DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tài liệu tham khảo môn Luật sở hữu trí tuệ

* Giáo trình

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội.

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến ( Đồng chủ biên), Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2009.

 

* Sách

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, TS Lê Trung Đạo, Nxb. Tài Chính, 2009.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, PGS.TS. Lê Hồng Hạnh (chủ biên),  Nxb. Chính trị quốc gia,  2004.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Lê Hồng Hạnh, Đinh Thị Mai Phương (chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2004.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Pháp lụât và thực tiễn, Nguyễn Bá Bình, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005

Bảo hộ sở hữu công nghiệp, 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp, Vũ Khắc Trai, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 2006

Bảo hộ sáng chế - Cẩm nang dành cho doanh nhân, Bản dịch của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phòng sáng chế Nhật Bản, Trung tâm Sở hữu công nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương,

Các điều ước Quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và Viện sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ, Hà Nội, 7/2002.

Các yếu tố của quyền SHTT, Phùng Trung Tập, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

Cẩm nang Sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng, (Bản tiếng Việt), WIPO (2005).

Chỉ dẫn áp dụng Luật sở hữu trí tuệ, Trần Hòai Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007.

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Lê Nết, Nxb. CTQG, Hà Nội, năm 2004.

Luật dân sự Việt Nam, Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết, Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nxb. Đại học quốc gia, năm 2007.

Nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật dân sự, Đinh Văn Thanh - Đinh Thị Hằng, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2004

Những nội dung cơ bản của Luật SHTT, Vụ Công tác lập pháp, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam, Nguyễn Thanh Tú (2010), NXB Chính trị quốc gia, năm 2010.

Sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Kamil Idris.

Tác động của các Hiệp định của WTO đối với các quốc gia đang phát triển, (bản tiếng Việt), Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và Ủy ban Thương mại quốc gia Thụy Điển (2005).

Trao đổi giá trị, đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ, tài liệu hướng dẫn, (Bản tiếng Việt), WIPO (2008).

Tìm hiểu luật dân sự - quyền sở hữu trí tuệ, Nguyễn Mạnh Bách, Nxb. Tổng hợp Đồng nai, 2001.

 

* Bài viết đăng trên báo tạp chí

Nguyễn Thị Quế Anh, “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ trên thế giới và phương hướng hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ ở Việt nam”. Đề tài NCKH cấp ĐHQG, Khoa Lụât ĐHQGHN, 2002.

Nguyễn Thị Quế Anh, Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Việt nam học lần thứ 2. TP. Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2004.

Nguyễn Thị Quế Anh, Chỉ dẫn địa lý - đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Bài viết trong sách chuyên khảo: Nhà nước và pháp luật Việt nam trước thềm thế kỷ XXI”, NXB Công an nhân dân Hà Nội, 2002.

Nguyễn Thị Quế Anh, Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Hiệp định Việt Nam - Hoa kỳ. Bài viết trong sách chuyên khảo Về việc thực thi Hiệp định Việt nam - Hoa kỳ, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2002.

Nguyễn Thị Quế Anh, Nâng cao vai trò của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Bài viết trong sách chuyên khảo “Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền”, NXB ĐHQG Hà nội, năm 2004.

Nguyễn Thị Quế Anh, Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại trên thế giới, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế - Luật số 2 năm 2002.

Nguyễn Thị Quế Anh, Bảo hộ tên thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế - Luật số 4 năm 2002.

Nguyễn Thị Quế Anh, Bí mật kinh doanh và các tiêu chí bảo hộ, Tạp chí Thương mại số 22 tháng 6 năm 2003

Nguyễn Thị Quế Anh, Tự do thương mại và nguyên tắc “cạn quyền” trong pháp luật về sở hữu trí tuệ của EC và một số nước, Tạp chí Nghiên cứu Hải quan số 1-2 năm 2004

Nguyễn Thị Quế Anh, Một số vấn đề về bảo hộ bí mật kinh doanh và hoàn thiện pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế - Luật số 3 năm 2004

Nguyễn Thị Quế Anh, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định về xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Chuyên đề về sở hữu trí tuệ, tháng 3 năm 2005.

Nguyễn Thị Quế Anh, Xu hướng phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2 năm 2009

Nguyễn Hồng Bắc, Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tạp chí luật học, số 3 năm 2010.

Hoàng Anh Công, Pháp lụât hải quan với việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 12 năm 2006

Đặng Tất Dũng, Mối liên hệ giữa các “siêu kiên kết” trên các trang web và pháp luật về quyền tác giả tại Hoa kỳ, tạp chí khoa học pháp lý, số 2 năm 2005.

Đào Minh Đức, Mối quan hệ giữa nhãn hiệu với các tài sản trí tuệ khác, Tạp chí khoa học pháp lý, số 3 năm 2007.

Lê Thị Nam Giang (2011), “Pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, (3/2011).

Lê Thị Nam Giang (2011), “Việt Nam với việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS – phần 1”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (4/2011).

Lê Thị Nam Giang (2011), “Việt Nam với việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS – phần 2”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (5/2011).

Lê Thị Nam Giang (2010), Một số vấn đề pháp lý cơ bản về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 9, 2010

Lê Thị Nam Giang (2009), Cân bằng lợi ích của xã hội và lợi ích của chủ sở hữu trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, Tạp chí Khoa học pháp lý số 06/2009.

Lê Thị Nam Giang (2009), Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích của xã hội trong bảo hộ quyền SHTT, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2009.

Lê Thị Nam Giang (2008), Tác động của việc gia nhập WTO đối với pháp luật SHTT Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2008.

Lê Thị Nam Giang (2001), Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Hiệp định BTA, tập san Khoa học pháp lý, số 01/2001.

Lê Thị Nam Giang (2009), Về trích dẫn tác phẩm: bản án và bình luận bản án, Tạp chí KH pháp lý số 02/2009

Trần Văn Hải, Những bất cập trong quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan, Tạp chí Luật học số 7 (122) năm 2010.

Trần lê Hồng, Những nghịch lý trong phát triển kinh tế dựa trên quyền sở hữu trí tuệ và mối quan hệ với dào tạo luật ở các trường đại học, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2 năm 2009

Đặng Vũ Huân (2004), “Bàn về cơ chế kiểm soát biên giới nhằm bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2004.

Nam Hoa, Câu chuyện về mùi và đăng ký nhãn hiệu mùi, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 4/2007

Hoàng Tố Như, Quản lý NN về SHTT: những bất cập và kiến nghị, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2 năm 2009.

Trần Trung Kiên, Cuộc chiến giữa công nghệ sinh học và các điều khỏan loại trừ khả năng bảo hộ sáng chế. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 7/2007

Nguyễn Đức Lam, Bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 4/2007

Lê Việt Long, Xâm phạm sở hữu trí tuệ : thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 126, tháng 7 năm 2008.

Trần Thị Diệu Oanh, Thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng cơ chế kiểm sóat bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 4/2007

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học, Pháp lụât và thực tiễn của Châu Âu và Hoa kỳ, Tạp chí Luật học 7/2006

Nguyễn Như Quỳnh (2009), “Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (5/2009).

Nguyễn Thanh Tâm, Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Luật học 1/2007

Nguyễn Thanh Tâm, Cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, Tạp chí Luật học 6/2006.

Phan Ngọc Tâm, Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Châu Âu và Hoa Kỳ, Tạp chí khoa học pháp lý, số 4 năm 2006.

Kiều Thị Thanh, Các luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ luật chuẩn luật Quốc gia Hoa kỳ, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 1 (186) tháng 1/2011, trang 54.

Kiều Thị Thanh, Bảo hộ pháp lý quyền tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12/2002.

Lê Xuân Thảo (2005), Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về Sở hữu trí tuệ, NXB Tư pháp Hà Nội

Nguyễn Thanh Tú (2006), “Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh”, Tạp chí Khoa học Pháp lý, (01/2006), tr. 10-21.

Nguyễn Thanh Tú, Pháp luật cạnh tranh trong hợp đồng chuyển giao công nghệ, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2 năm 2005.

Vũ Thị Hải Yến, Các qui định của Hiệp định TRIPS về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Tạp chí Luật học 11/2006.

 

* Tài liệu nước ngoài

Accord sur les ADPIC, Daniel GERVAIS, Nxb. Larcier, tái bản lần 2, 2009.

An economics review of the patent system - Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the US Senate Commmettee on the Judiciary, 85th Congress, US Government printing Office – Washington, Fritz Macklup (1958),

Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes (Tìm hiểu quyền tác giả và quyền liên quan), Tài liệu WIPO.

Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle (Từ điển luật sở hữu trí tuệ), Nxb. Ellipses, 2008,  Carine BERNAULT, Jean-Pierre CLAVIER.

Droit de la propriété intellectuelle (Quyền sở hữu trí tuệ),  PIOTRAUT Jean-Lu, Nxb. Ellipses, 2004.

Droit d’auteur et droits voisins (Quyền tác giả và quyền liên quan), CARON Christophe, Nxb. Litec, 2009.

Droit des affaires (Luật thương mại), HESS-FALLON Brigitte, SIMON Anne-Marie, NXB Sirey, 2003.

Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement, Wolters Kluwer, Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf (Eds) (2008).

La créativité et les inventions – un avenir meilleur pour l’humanité au 21è siècle (Tính sáng tạo và các phát minh – một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại ở thế kỷ 21), Tài liệu Hội thảo của WIPO,  tháng 10/2000.

Resource Book on TRIPS and Development: An Authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement, UNCTAD-ICTSD (2002).

* Văn bản quy phạm pháp luật

Bộ luật dân sự năm 2005; Nghị quyết của Quốc hội số 45/2005/QH11 ngày 14-6-2005 về việc thi hành BLDS.

Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Hiệp định TRIPS_hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ BTA.

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Nghị định 104/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Nghị định số 106/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

* Các website về sở hữu trí tuệ

Thụy Điển – www.sida.org.vn

WIPO hay USVTC, Hoa Kỳ - www.usvtc.org

JPO, Nhật Bản www.jpo.gov.jp

Google: www.google.com

Findlaw: www.findlaw.com/01topics/23intellectprop/index.html

Hieros Gamos: www.hg.org/intell.html

Yahoo: http://dir.yahoo.com/government/law/intellectual_property/

Bitlaw: www.bitlaw.com

Patent Resources: www.bl.uk/collections/patents.html

UK intellectual property on the Internet www.intellectual-property.gov.uk

Franklin Pierce Law Center Intellectual Property Mall www.ipmall.fplc.edu

European Patent Office www.european-patent-office.org

WIPO Treaties www.wipo/treaties

WTO Treaties www.wto.int

Intellectual Property Magazine www.law.com/professionals/iplaw.html

RERCI www.serci.org

Intellectual Property and Technology Forum http://infoeagle.bc.edu

IP World Online www.ipworldonline.com

Journal of Intellectual Property Law www.law.uga.edu/jipl

Journal of Technology Law & Policy http://grove.ufl.edu/~techlaw/links/

Texas Intellectual Property Law Journal www.utexas.edu/law/journals/tiplj

Lex Mercatoria www.jus.uio.no/lm/intellectual.property/toc.html

OAMI-ONLINE http://oami.eu.int/EN/guide.htm

UK Patent Office www.patent.gov.uk

WIPO www.wipo.int

American Intellectual Property Law Association www.aipla.org

Research Guide on IP Law www.virtualchase.com/resources/ip.shtml

Oxford Intellectual Property Research Centre http://www.oiprc.ox.ac.uk

WIPO Intellectual Property Digital Library (tìm trong www.google.com)

Association of Research Libraries www.arl.org

EPO Academy www.academy.epo.org

Institute of Trademark Agents www.itma.org

Chartered Institute of Patent Agents www.cipa.org

 

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox