DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Dân sự

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC LUẬT HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 4 NĂM

LỚP DÂN SỰ

Stt

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín

Số

Đơn vị thực hiện

chỉ

tiết


1

I

1

Giáo dục quốc phòng

6

165

Phòng Đào tạo

2

Giáo dục thể chất 1

1

30

Khoa Cơ bản

3

Triết học HP1

3

45

Khoa Cơ bản

4

Lý luận về Nhà nước

3

45

Khoa Hành chính

5

Nhập môn Xã hội học

3

45

Khoa Cơ bản

6

Đại cương Văn hoá Việt Nam

3

45

Khoa Cơ bản

7

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

Khoa Cơ bản

8

Lịch sử Đảng

4

60

Khoa Cơ bản


Cộng

25

465


9

2

Giáo dục thể chất 2

1

30

Khoa Cơ bản

10

Kinh tế chính trị

5

75

Khoa Cơ bản

11

Triết học HP2

3

45

Khoa Cơ bản

12

Lý luận về Pháp luật

3

45

Khoa Hành chính

13

Tâm lý học đại cương

3

45

Khoa Cơ bản

14

Tin học đại cương

3

45

Khoa Cơ bản

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

Khoa Cơ bản

16

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

4

60

Khoa Cơ bản


Cộng

25

390


17

II

3

Giáo dục thể chất 3

1

30

Khoa Cơ bản

18

Ngoại ngữ HP1

3

45

Khoa Cơ bản

19

Logic học

3

45

Khoa Cơ bản

20

Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp (HP1)

3

45

Khoa Hành chính

21

Những vấn đề chung về Luật Dân sự (DS1)

2

30

Khoa Dân sự

22

Luật Hành chính

5

75

Khoa Hành chính

23

Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm (HS1)

3

45

Khoa Hình sự

24

Trách nhiệm hình sự và hình phạt (HS2)

2

30

Khoa Hình sự

25

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới

2

30

Khoa Hành chính


Cộng

24

375


26

4

Giáo dục thể chất 4

1

30

Khoa Cơ bản

27

Ngoại ngữ HP2

3

45

Khoa Cơ bản

28

Bộ máy Nhà nước (HP2)

3

45

Khoa Hành chính

29

Chủ thể kinh doanh (TM1)

4

60

Khoa Thương mại

30

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

3

45

Khoa Hành chính

31

Phần các tội phạm (HS3)

4

60

Khoa Hình sự

32

Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế (DS2)

3

45

Khoa Dân sự

33

Luật hợp đồng (DS3)

4

60

Khoa Dân sự

34

Luật Dân sự La Mã

2

30

Khoa Dân sự

35

Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

2

30

Khoa Dân sự


Cộng

29

450


36

III

5

Giáo dục thể chất 5

1

30

Khoa Cơ bản

37

Ngoại ngữ HP3

4

60

Khoa Cơ bản

38

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (DS4)

2

30

Khoa Dân sự

39

Khái luận chung về Luật Quốc tế (CPQT1)

2

30

Khoa Quốc tế

40

Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (CPQT2)

2

30

Khoa Quốc tế

41

Luật Ngân sách Nhà nước

2

30

Khoa Thương mại

42

Luật Hôn nhân và Gia đình

2

30

Khoa Dân sự

43

Những vấn đề chung về Luật Lao động (LĐ1)

2

30

Khoa Dân sự

44

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (LĐ2)

2

30

Khoa Dân sự

45

PL về thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ (TM2)

3

45

Khoa Thương mại

46

Đàm phán, soạn thảo, giao kết HĐ; giải quyết tranh chấp HĐ

2

30

Khoa Dân sự

47

Giao dịch dân sự về nhà ở

2

30

Khoa Dân sự

48

Quyền nhân thân theo quy định pháp luật dân sự

1

15

Khoa Dân sự


Cộng

27

420


49

6

Luật Thuế

2

30

Khoa Thương mại

50

Luật Ngân hàng

2

30

Khoa Thương mại

51

Luật Đất đai

3

45

Khoa Thương mại

52

Luật cạnh tranh (TM3)

2

30

Khoa Thương mại

53

Luật Tố tụng hành chính

3

45

Khoa Hành chính

54

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự (TTDS1)

2

30

Khoa Dân sự

55

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (TTDS2)

2

30

Khoa Dân sự

56

Giải quyết tranh chấp quốc tế (CPQT3)

2

30

Khoa Quốc tế

57

Áp dụng pháp luật lao động vào quản lý doanh nghiệp

2

30

Khoa Dân sự

58

Pháp về Bảo hiểm xã hội

1

15

Khoa Dân sự

59

Một số vấn đề chuyên sâu về Luật Hôn nhân và Gia đình

2

30

Khoa Dân sự

60

Pháp luật về Hợp đồng lao động

1

15

Khoa Dân sự

61

Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài

1

15

Khoa Dân sự


Cộng

25

375


62

IV

7

Luật Môi trường

3

45

Khoa Thương mại

63

Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (TM4)

2

30

Khoa Thương mại

64

Luật Thương mại quốc tế

3

45

Khoa Quốc tế

65

Xây dựng văn bản pháp luật

2

30

Khoa Hành chính

66

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng hình sự (TTHS1)

2

30

Khoa Hình sự

67

Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (TTHS2)

2

30

Khoa Hình sự

68

Xung đột pháp luật (TPQT1)

2

30

Khoa Quốc tế

69

Các lĩnh vực cụ thể trong tư pháp quốc tế (TPQT2)

2

30

Khoa Quốc tế

70

Hợp đồng bảo hiểm

2

30

Khoa Dân sự

71

Luật dân sự và thương mại các nước

2

30

Khoa Dân sự

72

Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự

2

30

Khoa Dân sự

73

Thi hành án dân sự

2

30

Khoa Dân sự


Cộng

26

390


74

8

Tôi phạm học

3

45

Khoa Hình sự

75

Tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài quốc tế (TPQT3)

2

30

Khoa Quốc tế

76

Luật học so sánh

3

45

Khoa Quốc tế

77

Thực tập (3đvht), thi CN (4đvht+3đvht) hoặc Khóa luận TN

10

150

Phòng Đào tạo


Cộng

18

270Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 05 1 2011 16:28)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox