DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Hành chính

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC LUẬT HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 4 NĂM

LỚP HÀNH CHÍNH VÀ CỬ TUYỂN

Stt

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín

Số

Đơn vị thực hiện

chỉ

tiết


1

I

1

Giáo dục quốc phòng

6

165

Phòng Đào tạo

2

Giáo dục thể chất 1

1

30

Khoa Cơ bản

3

Triết học HP1

3

45

Khoa Cơ bản

4

Lý luận về Nhà nước

3

45

Khoa Hành chính

5

Tin học đại cương

3

45

Khoa Cơ bản

6

Kinh tế chính trị

5

75

Khoa Cơ bản

7

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

4

60

Khoa Cơ bản


Cộng

25

465


8

2

Giáo dục thể chất 2

1

30

Khoa Cơ bản

9

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

Khoa Cơ bản

10

Triết học HP2

3

45

Khoa Cơ bản

11

Lý luận về Pháp luật

3

45

Khoa Hành chính

12

Đại cương Văn hoá Việt Nam

3

45

Khoa Cơ bản

13

Nhập môn Xã hội học

3

45

Khoa Cơ bản

14

Logic học

3

45

Khoa Cơ bản

15

Lịch sử Đảng

4

60

Khoa Cơ bản

16

Tâm lý học đại cương

3

45

Khoa Cơ bản


Cộng

25

390


17

II

3

Giáo dục thể chất 3

1

30

Khoa Cơ bản

18

Ngoại ngữ HP1

3

45

Khoa Cơ bản

19

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

Khoa Cơ bản

20

Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp (HP1)

3

45

Khoa Hành chính

21

Những vấn đề chung về Luật Dân sự (DS1)

2

30

Khoa Dân sự

22

Luật Hành chính

5

75

Khoa Hành chính

23

Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm (HS1)

3

45

Khoa Hình sự

24

Trách nhiệm hình sự và hình phạt (HS2)

2

30

Khoa Hình sự

25

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

3

45

Khoa Hành chính


Cộng

25

390


26

4

Giáo dục thể chất 4

1

30

Khoa Cơ bản

27

Ngoại ngữ HP2

3

45

Khoa Cơ bản

28

Bộ máy Nhà nước (HP2)

3

45

Khoa Hành chính

29

Chủ thể kinh doanh (TM1)

4

60

Khoa Thương mại

30

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới

2

30

Khoa Hành chính

31

Phần các tội phạm (HS3)

4

60

Khoa Hình sự

32

Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế (DS2)

3

45

Khoa Dân sự

33

Luật Tố tụng hành chính

3

45

Khoa Hành chính

34

Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý

3

45

Khoa Hành chính

35

Luật Hiến pháp nước ngoài

3

45

Khoa Hành chính


Cộng

29

450


36

III

5

Giáo dục thể chất 5

1

30

Khoa Cơ bản

37

Ngoại ngữ HP3

4

60

Khoa Cơ bản

38

Luật hợp đồng (DS3)

4

60

Khoa Dân sự

39

Khái luận chung về Luật Quốc tế (CPQT1)

2

30

Khoa Quốc tế

40

Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (CPQT2)

2

30

Khoa Quốc tế

41

Luật Hôn nhân và Gia đình

2

30

Khoa Dân sự

42

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự (TTDS1)

2

30

Khoa Dân sự

43

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (TTDS2)

2

30

Khoa Dân sự

44

Những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền

2

30

Khoa Hành chính

45

Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương

2

30

Khoa Hành chính

46

Quyền con người, quyền công dân

2

30

Khoa Hành chính


Cộng

25

390


47

6

Luật Ngân sách Nhà nước

2

30

Khoa Thương mại

48

PL về thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ (TM2)

3

45

Khoa Thương mại

49

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (DS4)

2

30

Khoa Dân sự

50

Xung đột pháp luật (TPQT1)

2

30

Khoa Quốc tế

51

Các lĩnh vực cụ thể trong tư pháp quốc tế (TPQT2)

2

30

Khoa Quốc tế

52

Những vấn đề chung về Luật Lao động (LĐ1)

2

30

Khoa Dân sự

53

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (LĐ2)

2

30

Khoa Dân sự

54

Giải quyết tranh chấp quốc tế (CPQT3)

2

30

Khoa Quốc tế

55

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng hình sự (TTHS1)

2

30

Khoa Hình sự

56

Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (TTHS2)

2

30

Khoa Hình sự

57

Cơ chế giám sát và thực hiện quyền lực Nhà nước

2

30

Khoa Hành chính

58

Tổ chức và điều hành công sở

2

30

Khoa Hành chính

59

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

3

45

Khoa Hành chính


Cộng

28

420


60

IV

7

Luật cạnh tranh (TM3)

2

30

Khoa Thương mại

61

Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (TM4)

2

30

Khoa Thương mại

62

Tôi phạm học

3

45

Khoa Hình sự

63

Luật Ngân hàng

2

30

Khoa Thương mại

64

Tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài quốc tế (TPQT3)

2

30

Khoa Quốc tế

65

Luật học so sánh

3

45

Khoa Quốc tế

66

Luật Đất đai

3

45

Khoa Thương mại

67

Luật Thuế

2

30

Khoa Thương mại

68

Luật Hành chính so sánh

2

30

Khoa Hành chính

69

Cải cách nền hành chính quốc gia

2

30

Khoa Hành chính

70

Nhà nước và pháp luật trong thế giới hiện đại

2

30

Khoa Hành chính

71

Pháp luật về công chứng và luật sư

2

30

Khoa Hành chính


Cộng

27

405


72

8

Luật Môi trường

3

45

Khoa Thương mại

73

Xây dựng văn bản pháp luật

2

30

Khoa Hành chính

74

Luật Thương mại quốc tế

3

45

Khoa Quốc tế

75

Thực tập (3đvht), thi CN (4đvht+3đvht) hoặc Khóa luận TN

10

150

Phòng Đào tạo


Cộng

18

270


Ngày cập nhật (Thứ tư, 05 1 2011 16:28)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox