DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn học Thanh toán quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học

-    Tên môn học:     Thanh toán quốc tế

-    Mã môn học:                ______

-    Số tín chỉ: 2

-    Ngành: Quản trị - Luật và QTKD

-    Môn học: Bắt buộc

-    Các môn học tiên quyết: Kinh tế vi mô

-    Các môn học kế tiếp:

-    Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:30  tiết

Nghe giảng lý thuyết   :                       20   tiết

Làm bài tập trên lớp    :                      6     tiết

Thảo luận, hoạt động theo nhóm:  4     tiết

Tự học:  60 giờ

-    Khoa:       Quản trị

2. Mục tiêu của môn học

2.1.Mục tiêu nhận thức

Về kiến thức

Nắm được nội dung cơ bản của môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ – môn lý luận cơ sở. Cụ thể :

- Trình bày đặc điểm vai trò của thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế.

- Trình bày khái niệm về tỷ giá hối đoái, các loại tỷ giá hối đoái, các phương pháp xác định tỷ giá và phân tích các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái.

- Trình bày về thị trường hối đoái và các nghiệp vụ giao dịch hối đoái.

- Trình bày khái niệm, đặc điểm của hối phiếu, lệnh phiếu, séc, giấy chuyển tiển và thẻ ngân hàng.

- Trình bày nội dung của phương thức tín dụng chứng từ, phương thức ủy thác thu, phương thức chuyển tiền và phương thức trả tiền đối ứng.

- Trình bày nội dung của chứng từ tài chính, chứng từ thương mại và cách kiểm tra xử lý bộ chứng từ.

Về kỹ năng

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích các ảnh hưởng của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn học tiếp theo và các công việc thực tiễn.

- Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề về thương mại quốc tế .

Về thái độ

- Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan trọng của thanh toán quốc tế  đối nền kinh tế xã hội

- Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề  lý luận và thực tiễn liên quan đến thanh toán quốc tế

- Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là sinh viên.

2.2. Các mục tiêu khác

- Có kỹ năng và hành vi tích cực khi cộng tác, làm việc nhóm;

- Có kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

3.Tài liệu học tập

3.1 Tài liệu bắt buộc

- Thanh toán quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn chủ biên (Đại học Kinh tế TP.HCM) , NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM  năm 2009

3.2 Tài liệu không bắt buộc

- Thanh toán quốc tế - PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống Kê năm 2009

- Nghiệp vụ thanh toán quốc tế - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thảo, NXB Tài Chính năm 2009

- Kỹ thuật kinh doanh thương mại quốc tế - TS. Hà Thị Ngọc Oanh, NXB Thống Kê năm 2009

-  Các tài liệu khác theo sự hướng dẫn của giáo viên- Các tài liệu khác theo sự hướng dẫn của giáo viên

4.Nội dung chi tiết

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

I. Thanh toán quốc tế-đặc điểm vai trò của thanh toán quốc tế

1.      Thanh toán quốc tế

2.      Đặc điểm  của thanh toán quốc tế

3.      Vai trò của thanh toán quốc tế

II. Cán cân thanh toán quốc tế

1.      Khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế

2.      Nội dung phản ánh của cán cân thanh toán quốc tế

3.      Các loại các cân thanh toán quốc tế

4.      Nguyên tắc, trách nhiệm và thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam

5.      Trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế và biện pháp để thăng bằng cán cân thanh toán quốc tế

III. Các điều kiện trong thanh toán quốc thanh toán quốc tế

1.      Điều kiện về tiền tệ

2.      Điều kiện về thời gian thanh toán

3.      Các ngân hàng phục vụ

4.      Phương thức thanh toán

CHƯƠNG II. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

I. Khái niệm, cơ sở hình thành và nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

1.      Khái niệm về tỷ giá hối đoái

2.      Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái

3.      Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

II. Các phương pháp công bố tỷ giá hối đoái

1.      Phương pháp trực tiếp

2.      Phương pháp gián tiếp

III. Các loại tỷ giá hối đoái

1.      Tỷ giá chính thức

2.      Tỷ giá thương mại

IV. Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn

1.      Phương pháp 1- phương pháp lãi suất

2.      Phương pháp 2- phương pháp điểm kỳ hạn

V. Phương pháp xác định tỷ giá chéo

1.      Khái niệm về tỷ giá chéo

2.      Phương pháp xác định tỷ giá chéo

VI. Tỷ giá đối ứng và phương pháp xác định tỷ giá đối ứng

1.      Khái niệm về tỷ giá đối ứng

2.      Phương pháp xác định tỷ giá đối ứng

VII. Biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái

1.      Phá giá và nâng giá tiền tệ

2.      Điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu

3.      Can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ

CHƯƠNG III. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI VÀ CÁC GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI

I. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thị trường hối đoái

1.      Khái niệm về thị trường hối đoái

2.      Đặc điểm của thị trường hối đoái

3.      Phân loại thị trường hối đoái

II. Các chủ thể tham gia thị trường hối đoái

1.      Ngân hàng trung ương

2.      Các ngân hàng thương mại

3.      Các tổ chức tài chính phi ngân hàng

4.      Các tổng công ty, công ty lớn

5.      Nhà môi giới

III. Các nghiệp vụ giao dịch hối đoái

1.      Giao dịch giao ngay

2.      Giao dịch kỳ hạn

3.      Giao dịch hoán đổi

4.      Giao dịch quyền chọn

5.      Giao dịch tương lai

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUÔC TẾ

I. Thương phiếu

A. Hối phiếu

1.      Khái niệm

2.      Tính chất của hối phiếu

3.      Hình thức của hối phiếu

4.      Những yếu tố chính của hối phiếu

5.      Phân loại hối phiếu

6.      Các nghiệp vụ có liên quan đến hối phiếu

B. Lệnh phiếu

1.      Khái niệm về lệnh phiếu

2.      Các đối tượng liện quan đến lệnh phiếu

3.      Các nội dung và cách lập lệnh phiếu

4.      Phân biệt sự khác nhau giữa hối phiếu và lệnh phiếu

II. Séc (check, cheque)

1.      Khái niệm

2.      Những điều kiện để phát hành séc

3.      Thời hạn của séc

4.      Các yếu tố khác

5.      Các loại séc

III. Giấy chuyển tiền

1.      Khái niệm về giấy chuyển tiền

2.      Các loại giấy chuyển ngân

IV. Thẻ ngân hàng

1.      Khái niệm về thẻ ngân hàng

2.      Các loại thẻ ngân hàng

CHƯƠNG V. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

I. Phương thức tín dụng chứng từ (D/C)

1.      Khái niệm về tín dụng chứng từ

2.      Ưu điểm của phương thức tín dụng chứng từ và trường hợp áp dụng

3.      Các bên liên quan trong phương thức tín dụng chứng từ

4.      Khái niệm, nội dung, ý nghĩa và các loại thư tín dụng

5.      Quy trình thanh toán

6.      Sơ đồ luân chuyển chứng từ và thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ

II. Phương thức ủy thác thu (phương thức nhờ thu)

1.      Khái niệm về nhờ thu

2.      Các đối tượng liên quan

3.      Đặc điểm của phương thức nhờ thu

4.      Các hình thức nhờ thu

III. Phương thức chuyển tiền

1.      Khái niệm

2.      Quy trình luân chuyển chứng từ và thanh toán

3.      Các hình thức chuyển tiền

IV. Phương thức trả tiền đối chứng từ

1.      Khái niệm về phương thức trả tiền đối chứng từ

2.      Quy trình thanh toán

CHƯƠNG VI. BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

I. Chứng từ tài chính

1.      Hối phiếu

2.      Lệnh phiếu

3.      Séc

4.      Lệnh nhờ thu (hướng dẫn nhờ thu)

II. Chứng từ thương mại

1.      Hóa đơn thương mại

2.      Chứng từ vận tải

3.      Chứng từ bảo hiểm

4.      Các loại giấy chứng nhận hàng hóa

III. Kiểm tra xử lý bộ chứng từ

1.      Ý nghĩa của bộ chứng từ thanh toán

2.      Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán

3.      Xử lý bộ chứng từ

5. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ nói rõ mục tiêu, chương trình môn học, tài liệu tham khảo, cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tự giới thiệu với lớp về mình (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, lịch tiếp sinh viên,...),...

6. Thang điểm đánh giá:10/10

7.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

Sinh viên học môn Thanh toán quốc tế sẽ được đánh giá trên 2  loại hình:

1) Kiểm tra giữa kỳ: 40%

2) Thi cuối học kỳ: 60%.

Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá

Thành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Điểm giữa kỳ

 

Tham gia thảo luận, thuyết trình, làm bài tập nhóm

40

 

Thi cuối kỳ

 

Thi viết hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai

60

Theo lịch phòng ĐT

Tổng

100%

 

8. Ngày phê duyệt:         ____/_____/

Giảng viên                               Trưởng bộ môn                      Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 03 5 2012 09:37)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox