DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn Quản trị Marketing

Đ Ề C ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ MARKETING

 

1. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1.1. Mục tiêu nhận thức

Về kiến thức

Nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên ngành quản trị những nguyên tắc cơ bản nhất trong quá trình quản trị hoạt động Marketing.

Cụ thể :

o         Nắm được tổng quan về Marketing và quản trị Marketing.

o         Nắm được phân tích các cơ hội Marketing.

o         Nắm được chiến lược Marketing mục tiêu.

o         Nắm được chiến lược Marketing cạnh tranh.

o         Nắm được hoạch định chương trình Marketing.

o         Nắm được tổ chức, thực hiện và kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing.

Về kỹ năng

o         Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu đánh giá một kế hoạch Marketing của một doanh nghiệp .

o         Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện, kiểm tra đánh giá một kế hoạch Marketing.

o         Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề trong quá trình quản trị hoạt động Marketing.

o         Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.

Về thái độ

Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá một kế hoạch Marketing, cách thức tổ chức, thực hiện và đo lường hiệu quả hoạt động Marketing của một doanh  nghiệp.

1.2. Các mục tiêu khác

Qua việc thuyết trình và giải quyết các bài tập tình huống :

o         Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;

o         Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

o         Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

o         Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn quản trị Marketing được chia thành 6 chương :

(theo giáo trình quản trị Marketing của Bộ GD và ĐT, NXB GD năm 2008)

o         Chương I. Tổng quan về Marketing và quản trị Marketing. Chương này giới thiệu các nội dung sau:Nội dung cơ bản, qui trình Marketing; Qui trình quản trị Marketing.

o         Chương II. Phân tích các cơ hội Marketing. Chương này giới thiệu các nội dung sau: Hệ thống thông tin Marketing; Phân tích môi trường Marketing; Phân tích hành vi tiêu dùng; Phân tích cạnh tranh.

o         Chương III. Chiến lược Marketing mục tiêu. Chương này giới thiệu các nội dung sau: Phân khúc thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Chiến lược định vị - Chiến lược tạo sựa khác biệt; Dị biệt hóa thương hiệu và định vị thương hiệu .

o         Chương IV. Chiến lược Marketing cạnh tranh. Chương này giới thiệu các nội dung sau: Khái niệm chiến lược Marketing; Chiến lược Marketing; Hoạch định chiến lược Marketing.

o         Chương V. Hoạch định chương trình Marketing. Chương này giới thiệu các nội dung: Sản phẩm; Gía cả; Phân phối; Chiêu thị.

o         Chương VI. Tổ chức, thực hiện, kiểm tra đánh giá các hoạt động Marketing.

 

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Chương I. TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING

I. Tổng quan về Marketing

1. Khái niệm Marketing

2. Một số nội dung cơ bản của hoạt động Marketing

II. Qúa trình quản trị Marketing

1.      Khái niệm quá trình quản trị Marketing

2.      Sơ đồ quản trị Marketing

Chương II. PHÂN TÍCH CƠ HỘI MARKETING

I. Hệ thống thông tin Marketing

1. Khái niệm hệ thống thông tin Marketing ( MIS – Marketing Information System)

2. Vai trò của MIS

3. Sơ đồ

4. Hệ thống ghi chép thông tin nội bộ

5. Hệ thống tình báo Marketing

6. Hệ thống nghiên cứu Marketing

7. Hệ thống quyết định hỗ trợ Marketing

II. Phân tích môi trường Marketing

1.      Khái niệm

2.      Phân tích môi trường vĩ mô

3.      Phân tích môi trường vi mô

III. Phân tích khách hàng

1.      Thị trường sản phẩm tiêu dùng

2.      Thị trường các tổ chức

IV. Phân tích cạnh tranh

1.      Năm áp lực cạnh tranh

2.      Phân tích đối thủ cạnh tranh

Chương III. CHIẾN LƯỢC MARKETING MỤC TIÊU

I. Phân khúc thị trường mục tiêu

1. Khái niệm

2. Lợi ích của phân khúc thị trường mục tiêu

3. Qui trình phân khúc thị trường

4. Nhân tố để phân khúc thị trường hàng tiêu dùng

5. Nhân tố cho phân khúc thị trường người mua là các tổ chức

II. Lựa chọn thị trường mục tiêu

1.      Nguyên tắc chọn thị trường mục tiêu

2.      Các hình thức lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu

3.      Các chiên lược áp dụng để tiếp cận thị trường mục tiêu

III. Chiến lược định vị - Chiến lược tạo sự khác biệt

1.      Chiến lược định vị

2.      Chiến lược tạo sự khác biệt

IV. Dị biệt hóa thương hiệu và định vị thương hiệu

1. Khái niệm thương hiệu

2. Thành phần thương hiệu

3. Nhân cách thương hiệu

4. Giá trị thương hiệu

5. Dị biệt hóa thương hiệu

6. Định vị thương hiệu

Chương IV. CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH

I. Khái niệm

II. Hoạch định chiến lược Marketing

1.      Khái niệm

2.      Quy trình hoạch định chiến lược Marketing

3.      Phương pháp hoạch định chiến lược của Philip Kotler

4.      Hoạch định Marketing

III. Chiến lược thị trường

1.      Chiến lược Marketing tổng thể

2.      Chiến lược Marketing đa dạng hóa sản phẩm

3.      Chiến lược Marketing mục tiêu

IV. Chiến lược Marketing – Chu kỳ sống của sản phẩm.

1.      Giai đoạn phát triển sản phẩm mới

2.      Giai đoạn giới thiệu

3.      Giai đoạn phát triển

4.      Giai đoạn bão hòa

5.      Giai đoạn suy thoái

V. Chiến lược Marketing theo vị thế doanh nghiệp trên thị trường\

1. Chiến lược dẫn đầu thị trường

2. Chiến lược người thách thức thị trường

3. Chiến lược của người theo sau thị trường

4. Chiến lược nép góc thị trường

Chương V. HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

I. Sản phẩm

1. Khái niệm

2. Phát triển sảm phẩm mới

3. Quản lý sản phẩm

II. Gía

1.      Khái niệm

2.      Các yếu tố cần xem xét trong định giá

3.      Chương trình giá

III. Phân phối

1.      Khái niệm

2.      Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lập kênh phân phối

3.      Qui trình thiết kế kênh phân phối

4.      Tổ chức và hành vi kênh phân phối

5.      Quản lý kênh phân phối

6.      Phân phối vật chất

IV. Chiêu thị hỗn hợp

1.      Khái niệm

2.      Hỗn hợp chiêu thị ( Promotion Mix)

3.      Các yếu tố trong quyết định về chiêu thị hỗn hợp

4.      Chương trình quảng cáo

5.      Lập kế hoạch PR

6.      Hoạt động tài trợ

7.      Event

8.      Khuyến mãi

Chương VI. TỔ CHỨC , THỰC HIỆN, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING

I. Tổ chức hoạt động Marketing

1. Tổ chức Marketing

2. Hình thức tổ chức bộ phận Marketing

II. Thực hiện chương trình Marketing

1.      Thực hiện Marketing

2.      Qúa trình thực hiện Marketing

3.      Kế hoạch Marketing

III. Kiểm tra và đánh giá Marketing

 

4. HỌC LIỆU

Tài liệu tham khảo

- Marketing: căn bản, Nghiên cứu, Quản trị. Hồ Đức Hùng

- Marketing Management. Philip Kotler

- Nguyên lý Marketing. Nguyễn Đình Thọ

6. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Hình thức

Tỷ lệ

- Bài tập nhóm

30%

- Thi cuối kỳ

70%

 

 

Ngày cập nhật (Thứ năm, 08 3 2012 14:22)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox