DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn học Marketing căn bản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Thông tin chung về môn học

-    Tên môn học:     Marketing căn bản (Fundamental Marketing)

-    Mã môn học:                ______

-    Số tín chỉ: 3

-    Ngành: Quản trị - Luật

-    Môn học: Bắt buộc

-    Các môn học tiên quyết: không

-    Các môn học kế tiếp:

-    Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:         45        tiết

Nghe giảng lý thuyết   :                                32        tiết

Làm bài tập trên lớp    :                                            tiết

Thảo luận, hoạt động theo nhóm:              13        tiết

Tự học                          :                                  90        giờ

-    Khoa:     Quản trị

2. Mục tiêu của môn học

Về kiến thức

Nắm được nội dung cơ bản của môn Marketing căn bản – một bộ phận của quản trị.

Cụ thể :

- Nắm được khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của Marketing đối với các doanh nghiệp.

- Nắm được môi trường Marketing.

- Nắm được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

- Nắm được cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường.

- Nắm được chiến lược sản phẩm.

- Nắm được chiến lược giá.

- Nắm được chiến lược phân phối.

- Nắm được chiến lược xúc tiến.

- Nắm được lập kế hoạch , tổ chức, thực hiện và kiểm soát Marketing

Về kỹ năng

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào lập kế hoạch Marketing cho một sản phẩm.

- Có kiến thức nền tảng cho các môn học tiếp theo.

- Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá một kế hoạch Marketing.

- Phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.

Về thái độ

Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá một kế hoạch Marketing của một doanh nghiệp.

Các mục tiêu khác

Qua việc thuyết trình và giải quyết các bài tập tình huống :

- Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

- Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

3. Tài liệu học tập

3.1 Tài liệu bắt buộc

- Giáo trình Marketing căn bản, Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM, Nhà xuất bản Lao Động 2010

3.2 Tài liệu không bắt buộc

- Nguyên lý tiếp thị: TS Nguyễn Đình Thọ và TS Nguyễn Thị Mai Trang

- Quản trị tiếp thị lý thuyết và thực tiễn: Th.s Nguyễn Thế Dũng

- Các tài liệu khác theo sự hướng dẫn của giáo viên

4.Nội dung chi tiết

Chương I.

NHẬP MÔN MARKETING

I. Sự ra đời và phát triển của Marketing

1. Sự ra đời của Marketing

2. Các giai đoạn phát triển của Marketing

II. Khái niệm Marketing

1.      Một số thuật ngữ

2.      Khái niệm và bản chất Marketing

3.      Khác biệt giữa quan điểm Marketing và quan điểm bán hàng

III. Mục tiêu và chức năng của Marketing

1.      Mục tiêu của Marketing

2.      Chức năng của Marketing

IV. Marketing mix

1.      Khái niệm

2.      Các thành phần Marketing mix

3.      Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing mix

4.      Phân loại Marketing mix

Chương II.

MÔI TRƯỜNG MARKETING

I. Môi trường vĩ mô

1. Dân số

2. Kinh tế

3. Tự nhiên

4. Công nghệ

5. Chính trị - Pháp luật

6. Văn hóa

II. Môi trường vi mô

1.      Doanh nghiệp

2.      Nhà cung ứng

3.      Các trung gian Marketing

4.      Khách hàng

5.      Đối thủ cạnh tranh

6.      Công chúng

Chương III.

HÀNH VI KHÁCH HÀNG

I. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng

1. Mô hình hành vi mua hàng của người tiêu dùng

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng

3. Các dạng hành vi mua sắm

II. Hành vi mua hàng của tổ chức

1.      Các loại thị trường tổ chức

2.      Những đặc tính của thị trường tổ chức

3.      Hành vi mua của khách hàng tổ chức

Chương IV

NGHIÊN CỨU MARKETING

I. Khái niệm về nghiên cứu Marketing

II. Các loại hình nghiên cứu Marketing

III. Quy trình nghiên cứu Marketing

1.      Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu Marketing

2.      Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

3.      Thực hiện nghiên cứu

4.      Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Chương V

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG – LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU – ĐỊNH VỊ TRONG THỊ TRƯỜNG

I. Khái quát về thị trường

1. Khái niệm về thị trường

2. Phân loại thị trường

II. Phân khúc thị trường

1.      Khái niệm phân khúc thị trường

2.      Yêu cầu của phân khúc

3.      Các tiêu thức phân khúc thị trường

4.      Các bước phân khúc thị trường

III. Lựa chọn thị trường mục tiêu

1.      Đánh giá các khúc thị trường

2.      Lựa chọn thị trường mục tiêu

3.      Các căn cứ xác định cách lựa chọn khách hàng mục tiêu

IV. Định vị trong thị trường

1.      Khái niệm định vị trong thị trường

2.      Các mức độ định vị

3.      Chiến lược định vị sản phẩm

4.      Các bước của quá trình định vị

Chương VI

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

I. Sản phẩm theo quan điểm Marketing

1. Sản phẩm

2. Nhãn hiệu

3. Bao bì – sự đóng gói

4. Những dịch vụ gắn liền với sản phẩm

II. Chiến lược sản phẩm

1.      Các khái niệm

2.      Các chiến lược sản phẩm

III. Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm

1.      Khái niệm về chu kỳ sống sản phẩm

2.      Đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm

IV. Chiến lược phát triển sản phẩm mới

1.      Khái niệm về sản phẩm mới

2.      Các giai đoạn phát triển sản phẩm mới

Chương VII

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ

I. Khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong Marketing mix

1. Khái niệm về giá

2. Tầm quan trọng của giá

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá

1.      Những nhân tố bên trong

2.      Những nhân tố bên ngoài

III. Các phương pháp định giá

1.      Định giá dựa vào chi phí

2.      Định giá dựa theo người mua

3.      Định giá dựa vào cạnh tranh

IV. Mục tiêu chiến lược định giá và các chiến lược định giá điển hình

1.      Mục tiêu chiến lược định giá

2.      Các chiến lược định giá điển hình

V. Tiến trình xác định giá bán cho một sản phẩm mới

1. Lựa chọn mục tiêu của giá

2. Xác định số cầu của sản phẩm

3. Dự tính chi phí

4. Phân tích sản phẩm, chi phí và giá cả của đối thủ cạnh tranh

5. Lựa chọn phương pháp định giá

6. Lựa chọn mức giá cuối cùng

Chương VIII

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

I. Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing

1. Khái niệm về phân phối

2. Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing mix

II. Kênh phân phối

1.      Khái niệm kênh phân phối

2.      Cấu trúc kênh phân phối

3.      Các trung gian trong kênh phân phối

4.      Các luồng lưu chuyển trong kênh phân phối

III. Lựa chọn kênh phân phối

1.      Các căn cứ để lựa chọn

2.      Các chiến lược phân phối

IV. Những quyết định về quản trị kênh phân phối

1.      Tuyển chọn các thành viên của kênh

2.      Khuyến khích các thành viên hoạt động

3.      Đánh giá các thành viên

V. Một số hoạt động phân phối sản phẩm vật chất

1. Xử lý đơn đặt hàng

2. Lưu kho

3. Xác định lượng hàng tồn kho

4. Chọn phương tiện vận chuyển

CHƯƠNG IX

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

I.          Tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing

1.      Các khái niệm

2.      Mục đích của xúc tiến

3.      Tầm quan trọng của xúc tiến

4.      Đâc trưng của một số công cụ xúc tiến

II.       Một số yếu tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến

1.      Loại sản phẩm/Thị trường

2.      Sự sẵn sàng mua

3.      Giai đoạn hiện tại trong chu kỳ sống của sản phẩm

4.      Sự lựa chọn chiến lược đẩy hay kéo

III.     Kinh phí dành cho xúc tiến

1.      Xác định theo phần trăm trên doanh thu

2.      Xác định theo khả năng tài chính

3.      Xác định theo cạnh tranh

4.      Xác định theo mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện

IV.      Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến

1.  Quảng cáo

2.  Tuyên truyền và quan hệ công chúng

3.  Khuyến mại

4.  Bán hàng trực tiếp

5.  Marketing trực tiếp

CHƯƠNG X

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT MARKETING

I.          Qui trình quản trị Marketing

1.      Khái niệm

2.      Qui trình quản trị Marketing

II.       Lập kế hoạch Marketing

1.      Khái niệm

2.      Nội dung của một kế hoạch Marketing

III.     Tổ chức Marketing

1.      Tổ chức theo chức năng

2.      Tổ chức theo địa lý

3.      Tổ chức theo nhãn hiệu, sản phẩm

4.      Tổ chức theo thị trường

IV.      Thực hiện Marketing

1.      Khái niệm

2.      Một số kỹ năng Marketing

V.        Đánh giá và kiểm soát Marketing

1.      Mục đích

2.      Nội dung

5. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ nói rõ mục tiêu, chương trình môn học, tài liệu tham khảo, cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tự giới thiệu với lớp về mình (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, lịch tiếp sinh viên,...),...

6. Thang điểm đánh giá:10/10

7.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

Sinh viên học môn Marketing căn bản sẽ được đánh giá trên 2  loại hình:

1) Kiểm tra giữa kỳ: 30%

2) Thi cuối học kỳ: 70%.

Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá

Thành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Điểm giữa kỳ

 

Làm tiểu luận

30

 

Thi cuối kỳ

 

Tự luận

70

Theo lịch phòng ĐT

Tổng

100%

 

8. Ngày phê duyệt:         ____/_____/

Giảng viên                               Trưởng bộ môn                      Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ngày cập nhật (Thứ tư, 02 5 2012 14:00)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox