3.4 Một số nghệ thuật trong giao tiếp trên thế giới

3.5 Các loại hình giao tiếp

Chương 4: Phát hiện và sử dụng ưu thế đàm phán

4.1 Định nghĩa về ưu thế

4.2  Các loại ưu thế (về thông tin,về cá tính,dựa trên quan hệ, dựa trên vị trí của một tổ chức….)

4.3  Đối phó với những đối tác có nhiều ưu thế hơn.

Chương 5: Những bên tham gia đàm phán và các nhóm đàm phán

5.1  Khái niệm đàm phán song phương và đa phương

5.2  Những điểm khác nhau giữa đàm phán song phương và đa phương (số lượng,tính phức tạp về mặt thông tin, chiến lược…)

5.3  Điều khiển cuộc đàm phán đa phương

Chương 6: Tiến trình và kỹ năng thương lượng

6.1  Giai đoạn chuẩn bị

6.2  Tiến hành thương lượng

6.3  Kết thúc thương lượng

Chương 7 : Phân tích giá cả trong thương lượng và những cuộc thương lượng nhỏ trong bán hàng lẻ.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả

Các phương pháp đặt giá

Phương pháp điều chỉnh giá

Những cuộc thương lượng nhỏ (quá trình bán hàng và tác động tâm lý khách hàng)

5. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ nói rõ mục tiêu, chương trình môn học, tài liệu tham khảo, cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tự giới thiệu với lớp về mình (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, lịch tiếp sinh viên,...),...

6. Thang điểm đánh giá:10/10

7.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

Sinh viên học môn Giao tiếp trong kinh doanh sẽ được đánh giá trên 2  loại hình:

1) Kiểm tra giữa kỳ: 30%

2) Thi cuối học kỳ: 70%.

Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá

Thành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Điểm giữa kỳ

 

Tham gia thảo luận, thuyết trình

30

 

Thi cuối kỳ

 

Tự luận

70

Theo lịch phòng ĐT

Tổng

100%

 

8. Ngày phê duyệt:         ____/_____/

Giảng viên                               Trưởng bộ môn                      Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ngày cập nhật (Thứ năm, 03 5 2012 11:06)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox