DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân luật chất lượng cao

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2003

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC LUẬT HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-CTCLC ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh)

A KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

- Khối lượng kiến thức của toàn chương trình là 216 đơn vị học trình được thực hiện trong 4 năm

- Cấu trúc kiến thức của chương trình:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 86 ĐVHT

+ Khối kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành: 20 ĐVHT

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 85 ĐVHT

+ Kiến thức chuyên ngành tự chọn có định hướng: 15 ĐVHT

+ Thực tập tốt nghiệp, thi hoặc làm khóa luận tốt nghiệp: 10 ĐVHT

B CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

1 Khối kiến thức giáo dục đại cương: Chung cho 5 Khoa (86 ĐVHT)

Stt

Tên môn học

ĐVHT

Số tiết

Ghi chú

1

Triết học Mác - Lênin (Học phần 1, 2)

6

90

HP cốt lõi

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

5

75

nt

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

60

nt

4

Lịch sử Đảng

4

60

nt

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

nt

6

Tin học(*)

9

135

nt

7

Ngoại ngữ (7 học phần) (*)

24

360

nt

8

Giáo dục thể chất (Học phần 1,2,3)

3

90

nt

9

Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết và thực hành)

6

165

nt

10

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

3

45

nt

11

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới

2

30

nt

12

Những vấn đề cơ bản về Luật hiến pháp(*)

3

45

nt

13

Bộ máy Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam(*)

3

45

nt

14

Luật học so sánh(*)

3

45

nt

15

Xây dựng văn bản pháp luật

2

30

nt

16

Phương pháp nghiên cứu khoa học(*)

3

45

nt

17

Phương pháp luận tư duy sáng tạo(*)

3

45

nt


Cộng khối kiến thức giáo dục đại cương:

86

1410


Lưu ý: Những môn học có đánh dấu (*) được tổ chức học riêng cho các lớp chất lượng cao

2 Khối kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: Chung cho 5 Khoa (20 ĐVHT)

Stt

Tên môn học

đvht

Số tiết

Ghi chú

1

Xã hội học đại cương

3

45

HP cốt lõi

2

Tâm lý học đại cương

3

45

nt

3

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

nt

4

Đại cương văn hóa Việt Nam

3

45

nt

5

Logic học

3

45

nt

6

Lý luận về Nhà nước(*)

3

45

nt

7

Lý luận về Pháp luật(*)

3

45

nt


Cộng khối kiến thức cơ sở của Khối ngành và ngành:

20

300


3 Khối kiến thức chuyên ngành: (85đvht)

Stt

Tên môn học

đvht

Số tiết

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất

2

60


2

Luật Hành chính(*)

5

75


3

Luật Tố tụng hành chính(*)

3

45


4

Những vấn đề lý luận về luật hình sự và tội phạm(*)

3

45


5

Trách nhiệm hình sự và hình phạt(*)

2

30


6

Phần các tội phạm(*)

4

60


7

Những vấn đề chung về luật dân sự (*)

2

30


8

Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế(*)

3

45


9

Luật hợp đồng(*)

4

60


10

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng(*)

2

30


11

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng hình sự (*)

2

30


12

Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (*)

2

30


13

Tội phạm học(*)

3

45


14

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự (*)

2

30


15

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (*)

2

30


16

Luật hôn nhân và gia đình (*)

2

30


17

Chủ thể kinh doanh(*)

4

60


18

PL về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ (*)

3

45


19

Luật cạnh tranh (*)

2

30


20

Luật phá sản và giải quyết tranh chấp(*)

2

30


21

Những vấn đề chung về luật lao động (*)

2

30


22

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động(*)

2

30


23

Luật ngân sách nhà nước(*)

2

30


24

Luật Thuế (*)

2

30


25

Luật Ngân hàng (*)

2

30


26

Luật Đất đai (*)

3

45


27

Luật Môi trường (*)

3

45


28

Xung đột pháp luậ t(*)

2

30


29

Các lĩnh vực cụ thể trong tư pháp quốc tế (*)

2

30


Lưu ý: Những môn học có đánh dấu (*) được tổ chức học riêng cho các lớp chất lượng cao

Stt

Tên môn học

ĐVHT

Số tiết

Ghi chú

30

Tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài quốc tế(*)

2

30


31

Khái luận chung về luật quốc tế(*)

2

30


32

Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế (*)

2

30


33

Giải quyết tranh chấp quốc tế(*)

2

30


34

Luật thương mại quốc tế(*)

3

45Cộng khối kiến thức chuyên ngành:

85

1305


4 Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn có định hướng: 15 đvht

5 Thực tập, khóa luận cuối khóa hoặc thi tốt nghiệp: 10 đvht

* TỔNG CỘNG: 216 ĐVHT

HIỆU TRƯỞNGCÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN CỦA CÁC KHOA

1 Khoa Luật Thương mại:

Stt

Tên học phần (môn học)

đvht

Chi chú

1

Pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài

2

- Sinh viên tự chọn 15/27 đơn vị học trình

- Học phần tự chọn bắt đầu học từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 7

2

Quản trị doanh nghiệp

2

3

Pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản

2

4

Pháp luật Xuất nhập khẩu

2

5

Pháp luật kinh doanh chứng khoán

2

6

Thủ tục giao đất, cho thuê đất và kỹ năng nghiên cứu hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai

2

7

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

2

8

Sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh

1

9

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

2

10

Pháp luật về kiểm dịch; y tế

2

11

Pháp luật về bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực đặc biệt

1

12

Pháp luật về thị trường tiền tệ

1

13

Luật dân sự thương mại các nước

2

14

Kỹ thuật đàm phán hợp đồng kinh tế và hoạt động tư vấn pháp luật

2

15

Tập quán thương mại quốc tế vàø nghiệp vụ thanh toán quốc tế

2


Cộng:

27


2 Khoa Luật Dân sự:

Stt

Tên học phần (môn học)

đvht

Chi chú

1

Luật Dân sự La Mã

2

- Sinh viên tự chọn 15/26 đơn vị học trình

- Học phần tự chọn bắt đầu học từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 7

2

Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

2

3

Giao dịch dân sự về nhà ở

2

4

Đàm phán, soạn thảo, giao kết hợp đồng; giải quyết tranh chấp

2

5

Quyền nhân thân theo quy định pháp luật dân sự

1

6

Áp dụng luật lao động vào việc quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

2

7

Giải quyết tranh chấp lao động

2

8

Thi hành án dân sự

2

9

Hợp đồng lao động

1

10

Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài

1

11

Hợp đồng bảo hiểm

2

12

Luật dân sự và thương mại các nước

2

13

Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự

2

14

Một số vấn đề chuyên sâu về Luật Hôn nhân và Gia đình

2

15

Pháp luật về bảo hiểm xã hội

1


Cộng:

26
3 Khoa Luật Hình sự:

Stt

Tên học phần (môn học)

đvht

Chi chú

1

Tâm thần học tư pháp

2

- Sinh viên tự chọn 15/21 đơn vị học trình

- Học phần tự chọn bắt đầu học từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 7

2

Tâm lý tư pháp

2

3

Lý luận định tội và quyết định hình phạt

3

4

Khoa học điều tra hình sự

3

5

Đấu tranh phòng chống tội phạm

2

6

Luật Tố tụng hình sự chuyên sâu

3

7

Nghiệp vụ toà án

2

8

Nghề luật sư và tư vấn pháp luật

2

9

Giám định pháp y

2


Cộng:

21


4 Khoa Luật Hành chính:

Stt

Tên học phần (môn học)

đvht

Chi chú

1

Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý

3

- Sinh viên tự chọn 15/27 đơn vị học trình

- Học phần tự chọn bắt đầu học từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 7

2

Luật Hiến pháp nước ngoài

3

3

Những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền

2

4

Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương

2

5

Cơ chế giám sát và thực hiện quyền lực Nhà nước

2

6

Quyền con người, quyền công dân

2

7

Tổ chức và điều hành công sở

2

8

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

3

9

Luật Hành chính so sánh

2

10

Cải cách nền hành chính quốc gia

2

11

Nhà nước và pháp luật trong thế giới hiện đại

2

12

Pháp luật về công chứng và luật sư

2


Cộng:

27


5 Khoa Luật Quốc tế:

Stt

Tên học phần (môn học)

đvht

Chi chú

1

Luật các tổ chức quốc tế

2

- Sinh viên tự chọn 15/25 đơn vị học trình

- Học phần tự chọn bắt đầu học từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 7

2

Luật hàng không quốc tế

2

3

Luật hàng hải quốc tế

2

4

Luật biển quốc tế

2

5

Lễ tân ngoại giao

2

6

Luật quốc tế về nhân quyền

2

7

Pháp luật giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

2

8

Pháp luật thương mại của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ

3

9

Đàm phán xây dựng hợp đồng thương mại quốc tế

2

10

Luật sở hữu trí tuệ các nước

3

11

Tập quán thương mại quốc tế và nghiệp vụ thanh toán quốc tế

3


Cộng:

25
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tổ Bộ Môn Ngoại Ngữ & Tin Học

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

1 THỜI LƯỢNG: 24 ĐVHT (360 tiết), chia làm 7 học phần

2 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

21 Anh văn cơ bản (2 học phần)

· Anh văn cơ bản 1 (60 tiết)

· Anh văn cơ bản 2 (45 tiết)

22 Anh văn chuyên ngành (5 học phần)

Anh văn chuyên ngành 1 (45 tiết)

Anh văn chuyên ngành 2 (60 tiết)

Anh văn chuyên ngành 3 (45 tiết)

Anh văn chuyên ngành 4 (45 tiết)

Anh văn chuyên ngành 5 (60 tiết)

3 GIÁO TRÌNH:

Real Writing (David Mendelsohn, Joan Beyersm Maureen McNerney, Michael Carrier, NXB TP HCM, 1997)

Insights and Ideas (Patricia Ackert, Anne L Nebel, Harcourt Brace & Company, 1996)

Concepts and Comments (Patricia Ackert, CBS College Publishing, 1985)

Developing Tactics for Listening (Jack C Richards, NXB TP HCM, 1997)

Các bài đọc hiểu do giáo viên biên tập lại từ các nguồn tài liệu khác nhau

English for Lawyers (Le Hong Hanh, The People’s Public Security Publishing House, 1997)

English for Public Administration (Nguyen Khac Hung, Nguyen Quoc Hung, Nicholas Geoffrey Stedman, National Academy of Public Administration, 2001)

English for Students of Law (Lam Quang Dong, VNU Publishing House, 2001)

Vocabulary for Law (David Riley, Peter Collin Publishing, 1996)

Write Your Own Business Contracts (E Thorpe Barrett, The Oasis Press, 1990)

4 NỘI DUNG GIẢNG DẠY

41 Anh văn cơ bản 1, lớp CLC

411 Giáo trình: Real Writing, Insights and Ideas, Concepts and Comments, Developing Tactics for Listening

412 Số tiết: 60 tiết

413 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu: Bài đọc hiểu được chọn lọc từ các sách Insights and Ideas và Concepts and Comments·

Kỹ năng viết: Unit 1, 2, 5, 7, 8 và 10 của sách Real Writing·

Kỹ năng nghe: Unit 1 – 5 của sách Developing Tactics for Listening·

Kỹ năng nói: Dựa trên Unit 1 – 5 của sách Developing Tactics for Listening·

42 Anh văn cơ bản 2, lớp CLC

421 Giáo trình: Real Writing, Developing Tactics for Listening

422 Số tiết: 45 tiết

423 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu: Các bài viết tiếng Anh trên báo, tạp chí, Internet·

Kỹ năng viết: Unit 11, 14, 15, 18, 19 và 20 của sách Real Writing·

Kỹ năng nghe: Unit 6 – 10 của sách Developing Tactics for Listening·

Kỹ năng nói: Dựa trên Unit 6 – 10 của sách Developing Tactics for Listening·

43 Anh văn chuyên ngành 1, lớp CLC

431 Giáo trình: Vocabulary for Law, English for Students of Law, English

for Public Administration, English for Lawyers

432 Số tiết: 45 tiết

433 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu:·

Introductory Unit, unit 1 (Sources® of Law), unit 2 (Constitutional and Administrative Law) của sách English for Students of Law

Unit 1 (Administration – Public Administration) của sách English for Public Administration®

Bài tập ngôn ngữ làm thêm của sách Vocabulary for Law, English for Lawyers®

Kỹ năng viết: Hoàn tất các yêu cầu về kỹ năng viết có trong các bài đọc hiểu·

Kỹ năng nghe: Unit 11 – 15 của sách· Developing Tactics for Listening và phần luyện kỹ năng nghe của sách English for Students of Law

Kỹ năng nói: Dựa trên Unit 11 – 15· của sách Developing Tactics for Listening và bài đọc hiểu của sách English for Students of Law

44 Anh văn chuyên ngành 2, lớp CLC

441 Giáo trình: Vocabulary for Law, English for Students of Law, English for Public Administration, English for Lawyers

442 Số tiết: 60 tiết

443 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu:·

Unit 2 (The Socialist Republic of® Vietnam: The Political System), unit 3 (The Legislature of the SRV), unit 4 (The Government of the SRV), unit 5 (the Judiciary in the State Machinery of Vietnam) của sách English for Public Administration

Bài tập ngôn ngữ làm thêm của sách Vocabulary for Law, English for Lawyers®

Kỹ năng viết: Hoàn tất các yêu cầu về kỹ năng viết có trong các bài đọc hiểu·

Kỹ năng nghe: Unit 16 – 20 của sách· Developing Tactics for Listening và phần luyện kỹ năng nghe của sách English for Students of Law

Kỹ năng nói: Dựa trên Unit 16 – 20· của sách Developing Tactics for Listening và bài đọc hiểu của sách English for Students of Law

45 Anh văn chuyên ngành 3, lớp CLC

451 Giáo trình: Vocabulary for Law, English for Students of Law, English for Public Administration, English for Lawyers

452 Số tiết: 45 tiết

453 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu:·

Unit 6 (Presentation of the Local Authorities in Vietnam) của sách English for Public Administration®

Unit 3 (Criminal Law), unit 4 (Law of Torts) của sách English for Students of Law®

Bài tập ngôn ngữ làm thêm của sách Vocabulary for Law, English for Lawyers®

Kỹ năng viết: Hoàn tất các yêu cầu về kỹ năng viết có trong các bài đọc hiểu·

Kỹ năng nghe: Unit 21 – 25 của sách· Developing Tactics for Listening và phần luyện kỹ năng nghe của sách English for Students of Law

Kỹ năng nói: Dựa trên Unit 21 – 25· của sách Developing Tactics for Listening và bài đọc hiểu của sách English for Students of Law

46 Anh văn chuyên ngành 4, lớp CLC

461 Giáo trình: Vocabulary for Law, English for Students of Law, English for Lawyers

462 Số tiết: 45 tiết

463 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu:·

Unit 5 (Family Law), unit 6 (Inheritance Law), unit 7 (Labor Law) của sách English for Students of Law®

Bài tập ngôn ngữ làm thêm của sách Vocabulary for Law, English for Lawyers®

Kỹ năng viết: Hoàn tất các yêu cầu về kỹ năng viết có trong các bài đọc hiểu·

Kỹ năng nghe: Sách English for Students of Law và các bài TOEFL·

Kỹ năng nói: Dựa trên sách English for Students of Law·

47 Anh văn chuyên ngành 5, lớp CLC

471 Giáo trình: Vocabulary for Law, English for Students of Law, English for Lawyers

472 Số tiết: 60 tiết

473 Các bài học:

Kỹ năng đọc hiểu:·

Unit 8 (Contracts), unit 9® (Environment Law) của sách English for Students of Law, Comparative Law do giáo viên biên tập lại từ các nguồn tài liệu khác nhau

Bài tập ngôn ngữ làm thêm của sách Vocabulary for Law, English for Lawyers®

Kỹ năng viết: Hoàn tất các yêu cầu về kỹ năng viết có trong các bài đọc hiểu·

Kỹ· năng nghe: Sách English for Students of Law và các bài TOEFL

Kỹ năng nói: Dựa trên sách English for Students of Law·


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 05 1 2011 16:27)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox