DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn học Nghệ thuật lãnh đạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học

-    Tên môn học:     Nghệ thuật lãnh đạo

-    Mã môn học:                ______

-    Số tín chỉ: 2

-    Ngành: Quản trị _ Luật và QTKD

-    Môn học: Bắt buộc

-    Các môn học tiên quyết:  Không

-    Các môn học kế tiếp:

-    Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30     tiết

Nghe giảng lý thuyết   :                        20     tiết

Làm bài tập trên lớp    :                                tiết

Thảo luận, hoạt động theo nhóm:  10      tiết

Tự học                          :                      60      giờ

-    Khoa:      Quản trị

2. Mục tiêu của môn học

Về kiến thức

Nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên ngành quản trị những nguyên tắc cơ bản nhất trong nghệ thuật lãnh đạo.

Cụ thể :

- Nắm được bản chất của lãnh đạo.

- Nắm được quyền lực và sự ảnh hưởng.

- Nắm được hiệu quả của quyền lực và chiến lược ảnh hưởng.

- Nắm được phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo.

- Nắm được bản chất của công việc và vai trò của người lãnh đạo.

- Nắm được phong cách lãnh đạo.

- Nắm được lãnh đạo theo tình huống.

- Nắm được lãnh đạo mới về chất.

- Nắm được lãnh đạo ra quyết định nhóm.

Về kỹ năng

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu đánh giá hiệu quả lãnh đạo của một cá nhân/ doanh nghiệp.

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề trong quá trình lãnh đạo.

- Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.

Về thái độ

Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận cách thức tổ chức, thực hiện và đo lường hiệu quả nghệ thuật lãnh đạo của một cá nhân/ doanh  nghiệp.

2.2. Các mục tiêu khác

Qua việc thuyết trình và giải quyết các bài tập tình huống :

-        Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;

-        Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

-        Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

-        Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

3. Tài liệu học tập

3.1 Tài liệu bắt buộc

Nghệ thuật lãnh đạo, Nguyễn Hữu Lam, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007

3.2 Tài liệu không bắt buộc

Bộ sách về nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội,2008

4.Nội dung chi tiết

Chương I. BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO

I. Định nghĩa về lãnh đạo

II. Hiệu quả lãnh đạo

III. Các tiệp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo.

1.      Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng

2.      Tiếp cận theo phẩm chất

3.      Tiếp cận theo phong cách

4.      Tiếp cận theo tình huống

5.      Tiếp cận người lãnh đạo mới về chất

Chương II. QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG

I. Định nghĩa

1. Sự ảnh hưởng

2. Quyền lực

II. Cơ sở quyền lực

1.      Quyền lực vị trí

2.      Quyền lực cá nhân

3.      Quyền lực chính trị

III. Những nguyên tắc sử dụng quyền lực

Chương III. HIỆU QUẢ CỦA QUYỀN LỰC VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC ẢNH HƯỞNG

I. Nghiên cứu về quyền lực và hiệu quả

II. Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng

III. Các chiến lược ảnh hưởng

1.      Chiến lược thân thiện

2.      Chiến lược mặc cả (ảnh hưởng)

3.      Chiến lược đưa ra lý do

4.      Chiến lược quyết đoán

5.      Chiến lược tham khảo cấp trên

6.      Chiến lược liên minh

7.      Chiến lược trừng phạt

Chương IV. PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

I. Tổng kết về các nghiên cứu theo phẩm chất cá nhân

1. Tổng kết của Stogdill năm 1948

2. Tổng kết của Stogdill năm 1974

II. Các nghiên cứu khác về phẩm chất

1.      Tiếp cận về người lãnh đạo “Trật hướng”

2.      Nghiên cứu về năng lực quản trị

III. Nghiên cứu về động cơ quản lý

1.      Nghiên cứu của Miner

2.      Nghiên cứu của Mc Celland

IV. Các kỹ năng quản trị

1.      Ba kỹ năng cơ bản

2.      Tầm quan trọng của các kỹ năng trong các tình huống

Chương V. BẢN CHẤT CỦA CÔNG VIỆC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

I. Bản chất công việc của người lãnh đạo

1. Công việc nặng nhọc và căng thẳng

2. Công việc khác biệt, đa dạng và không liên tục

3. Tương tác với đồng sự và những người bên ngoài tổ chức

4. Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói

5. Qúa trình quyết định là lộn xộn và mang tính chính trị

6. Phần lớn sự hoạch định là phi chính thức và mang tính thích ứng

II. Những vai trò của người lãnh đạo

1.      Các vai trò tương tác

2.      Các vai trò thông tin

3.      Các vai trò quyết định

Chương VI. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

I. Khái niệm về phong cách lãnh đạo

II. Nghiên cứu của Kurt Lewin

1.      Phong cách độc đoán

2.      Phong cách dân chủ

3.      Phong cách tự do

III. Mô hình của trường đại học bang Ohio

IV. Nghiên cứu của trường đại học Michigan

V. Nghiên cứu hệ thống quản lý của R. Likert

VI. Sơ đồ mạng lưới lãnh đạo

VII. Có một phong cách lãnh đạo tối ưu không? Trắc nghiệm về phong cách

ChươngVII. LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

I. Miền liên tục hành vi lãnh đạo

II. Thuyết đường dẫn đến mục tiêu

III. Thuyết chu kỳ mức độ trưởng thành của người lao động

IV. Thuyết ngẫu nhiên

V. Mô hình ra quyết định của Vroom/Yetton/Jago

VI. Những thay thế cho lãnh đạo

Chương VIII. LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT

I. Sự tồn tại và thích ứng của tổ chức

II. Sự lãnh đạo mới về chất

III. Các thuyết lãnh đạo hấp dẫn

1.      Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của House

2.      Sự mở rộng thuyết của House bởi Bass

3.      Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungo

IV. Các thuyết lãnh đạo mới về chất

1.      Thuyết lãnh đạo mới về chất của Burns

2.      Thuyết lãnh đạo mới về chất của Bass

Chương IX. LÃNH ĐẠO RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM

I. Các nhân tố xác định hiệu quả của nhóm

1.      Quy mô và thành phần của nhóm

2.      Sự khác biệt về địa vị

3.      Sự vững chắc của nhóm và tư duy nhóm

4.      Tính cách của các thành viên

5.      Môi trường làm việc hiện tại

6.      Chất lượng lãnh đạo

II. Chức năng lãnh đạo trong quyết định nhóm

1.      Hành vi định hướng nhiệm vụ

2.      Các chức nnang8 duy trì nhóm

III. Vai trò của người lãnh đạo trong các nhóm quyết định

1.      Lãnh đạo truyền thống

2.      Nhóm lãnh đạo

IV. Những bí quyết cho việc chuẩn đoán vấn đề

1.      Chuẩn bị cuộc họp

2.      Trình bày vấn đề

3.      Chuẩn đoán vấn đề

V. Bía quyết cho việc phát triển các giải pháp

1.      Động não

2.      Nhóm danh nghĩa

3.      Kỹ thuật bắt chước thiên nhiên

VI. Bí quyết cho việc chọn lựa giải pháp

1.      Quyết định vội vã

2.      Sự tham gia không đầy đủ

3.      Sự phân hóa

4.      Kế hoạch hành động nông cạn, thiển cận.

5. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ nói rõ mục tiêu, chương trình môn học, tài liệu tham khảo, cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tự giới thiệu với lớp về mình (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, lịch tiếp sinh viên,...),...

6. Thang điểm đánh giá:10/10

7.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

Sinh viên học môn Nghệ thuật lãnh đạo sẽ được đánh giá trên 2  loại hình:

1) Kiểm tra giữa kỳ: 40%

2) Thi cuối học kỳ: 60

Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá

Thành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Điểm giữa kỳ

tối đa 30 phút/nhóm

Bài tập nhóm ( thuyết trình trước lớp)

40

Tuần 8 trở đi

Thi cuối kỳ

75 phút

Trắc nghiệm và tình huống tự luận

60

Theo lịch phòng ĐT

Tổng

100%

 

8. Ngày phê duyệt:         ____/_____/

Giảng viên                               Trưởng bộ môn                      Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ngày cập nhật (Thứ năm, 03 5 2012 09:56)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox