DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

15-03-2012-V/v tổ chức thực hiện việc học tập và tham gia cuộc thi viết về những bài học tâm đắc nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh & Kế hoạch thực hiện

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ-TCCN

ĐẢNG UY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

Số:10-CV/ĐU.V

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

V/v tổ chức thực hiện việc học tập và tham gia cuộc thi viết về những bài học tâm đắc nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: - Bí thư  các Chi bộ

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 03/11/2011 Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015.  Đảng ủy cũng đã có công văn số 46-CV/ĐU ngày 12/01/2012 hướng dẫn để bí thư các chi bộ phổ biến,  phát động thực hiện cuộc vận động “Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại chi bộ, nội dung cụ thể :

- Bắt đầu từ năm 2012 phải đưa việc học tập & làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng (đây là  một nội dung bắt buộc phải có). Đây cũng là tiêu chí bắt buộc trong việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

- Các chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chi bộ phải đảm bảo tất cả đảng viên đều tham gia cuộc thi viết về “Những bài học tâm đắc nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban tổ chức cuộc thi có Kế hoạch số 173/KH-CĐ ngày 14/03/2012).

Đảng ủy đề nghị Bí thư các chi bộ nhanh chóng triển khai và  gửi các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp  và bài dự thi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 30/03/2012.


Nơi nhận:

- Như trên “để thực hiện”

- Lưu VP.ĐU

 

 

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

Bí thư

(Đã ký & đóng dấu)

VÕ  VĂN  PHÚC.

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM


Số:     173    /KH - CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết về những bài học tâm đắc nhất học tập

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch 203-KH/ĐUK, ngày 25/8/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 03/11/2011 Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015. Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về những bài học tâm đắc nhất của công đoàn viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. nội dung cụ thể như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao công tác giáo dục cho công đoàn viên. Chuyển hoá cuộc vận động gắn liền với hoạt động phong trào, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và chuyển biến trong hành động của mỗi Công đoàn viên.

- Nhằm kịp thời phát hiện và tuyên tuyền sâu rộng trong công đoàn viên về các tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo điều kiện để các cá nhân bộc lộ những khả năng, sở trường của bản thân thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức học hỏi noi gương người tốt, việc tốt, không ngừng phấn đấu rèn luyện theo lý tưởng của Bác Hồ.

- Cuộc thi viết về những bài học tâm đắc nhất học tập và làm theo lời Bác năm 2012 được triển khai sâu rộng trong các Tổ Công đoàn. Các bài học tâm đắc và các gương tiêu biểu, tích cực làm theo lời Bác được giới thiệu trong bài viết phải trên cơ sở các câu chuyện, tình huống,… có thật trong cuộc sống, bài viết phải đảm bảo tính chân thực, sinh động, sáng tạo có tác dụng như một bài tuyên truyền, hấp dẫn mọi người cùng học tập và làm theo.

- Cuộc thi phải được tổ chức một cách thiết thực hiệu quả, tránh cách làm hình thức; các bài viết có chất lượng tốt sẽ được Ban tổ chức trao giải và tuyên truyền trên chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của website Nhà trường, biên soạn thành chuyên san học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II - THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

1. Thời gian phát động và tổ chức cuộc thi:

- Phát động và triển khai Cuộc thi sâu rộng trong các Tổ Công đoàn từ ngày 20/03/2012.

- Thời gian nhận bài dự thi từ 26/3/2012 đến 26/4/2012.

- Lễ tổng kết trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 122 năm sinh nhật Bác (19/5/2012).

2. Đối tượng dự thi:

- Tất cả các công đoàn viên đang làm việc tại trường.

- Đối tượng bắt buộc tham gia: Công đoàn viên là Đảng viên, cảm tình Đảng.

III - NỘI DUNG - HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

- Viết về những bài học tâm đắc nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những  việc làm cụ thể của bản thân trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Viết về những cảm nhận sâu sắc của bản thân về chuẩn mực đạo đức trong công việc của bản thân đang đảm nhiệm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Hình thức:

- Bài dự thi thể hiện bằng chữ viết theo các thể loại văn học: Phóng sự, bút ký, truyện ngắn, thơ… do người dự thi lựa chọn. Bài dự thi phải ghi rõ: Họ tên, đơn vị và tên bài viết, địa chỉ email, điện thoại.

- Bài dự thi được đánh máy kiểu chữ Time New Roman hoặc viết tay rõ ràng, sạch sẽ trên giấy khổ A4, dài từ 2- 3 trang, tương đương với 1.000- 1.500 từ, cỡ chữ 14.

- Bài dự thi có thể nộp bài theo Tổ trưởng Công đoàn hoặc trực tiếp cho Cô Đỗ Thị Lệ Hằng -  tại Phòng Công tác Chính trị sinh viên bao gồm một bản in và file điện tử  qua email về địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bất kỳ ấn phẩm xuất bản nào trước khi phát động cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng các bài viết có chất lượng tốt để đăng trên website, các trang báo và tập hợp in thành tài liệu phục vụ Cuộc vận động “học tập và làm theo lời Bác”.

IV - CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:

- 01 giải đặc biệt: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 1.000.000đ/giải.

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 700.000đ/giải.

- 02 giải nhì: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 500.000đ/giải.

- 05 giải ba: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 300.000đ/giải.

Ngoài ra Ban tổ chức cuộc thi còn tổ chức chuyến về nguồn kết hợp trao giải cho các cá nhân đạt giải tại Đồng Tháp.

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm các ông/ bà có tên sau:

- Ông Phan Văn Tuyến             – Chủ tịch Công đoàn              – Trưởng ban.

- Ông Lê Thế Tài                      – P. Chủ tịch Công đoàn           – Phó ban

- Bà Đinh Thị Chiến                 - UV Ban Thường vụ                 – Thành viên

- Ông Nguyễn Thành An           – UVBCH Công đoàn                – Thành viên

- Bà Bùi Thị Hiếu Hạnh              – UVBCH Công đoàn                – Thành viên

- Ông Cao Vũ Minh                    – UVBCH Công đoàn                – Thành viên

- Bà Đỗ Thị Lệ Hằng                  – P. CTCTSV                             – Thành viên

Ban tổ chức có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch - Thể lệ Cuộc thi viết về những bài học tâm đắc nhất học tập và làm theo lời Bác năm 2012.

- Mời Ban Giám khảo chấm bài cho cuộc thi.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các Tổ Công đoàn về các thông tin của Cuộc thi, giới thiệu các bài viết hay và các bài viết được giải trên website.

- Tổ chức về nguồn tiến hành tổng kết, trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 122 năm sinh nhật Bác (19/5/2012).

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 12/3/2012: Xây dựng kế hoạch; trình Ban Thường vụ, Đảng ủy;

- Ngày 20/3/2012: Triển khai đến các đơn vị;

- Từ 26/3/2012 đến 26/4/2012: Tiếp nhận bài dự thi;

- Từ ngày: 27/4 – 10/5/2012: Tổ chức chấm bài thi; Xây dựng kế hoạch Về nguồn kết hợp trao giải;

- Ngày 19, 20/5/2012: Tổ chức Về nguồn; Trao giải, tổng kết cuộc thi.

- Ngày 24/5/2012: Họp Ban tổ chức rút kinh nghiệm.


Nơi nhận:

- LĐLĐ TP, CĐNGDVN (báo cáo);

- Đảng ủy (báo cáo);

- Các Tổ Công đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Phan Văn Tuyến

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 15 3 2012 16:02)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox