DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

01-08-2011-Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

 

Số: 280 /HD-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2011

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết một số điều Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật trên, Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc bình xét các danh hiệu Thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân trong trường đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh như sau:

 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cá nhân:

- Đối tượng xét chọn các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng trong năm học (tính đến hết ngày 31/7 hàng năm) là các giảng viên, chuyên viên và người lao động làm việc theo chế độ  hợp đồng lao động có thời gian làm việc liên tục tại Trường từ một năm trở lên.

- Các cá nhân vào đầu năm học phải có đăng ký thi đua.

- Các cá nhân có đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (bao gồm hoàn thành số lượng và chất lượng các công việc được giao đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao) mới được đưa vào danh sách để Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét công nhận các danh hiệu. Những người đạt danh hiệu thi đua phải được lựa chọn trong số những người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì căn cứ kết quả học tập và kết quả công tác tại cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp đi học, đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác;

- Cá nhân thuyên chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét bằng văn bản của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên);

- Cá nhân là Ban giám hiệu thì tham gia bình xét thi đua tại đơn vị mình phụ trách;

- Cá nhân là giảng viên kiêm nhiệm làm việc thường xuyên tại Phòng, Trung tâm thì bình xét tại đơn vị đang làm việc hoặc phụ trách với các tiêu chí bình xét như một giảng viên đồng thời phải xét đến các tiêu chí bình xét theo tiêu chuẩn của chuyên viên, người lao động.

- Cá nhân trong một năm nghỉ việc từ 02 tháng liên tục trở lên (40 ngày trở lên theo chế độ làm việc), không đăng ký thi đua, mới tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động có thời gian làm việc dưới 10 tháng (tính đến hết ngày 31/7), bị kỷ luật, hợp đồng lao động thử việc thì không thuộc diện xem xét, bình bầu các danh hiệu.

Lưu ý: Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xét tặng danh hiệu Thi đua.

b) Tập thể: gồm có Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, Bộ môn trực thuộc Khoa.

- Tập thể đơn vị phải có ít nhất 02 cá nhân đủ điều kiện xét thi đua mới được đưa vào danh sách để Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xét công nhận danh hiệu.

2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:

Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết giữa các cá nhân cũng như các tập thể, việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả công tác và phong trào thi đua;

Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua và có đăng ký thi đua. Đơn vị và cá nhân không đăng ký thi đua sẽ không được xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đảm bảo thành tích đạt đến đâu khen thưởng đến đó. Thành tích chỉ được xét khi đạt được từ trên mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn.

Không xét Thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ, hồ sơ Thi đua, khen thưởng không đúng quy định về thủ tục và thời gian.

3. Danh hiệu thi đua:

a) Đối với cá nhân: Gồm có các danh hiệu:

- Lao động tiên tiến: Những người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải được lựa chọn trong số những người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Danh hiệu này do đơn vị trực tiếp xét chọn theo tiêu chuẩn hướng dẫn, sau đó lập danh sách báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường. Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường tổ chức họp xét và ra Quyết định, trao giấy chứng nhận.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Chiến sĩ thi đua cơ sở được lựa chọn trong số những cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Danh hiệu này do đơn vị trực tiếp tổ chức bầu chọn theo tiêu chuẩn hướng dẫn, sau đó lập danh sách báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường tổ chức họp xét và ra Quyết định, trao giấy chứng nhận.

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Danh hiệu này do đơn vị đề nghị theo tiêu chuẩn hướng dẫn, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm và lập danh sách đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét và ra Quyết định công nhận.

b) Đối với tập thể: Gồm có các danh hiệu:

- Tập thể Lao động tiên tiến: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” là danh hiệu của tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Danh hiệu này do đơn vị trực tiếp đề nghị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xét chọn và  ra Quyết định công nhận.

- Tập thể Lao động xuất sắc: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” là danh hiệu của tập thể tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn trong số các “Tập thể lao động tiên tiến” đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Danh hiệu này do đơn vị trực tiếp đề nghị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xem xét và bỏ phiếu tín nhiệm, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét và ra Quyết định công nhận.

Lưu ý: Các danh hiệu thi đua nói trên là sự ghi nhận kết quả thi đua của các cá nhân và tập thể sau một năm học. Ngoài các danh hiệu thi đua nói trên, Nhà trường sẽ xét đề nghị các hình thức thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng bao gồm: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

4. Quy trình, thủ tục:

Tập thể, cá nhân hoàn thành khối lượng công việc về chất lượng, về thời gian là cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua trong năm. Năm học được tính từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/7 hàng năm.

a) Từ ngày 01/8 đến ngày 09/8: Các đơn vị chức năng thống kê các hoạt động liên quan đến công tác Thi đua, khen thưởng. Các cá nhân gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thông qua phòng Tổ chức – Hành chính bản diễn giải và báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã đăng ký (từ ngày 01/8 đến 16h00 ngày 03/8) để Thường trực Hội đồng xét, công nhận.

b) Từ ngày 10/8 đến ngày 19/8: Bình xét Thi đua tại các đơn vị.

-     Tập thể, cá nhân tham gia bình xét thi đua phải có:

+ Bản khai thành tích tập thể, cá nhân theo mẫu 1, mẫu 2 và chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bản khai (có xác nhận của trưởng đơn vị);

+ Được tập thể đơn vị thống nhất đề cử, đạt số phiếu tín nhiệm hoặc biểu quyết từ quá bán trở lên (có biên bản kèm theo).

-     Việc bình xét danh hiệu thi đua tại đơn vị được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai. Các cá nhân tự đọc bản khai thành tích cá nhân và tự nhận danh hiệu trước đơn vị. Đơn vị xem xét căn cứ vào kết quả làm việc và kết quả tổng hợp từ các đơn vị chức năng thống kê các hoạt động trong năm học của từng cá nhân, đơn vị. Đơn vị xem xét tiến hành góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm (bỏ phiếu kín) hoặc biểu quyết cho từng trường hợp;

-     Trưởng đơn vị chịu mọi trách nhiệm về việc xem xét tính chính xác, trung trực báo cáo thành tích của cá nhân, đơn vị và kết quả bình xét thi đua tại đơn vị mình phụ trách và đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả Thi đua, khen thưởng tại đơn vị (nếu có);

-     Đơn vị lập hồ sơ, kèm theo minh chứng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính trước 16h ngày 19/8 hàng năm, gửi kèm file (tổng hợp kết quả, mẫu BC3) về địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

c) Từ ngày 22/8 đến ngày 26/8: Phòng Tổ chức – Hành chính và Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tiến hành kiểm tra tính chính xác, trung thực và rà soát kết quả Thi đua, khen thưởng được gửi về từ các đơn vị. Nếu có sai xót về quy trình thủ tục sẽ yêu cầu đơn vị tiến hành lại đồng thời xử lý theo quy định những trường hợp có vi phạm trong công tác Thi đua, khen thưởng.

d) Từ ngày 29/8 đến ngày 01/9: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường.

-     Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường họp xét và thông qua các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân trên nguyên tắc thống nhất tập thể quá bán.

-     Quyết định công nhận danh hiệu Thi đua, khen thưởng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10/09 hàng năm.

5. Thống kê các hoạt động liên quan đến công tác Thi đua, khen thưởng:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân công của Hiệu trưởng đối với các đơn vị trong Nhà trường, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị có tên dưới đây thống kê các hoạt động của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác Thi đua, khen thưởng:

a) Thường trực Hội đồng khoa học đào tạo: Xác nhận việc nghiệm thu viết giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên.

b) Phòng Tổ chức – Hành chính:

-     Các cá nhân vi phạm kỷ luật;

-     Các cá nhân, đơn vị chấp hành việc kỷ luật hành chính: nộp báo cáo tháng; các báo cáo và góp ý văn bản quan trọng có thời hạn; Bản kê khai minh bạch tài sản; Các bản kê khai lý lịch, kê khai lý lịch bổ sung;

-     Danh sách không tham dự các buổi họp, làm việc có văn bản triệu tập hoặc lịch công tác không có lý do;

-     Cá nhân đi nước ngoài, thời gian làm việc tại trường dưới 10 tháng, cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động thử việc.

c) Phòng Thanh tra:

-     Việc cá nhân, đơn vị vi phạm quy định về thời gian làm việc, các quy chế, nội quy Nhà trường (có biên bản ghi nhận);

-     Tổng hợp các phản ánh về thái độ phục vụ và giảng dạy của giảng viên, chuyên viên và người lao động từ các đối tượng được phục vụ thông qua thùng thư góp ý;

-     Biên bản ghi nhận, xác nhận sự thật vụ việc được phản ánh và giải quyết vụ việc liên quan đến việc phản ánh thái độ, phong cách giảng dạy, phục vụ từ phía sinh viên và đối tượng được phục vụ.

d) Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Đào tạo không chính quy:

Thống kê các trường hợp cá nhân, đơn vị không hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau đây:

-     Về việc hoàn thành kế hoạch giảng dạy; ra đề thi, đáp án nộp đúng thời gian quy định (đối với giảng viên ra đề); chấm bài, trả bài, nộp bảng điểm, hướng dẫn sinh viên làm luận văn, khóa luận đúng quy định;

-     Về việc đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức thi, coi thi;

-     Về việc tín nhiệm của sinh viên thông qua kết quả thu được từ các phiếu khảo sát, đánh giá giảng viên.

e) Phòng Quản lý NCKH&HTQT:

-     Thành viên tham gia đề tài NCKH, thực hiện có kết quả đề tài NCKH đảm nhận, xác nhận hoàn thành nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học từ cấp trường hoặc tương đương trở lên đánh giá xếp hạng từ loại khá trở lên. Nếu là đề tài trên cấp trường chưa nghiệm thu thì trong năm đó phải hoàn thành tiến độ đề tài được cấp quản lý công nhận.

-     Cá nhân có báo cáo tham luận được đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị (có báo cáo cho Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế).

f) Tạp chí Khoa học pháp lý: Cá nhân có bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý.

g) Các khoa, bộ môn trực thuộc Trường: Các khoa, bộ môn trực thuộc Trường có các giảng viên đang thực hiện công tác kiêm nhiệm tại các Phòng, Trung tâm tiến hành góp ý về việc thực hiện công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ của những đối tượng này.

Các đơn vị thống kê nội dung, hoạt động nêu trên của năm học tính trong khoảng thời gian từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/7, gửi trực tiếp về các đơn vị và Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thông qua phòng Tổ chức – Hành chính trước 16h ngày 09/8.

* Lưu ý: Đối với các trường hợp có vi phạm các đơn vị cần thống kê chi tiết các thông tin: họ tên, đơn vị, nội dung vi phạm, số lần vi phạm, hình thức xử lý và các biên bản kèm theo.

 

II. TIÊU CHUẨN VÀ VIỆC BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA:

1. Danh hiệu cá nhân “Lao động tiên tiến”:

a) Các trường hợp không bình xét thi đua:

-     Không là đối tượng bình xét Thi đua, khen thưởng;

-     Không có đăng ký thi đua vào đầu năm học;

-     Phân loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong việc đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động của Nhà trường theo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-ĐHL ngày 18/02/2011;

-     Cá nhân vi phạm tổng cộng từ 03 lần trở lên trong năm học việc nộp các loại báo cáo và văn bản khác theo yêu cầu của Nhà trường một cách đầy đủ và đúng hạn như các bản kê khai minh bạch tài sản, kê khai lý lịch bổ sung; báo cáo kết quả kết thúc khóa học, báo cáo kết quả đi công tác;

b) Tiêu chuẩn chung:

-     Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hóa chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học;

-     Phân loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong việc đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động của Nhà trường theo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-ĐHL ngày 18/02/2011;

-     Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

c) Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với giảng viên:

-     Đạt tiêu chuẩn chung được quy định tại điểm b khoản 1 mục II hướng dẫn này và  không thuộc các trường hợp không bình xét thi đua, khen thưởng được quy định tại điểm a khoản 1 mục II hướng dẫn này (tiêu chuẩn bắt buộc);

-     Giỏi về chuyên môn, thực hiện mục tiêu đào tạo có chất lượng và hiệu quả; tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

-     Có phẩm chất tư cách đạo đức người nhà giáo, được sinh viên kính trọng, được lãnh đạo và tập thể đơn vị tín nhiệm;

-     Có lối sống lành mạnh, mẫu mực trong lao động sư phạm, trung thực trong công tác; không ngại khó trong công tác giảng dạy ở các đơn vị liên kết đào tạo do lãnh đạo phân công;

-     Thực hiện vượt mức khối lượng, nội dung kiến thức của môn học theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đúng lịch trình giảng dạy của Khoa, Trường;

-     Bài giảng đảm bảo tính chính xác, khoa học, cập nhật được những thông tin, thành tựu khoa học mới, sát đối tượng và thực tiễn Việt Nam. Thông qua các bài tập, thí nghiệm, thực hành, thực tập bổ sung, củng cố lý thuyết, có những giải pháp để rèn luyện phương pháp thực nghiệm khoa học; hình thành kỹ năng, phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên hoàn thành đúng thời hạn tiểu luận, bài tập lớn, thiết kế khóa luận tốt nghiệp.

d) Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với chuyên viên và người lao động (Trợ lý khoa, giảng viên kiêm nhiệm, chuyên viên và người lao động làm việc tại các Phòng, Trung tâm):

-     Đạt tiêu chẩn chung được quy định tại điểm b khoản 1 mục II hướng dẫn này và không thuộc các trường hợp không bình xét thi đua, khen thưởng được quy định tại điểm a khoản 1 mục II hướng dẫn này (tiêu chuẩn bắt buộc);

-     Có đạo đức lối sống lành mạnh, mẫu mực trong lao động sư phạm, trung thực trong công tác, được lãnh đạo và tập thể đơn vị tín nhiệm, được sinh viên kính trọng;

-     Có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động; không ngại khó trong công tác do lãnh đạo phân công;

* Cá nhân là giảng viên kiêm nhiệm làm việc thường xuyên tại Phòng, Trung tâm thì phải bình xét với các tiêu chí như một giảng viên (có biên bản nhận xét, đánh giá của lãnh đạo khoa) đồng thời phải xét đến các tiêu chí bình xét theo tiêu chuẩn của chuyên viên, người lao động.

2. Danh hiệu cá nhân “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

a) Các trường hợp không xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

+ Phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong việc đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động của Nhà trường theo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-ĐHL ngày 18/02/2011;

+ Cá nhân vi phạm từ 01 lần trở lên trong năm học một trong các lỗi được quy định làm căn cứ để không bình xét danh hiệu Thi đua trong năm được quy định tại điểm a khoản 1 mục II hướng dẫn này;

+ Cá nhân nhận được phản ánh không tốt về thái độ giảng dạy, phục vụ và công tác từ phía sinh viên và người được phục vụ (có biên bản ghi nhận, xác nhận và làm rõ sự thật vụ việc được phản ánh của các đơn vị chức năng);

+ Cá nhân trễ hạn hoàn thành giáo trình, tài liệu tham khảo trên 03 tháng;

b) Tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với giảng viên:

Phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

-     Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiến tiến” và không thuộc các trường hợp không được bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được quy định tại điểm a khoản 2 mục II hướng dẫn này (tiêu chuẩn bắt buộc);

-     Có tinh thần hợp tác làm việc với đồng nghiệp tại đơn vị và toàn Trường.

-     Có cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ, phương pháp mới, sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo quy định vào giảng dạy nhằm đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả đào tạo, giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả năm học (có minh chứng kèm theo và đơn vị xác nhận);

-     Trong năm học phải hoàn thành được một trong các hoạt động nghiên cứu khoa học sau đây (phải có minh chứng):

+ Có từ 03 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc báo cáo tham luận khoa học được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước (cá nhân kèm theo minh chứng);

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp cơ sở xét công nhận. Cụ thể:  Cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường hoặc trên cấp trường được nghiệm thu trong năm. Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học trên cấp trường chưa nghiệm thu thì trong năm đó cá nhân phải hoàn thành tiến độ đề tài được cấp quản lý công nhận (kèm theo minh chứng);

+ Tham gia biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo đã có sản phẩm được nghiệm thu hoặc được sử dụng vào các hoạt động chuyên môn, biên soạn tài liệu học tập và được Bộ môn đưa vào làm tài liệu tham khảo học tập cho sinh viên trong năm (kèm theo minh chứng).

c) Tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với chuyên viên, giảng viên kiêm nhiệm và người lao động:

Phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

-     Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiến tiến” và không thuộc các trường hợp không được bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được quy định tại điểm a khoản 2 mục II hướng dẫn này (tiêu chuẩn bắt buộc);

-     Quản lý và phục vụ đạt chất lượng tốt, có hiệu quả cao trong công tác;

-     Thể hiện được tính kịp thời trong công tác và việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà trường khi có yêu cầu (có minh chứng);

-     Có tinh thần hợp tác làm việc với đồng nghiệp tại đơn vị và toàn Trường, luôn nâng cao trình độ quản lý và phục vụ;

-     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong hoạt động chuyên môn (có minh chứng).

-     Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới vào công việc tại Phòng mà cá nhân đang phụ trách có hiệu quả để tăng năng suất lao động được lãnh đạo và tập thể đơn vị xác nhận (có minh chứng kèm theo và đơn vị xác nhận);

Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới vào công việc của cá nhân phải được đăng ký với Hội đồng Thi đua, khen thưởng vào đầu năm và được Thường trực Hội đồng xét, công nhận vào cuối năm. Tuy nhiên, việc đăng ký không áp dụng cho năm học 2010 – 2011 mà chỉ tiến hành việc xét, công nhận sáng kiến thông qua báo cáo, giải trình của cá nhân.

3. Danh hiệu cá nhân “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”:

-     Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ được xét tặng cho cá nhân đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

+ Có sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả trong công việc, phù hợp với tình hình thực tế tại Trường (có minh chứng kèm theo và xác nhận của đơn vị);

+ Đối với chuyên viên và người lao động: phải có thành tích, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cá nhân có phạm vi ảnh hưởng đối với ngành giáo dục (có minh chứng cụ thể);

+ Đối với giảng viên: cá nhân phải có đề tài Nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt loại khá trở lên, có tác dụng ảnh hưởng đối với ngành giáo dục và do Hội đồng Khoa học cấp Bộ xem xét công nhận (có minh chứng cụ thể).

4. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”:

Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể lao động tiên tiến:

-     100% thành viên đơn vị đủ điều kiện xét Thi đua có đăng ký thi đua, 100% thành viên đơn vị thuộc đối tượng xét thi đua được quy định ở điểm a khoản 1 phần I hướng dẫn này tham gia bình xét thi đua;

-     Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

-     Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

-     Có kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị được Hiệu trưởng phê duyệt (có minh chứng kế hoạch cụ thể và kết quả đạt được);

-     Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện đầy đủ báo cáo, góp ý, các văn bản theo yêu cầu của Hiệu trưởng có chất lượng và đúng hạn (không xét trường hợp vi phạm tổng cộng từ 03 lần trở lên trong năm học);

-     Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

-     Đối với các Khoa có Bộ môn trực thuộc phải đảm bảo 50% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

5. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể lao động tiên tiến:

-     Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (tiêu chuẩn bắt buộc);

-     Có kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong đơn vị được Hiệu trưởng phê duyệt.

-     Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo, góp ý, các văn bản theo yêu cầu của Hiệu trưởng có chất lượng và đúng hạn (không bình xét đối với trường hợp vi phạm tổng cộng từ 02 lần trở lên).

-     Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

-     Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

-     Đối với các Khoa có bộ môn trực thuộc phải có 75% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

-     Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

-     Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

-     Có sáng kiến mô hình, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn của đơn vị;

-     Tập thể là các Khoa, Bộ môn thuộc trường phải đạt thêm ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có tổ chức hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên môn của đơn vị;

+ Đơn vị có cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc tổng kết thi đua theo đợt trong năm được tặng giấy khen, bằng khen.

6. Các danh hiệu thi đua khác:

Được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 (văn bản chi tiết Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT xem tại mục văn bản trên website www.hcmulaw.edu.vn).

 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:

Trường hợp đơn vị đề nghị xét chọn khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo đợt các cá nhân và tập thể thì đơn vị tiến hành họp xét tại đơn vị và lập hồ sơ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (bao gồm cả file điện tử) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính. Hồ sơ bao gồm: báo cáo thành tích của đối tượng được xét chọn (tập thể, cá nhân), tờ trình và bản tổng hợp trích ngang.

 

IV. XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”:

Việc xét tặng kỷ niệm chương được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ghi nhận công lao của các cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước. (văn bản chi tiết Quyết định 27/2005/QĐ- BGDĐT xem tại mục văn bản trên website www.hcmulaw.edu.vn)

1.        Đối tượng xét tặng: (Theo điều 3 của quy chế).

– Kỷ niệm chương xét tặng cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục, có thời gian công tác tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. (Bao gồm cả những cá nhân đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ nhà nước quy định, hoặc đã chuyển công tác sang ngành khác)

2.       Tiêu chuẩn xét tặng: (Theo điều 4 của quy chế)

– Cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo điều 4 khoản c,đ của quy chế: 20 năm công tác trở lên là tính cả những năm được nhân hệ số đạt các danh hiệu thi đua và không được tính năm bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc.

3.       Quy trình, hồ sơ đề nghị: (Theo điều 5, 9 của quy chế)

– Bản tóm tắt thành tích (Đánh máy giấy A4 theo mẫu đính kèm)

– Bản sao các quyết định (hoặc giấy chứng nhận) đạt danh hiệu thi đua.

Các cá nhân gửi hồ sơ xét tặng về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 03/10 hàng năm (Các cá nhân có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tổ Chức – Hành chính  để được hướng dẫn chi tiết và làm hồ sơ). Những cá nhân không gửi đủ hồ sơ và quá thời gian nêu trên, Nhà trường sẽ không xét giải quyết việc làm đề nghị gửi Bộ đề nghị tặng kỷ niệm chương.

 

Việc bình xét thi đua là hoạt động quan trọng nhằm động viên kịp thời tinh thần thi đua của tập thể, cá nhân trong toàn Trường, rất mong các đơn vị thực hiện chu đáo. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính để được hướng dẫn.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-   Các đơn vị trong trường (thực hiện);

-   Lưu VT, TTTĐKT.

 

 

 

 

Mẫu CN2

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị Công nhận danh hiệu thi đua cá nhân năm học 20    – 20

Kính gửi: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Luật TP. HCM

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………….

Chức vụ, chuyên môn:……………………………………………………………..

Học hàm, học vị:…………………………………………………………………...

Đơn vị:……………………………………………………………………………..

Thâm niên công tác:……….. năm; Trong đó ở ngành giáo dục:………….năm

 

1. Công tác theo nhiệm vụ kế hoạch được giao:

-          Công việc được giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-          Công việc của Trường, đơn vị cá nhân tham gia:

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-          Công việc khác, kiêm nhiệm:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc so với kế hoạch, phân công của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

2. Sáng kiến, giải pháp cải tiến chất lượng công việc đã được ứng dụng và đánh giá cao của đơn vị (kèm minh chứng)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.        Có bài viết nghiên cứu được đăng: trên báo, tạo chí hoặc báo cáo tham luận được đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo (kèm minh chứng):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tham gia đề tài NCKH cấp trưởng trở lên: (Ghi rõ tên đề tài, cấp, thời gian thực hiện đề tài, đã hoàn thành đến gian đoạn nào?kết quả nghiêm thu?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Về ý thức kỷ luật:

- Tham gia các buổi sinh hoạt, cuộc họp của nhà trường:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tham gia các hoạt động, sinh hoạt chuyên môn của đơn vị:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Đang theo học các khóa đào tạo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Được biểu dương khen thưởng trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, được tặng giấy khen, bằng khen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Các biểu mẫu có thể download trên website nhà trường)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 20

Thủ trưởng đơn vị                                                                              Người khai ký tên

 

 

 

 Mẫu TT1

 

 

 

 


Đơn vị……..                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm  20

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ

Đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua, khen thưởng năm học 20     – 20

 

- Tên đơn vị: ........................................................... …………………………………………………

-  Năm thành lập:……………………………………………………………………...

- Địa chỉ:………………………………………………………………………………

- Tổng số CBCC: ………    Trong đó có: ……….giảng viên (số gv có học hàm, học vị, tỷ lệ trên đại học là . . . . .)

- Tổng số: . . . .khoa; . . . . . phòng, ban; . . . . . trung tâm; . . . . . bộ môn; . . . . .v.v.v…

- Chức năng nhiệm vụ: ………………………………………………………………..

 

Đề nghị danh hiệu tập thể: …………………………………………………………………………………………

 

Thành tích của đơn vị

- Nhiệm vụ đã đăng ký trong bản đăng ký thi đua đầu năm:………………………..

- Nêu các phong trào thi đua trong năm, có thiết thực, có hiệu quả không?

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: có sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các mặt:

1. Công tác đào tạo,

2. Nghiên cứu khoa học của đơn vị: Tổng số đề tài; cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở (ghi rõ tên/ cấp đề tài/ năm nghiệm thu/ mức đánh giá . . . v.v.v. . . . )

3. Giáo trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật . . . v.v.v. . . .

4. Xây dựng đội ngũ . . . ……………………………………………………..

5. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu để các đơn vị học tập . . . . . . ……

6. Hợp tác quốc tế . . . . . ……………………………………………………..

- Xây dựng cơ sở vật chất:

- Chăm lo đời sống cho CBCC:

- Hoặc động của các tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Đòan kết nội bộ, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

- Những tồn tại cần khắc phục, phương hướng năm sau:

- Danh hiệu thi đua của đơn vị: (ghi rõ năm và số người)

1. Các danh hiệu thi đua:

2. Số cá nhân của đơn vị hòan thành nhiệm vụ được giao:……………………

3. Số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến:…………………..

4. Số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:……………….

5……………………………………………………………………………….

( Có danh sách kèm theo – mẫu BC3)

-          Quá trình khen thưởng của đơn vị:…………………………………………

 

(Các biểu mẫu có thể download trên website nhà trường)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên)

 

Mẫu BC3

 

 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Đơn vị:……………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20    - 20

 

1. Tập thể:

TT

Tên đơn vị

Đăng ký thi đua

Đề nghị danh hiệu

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cá nhân thuộc đơn vị:………………..

- Số cá nhân của đơn vị hòan thành nhiệm vụ được giao:…………. Đạt tỉ lệ:……………….

- Số cá nhân của đơn vị đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến:………….Đạt tỉ lệ:…………..

- Số cá nhân của đơn vị đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:………Đạt tỉ lệ:…………..

 

2. Cá nhân:

- Thông kê đầy đủ số cá nhân của đơn vị, cả những cá nhân không xét thi đua

- Trường hợp không đăng ký thi đua, đi công tác dài hạn, học tập ở nước ngoài hoặc không đủ điều kiện xét thi đua xin ghi rõ lý do vào phần ghi chú

TT

Họ và tên

Đăng ký thi đua

Đề nghị danh hiệu

Ghi chú:

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các biểu mẫu có thể download trên website nhà trường)

Thủ trưởng đơn vị

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ hai, 01 8 2011 16:31)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox