DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn Phân tích hoạt động trong kinh doanh

Đ Ề C Ư ƠNG  CHI TIẾT HỌC PHẦN

Phân tích hoạt động doanh nghiệp

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Khoá đào tạo: Cử nhân Quản trị - Luật và Quản Trị

Môn học: Phân tích hoạt động doanh nghiệp (PTHDDN)

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Năm thứ: 4

Môn học:

2. TÓM TẮC NỘI DUNG MÔN HỌC

Phân tích hoạt động doanh nghiệp giúp các nhà Quản trị đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó có biện pháp thích hợp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp.

Cụ thể, môn học gồm 5 nội dung chính:

-          Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh,

-          Phân tích kết quả sản xuất,

-          Phân tích giả thành sản phẩm,

-          Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận,

-          Phân tích báo cáo tài chính.

 

3. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC

Đây là một ngành học còn rất mới đối với Việt Nam. Phần lớn tài liệu, sách giáo khoa hiện có tại Việt Nam về PTHDDN có những hạn chế như sau :

-          Chủ yếu tập trung vào các chỉ số lượng hóa (quantitative indicators). Ko đề cập đến các thành phần định tính (qualitative indicators).

-          Chưa được cập nhật các kiến thức nghiên cứu 10 năm gần đây. Đa phần là các kiến thức được áp dụng tại các nước phát triển cách đây 50 năm,

-          Kiến thức dành cho người chuyên làm kế toán, chứ không phải dành cho nhà quản trị,

-          Thiếu các nghiên cứu tình huống (case study) để sinh viên nghiên cứu và tranh luận.

Chính vì lẽ đó, môn PTHDDN giảng dạy tại trường Đại Học Luật có mục tiêu khắc phục những hạn chế nêu trên.

Mục tiêu kiến thức

§          Giúp sinh viên hiểu được lịch sử phát triển, so sánh các khái niệm căn bản, và các phương pháp phân tích liên quan đến PTHDDN truyền thống và đương đại,

§          Hệ thống hóa các khái niệm và phương pháp quan trọng nhất của PTHDDN dành cho nhà QUẢN TRỊ,

§          Dùng các trường hợp thực tế để hệ thống hóa lý thuyết (phương pháp quy nạp)

§          Phân tích vai trò, trách nhiệm, kỹ năng và phẩm chất cần phải có của nhà PTHDDN.

Mục tiêu kỹ năng

§          Giúp sinh viên có được một phương pháp học và hệ thống quá kiến thức mới,

§          Giúp sinh viên giữ vai trò chủ động trong suốt môn học: tìm tài liệu, tổng hợp kiến thức, làm việc nhóm, thuyết trình và thảo luận trước công chúng. Giảng viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn và định hướng cho sinh viên,

§          Giúp sinh viên có khả năng đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh,

§          Giúp sinh viên phát triển khả năng ứng dụng các khái niệm lý thuyết vào phân tích các trường hợp thực tế (case study) và ngược lại.

§          Giúp sinh viên phát triển kỹ năng phê bình (critics) và sáng tạo (creative).

Mục tiêu thái độ

§          Tạo nên cho sinh viên sự hăng say và đam mê tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về PTHDDN.

§          Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan trọng của PTHDDN đối với hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế.

§          Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề  lý luận và thực tiễn liên quan đến PTHDDN.

§          Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau.

 

4. HỌC LIỆU

Giáo trình và Sách tham khảo

1.      Anthony, R.N. and Vijay Govindarajan (2004). Management control systems. Boston, Irwin McGraw-Hill.

2.      Kaplan, Robert S. and David P. Norton (1996c). The Balanced scorecard: translating strategy into action, Harvard Business School.

3.      Nguyễn Tấn Bình (2005). Kế toán Quản Trị: lý thuyết căn bản và nguyên tắc ứng dụng trong quyết định kinh doanh, Nhà Xuất Bản Thống Kê.

4.      PGS TS Phạm Văn Dược  and Đặng Kim Cương (2010). Kế Toán Quản Trị: Bài Tập và Bài Giải, Nhà Xuất Bản Thống Kê.

5.      PGS TS Phạm, Văn Dược and Đặng Kim Cương (2010). Kế Toán Quản Trị, Nhà Xuất Bản Thống Kê.

6.      Nguyễn Tấn Bình (2005). Phân tích hoạt động doanh nghiệp: Phân tích kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, phân tích kinh tế các dự án. Nhà Xuất Bản Thống Kê.

7.      PGS TS Phạm, Văn Dược (2010). Báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp. Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải.

8.      PGS TS Phạm, Văn Dược., ThS. Lê Thị Minh Tuyết, và TS Huỳnh, Đức Lộng (2009). Phân tích hoạt động kinh doanh. Nhà Xuất Bản Lao Động.

 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn PTHDDN được chia thành 6 chương :

-          Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh,

-          Phân tích kết quả sản xuất,

-          Phân tích giả thành sản phẩm,

-          Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận,

-          Phân tích báo cáo tài chính.

Chương I. Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh

Chương I giới thiệu tổng quan chung về PTHDDN để làm nền tảng. Những vấn đề sau đây sẽ được nghiên cứu:

-          Khái niệm và vai trò của PTHDDN

-          Đối tượng và mục tiêu của PTHDDN

-          Phương pháp được sử dụng trong PTHDDN

-          Phân loại và tổ chức công tác PTHDDN

Chương II. Phân tích kết quả sản xuất

Chương II giới thiệu về nội dung, phương pháp phân tích kết quả sản xuất về:

-          Khối lượng: Chỉ tiêu giá trị sản xuất, kết quả sản xuất theo mặt hàng chủ yếu, tính chất đồng bộ của sản phẩm,

-          Về chất lượng sản phẩm: có chia và không chia thứ hạng.

Chương III. Phân tích giá thành sản phẩm

Chương này sẽ nghiên cứu về :

-          Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phân tích giá thành sản phẩm trong quá trình quản lý doanh nghiệp,

-          Ứng dụng phương pháp so sánh, thay thế liên hòan để phân tích chung giá thành của toàn bộ sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện hạ giá thành sản phẩm so sánh được, phân tích các khoản mục giá thành

-          Nhận diện các yếu tố khách quan và chủ quan, thứ yếu và chủ yếu tác động đến công tác quản lý chi phí sản xuất tại doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý tốt hơn.

Chương IV. Phân tích tình hình tiêu thụ và sản phẩm

Sau khi học chương này, sinh viên có thể nắm được:

-          Nội dung phương pháp và trình tự phân tích tình hình tiêu thụ  trong doanh nghiệp,

-          Nội dung phương pháp và trình tự phân tích tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp.

Chương V. Phân tích   báo cáo tài chính

Mục tiêu của chương là giúp sinh viên nắm được:

-          mục tiêu phân tích báo cáo tài chính của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp,

-          tiêu chuẩn để phân tích báo cáo tài chính,

-          nguồn thông tin để phân tích báo cáo tài chính,

-          phân tích theo chiều ngang, theo xu hướng, theo chiều dọc, và tỉ số nhằm làm sáng tỏ các mối quan hệ quan trọng trong các báo cáo tài chính,

-          phân tích tỉ số để đánh giá toàn diện kết quả tài chính của doanh nghiệp.

 

6. TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Chương I. Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh

-                      Mục tiêu của PTHDDN

-                      Phương pháp phân tích

Chương II. Phân tích kết quả sản xuất

-       Ý nghĩa của phân tích kết quả sản xuất

-       Phân tích kết quả sản xuất về khối lượng,

-       Phân tích kết quả sản xuất về chất lượng sản phẩm.

Chương III. Phân tích giá thành sản phẩm

-          Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phân tích giá thành sản phẩm

-          Phân tích chung về thực hiện giá thành

-          Phân tích chung về thực hiện giá thành so sánh được.

Chương IV. Phân tích tình hình tiêu thụ và sản phẩm

-          Phân tích tình hình tiêu thụ  trong doanh nghiệp,

-          Phân tích tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp.

Chương V. Phân tích báo cáo tài chính

-          Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính,

-          Tiêu chuẩn để phân tích báo cáo tài chính,

-          Nguồn thông tin để phân tích báo cáo tài chính,

-          Phương pháp phân tích.

6. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Hình thức

Tỷ lệ

- Tham gia thảo luận trên lớp, Thuyết trình và bài tập nhóm

30%

- Thi cuối kỳ

70%

 

 

Ngày cập nhật (Thứ năm, 08 3 2012 14:23)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox