DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Thương mại

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC LUẬT HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 4 NĂM

LỚP THƯƠNG MẠI

 

Stt

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín

Số

Đơn vị thực hiện

 

 

 

 

chỉ

tiết

 

1

I

1

Giáo dục quốc phòng

6

165

Phòng Đào tạo

2

Giáo dục thể chất 1

1

30

Khoa cơ bản

3

Triết học HP1

3

45

Khoa cơ bản

4

Lý luận về Nhà nước

3

45

Khoa Hành chính

5

Nhập môn Xã hội học

3

45

Khoa cơ bản

6

Đại cương Văn hoá Việt Nam

3

45

Khoa cơ bản

7

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

Khoa cơ bản

8

Lịch sử Đảng

4

60

Khoa cơ bản


Cộng

25

465


9

2

Giáo dục thể chất 2

1

30

Khoa cơ bản

10

Kinh tế chính trị

5

75

Khoa cơ bản

11

Triết học HP2

3

45

Khoa cơ bản

12

Lý luận về Pháp luật

3

45

Khoa Hành chính

13

Tâm lý học đại cương

3

45

Khoa cơ bản

14

Tin học đại cương

3

45

Khoa cơ bản

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

Khoa cơ bản

16

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

4

60

Khoa cơ bản


Cộng

25

390


17

II

3

Giáo dục thể chất 3

1

30

Khoa cơ bản

18

Ngoại ngữ HP1

3

45

Khoa cơ bản

19

Logic học

3

45

Khoa cơ bản

20

Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp (HP1)

3

45

Khoa Hành chính

21

Những vấn đề chung về Luật Dân sự (DS1)

2

30

Khoa Dân sự

22

Luật Hành chính

5

75

Khoa Hành chính

23

Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm (HS1)

3

45

Khoa Hình sự

24

Trách nhiệm hình sự và hình phạt (HS2)

2

30

Khoa Hình sự

25

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới

2

30

Khoa Hành chính


Cộng

24

375


26

4

Giáo dục thể chất 4

1

30

Khoa cơ bản

27

Ngoại ngữ HP2

3

45

Khoa cơ bản

28

Bộ máy Nhà nước (HP2)

3

45

Khoa Hành chính

29

Chủ thể kinh doanh (TM1)

4

60

Khoa Thương mại

30

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

3

45

Khoa Hành chính

31

Phần các tội phạm (HS3)

4

60

Khoa Hình sự

32

Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế (DS2)

3

45

Khoa Dân sự

33

Luật hợp đồng (DS3)

4

60

Khoa Dân sự

34

PL khuyến khích đầu tư trong nước & đầu tư ra nước ngoài

2

30

Khoa Thương mại

35

Quản trị doanh nghiệp

2

30

Khoa Thương mại


Cộng

29

450


36

III

5

Giáo dục thể chất 5

1

30

Khoa cơ bản

37

Ngoại ngữ HP3

4

60

Khoa cơ bản

38

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (DS4)

2

30

Khoa Dân sự

39

Khái luận chung về Luật Quốc tế (CPQT1)

2

30

Khoa Quốc tế

40

Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (CPQT2)

2

30

Khoa Quốc tế

41

Luật Ngân sách Nhà nước

2

30

Khoa Thương mại

42

Luật Hôn nhân và Gia đình

2

30

Khoa Dân sự

43

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự (TTDS1)

2

30

Khoa Dân sự

44

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (TTDS2)

2

30

Khoa Dân sự

45

PL về thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ (TM2)

3

45

Khoa Thương mại

46

Pháp luật Xuất nhập khẩu

2

30

Khoa Thương mại

47

Pháp luật kinh doanh chứng khoán

2

30

Khoa Thương mại

48

Kỹ thuật đàm phán HĐKT và hoạt động tư vấn pháp luật

2

30

Khoa Thương mại


Cộng

28

435


49

6

Luật Thuế

2

30

Khoa Thương mại

50

Luật Ngân hàng

2

30

Khoa Thương mại

51

Luật Đất đai

3

45

Khoa Thương mại

52

Luật cạnh tranh (TM3)

2

30

Khoa Thương mại

53

Luật Tố tụng hành chính

3

45

Khoa Hành chính

54

Những vấn đề chung về Luật Lao động (LĐ1)

2

30

Khoa Dân sự

55

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (LĐ2)

2

30

Khoa Dân sự

56

Giải quyết tranh chấp quốc tế (CPQT3)

2

30

Khoa Quốc tế

57

Thủ tục giao đất, cho thuê đất và kỹ năng nghiên cứu hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai

2

30

Khoa Thương mại

58

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

2

30

Khoa Thương mại

59

Sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh

1

15

Khoa Thương mại

60

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

2

30

Khoa Thương mại


Cộng

25

375


61

IV

7

Luật Môi trường

3

45

Khoa Thương mại

62

Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (TM4)

2

30

Khoa Thương mại

63

Luật Thương mại quốc tế

3

45

Khoa Quốc tế

64

Xây dựng văn bản pháp luật

2

30

Khoa Hành chính

65

Những vấn đề chung về Luật Tố tụng hình sự (TTHS1)

2

30

Khoa Hình sự

66

Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (TTHS2)

2

30

Khoa Hình sự

67

Xung đột pháp luật (TPQT1)

2

30

Khoa Quốc tế

68

Các lĩnh vực cụ thể trong tư pháp quốc tế (TPQT2)

2

30

Khoa Quốc tế

69

Pháp luật về thị trường tiền tệ

1

15

Khoa Thương mại

70

Pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản

2

30

Khoa Thương mại

71

PL về bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực đặc biệt

1

15

Khoa Thương mại

72

Tập quán thương mại quốc tế và nghiệp vụ thanh toán QT

2

30

Khoa Quốc tế

73

Luật dân sự thương mại các nước

2

30

Khoa Dân sự

74

Pháp luật về kiểm dịch; y tế

2

30

Khoa Thương mại


Cộng

28

420


75

8

Tội phạm học

3

45

Khoa Hình sự

76

Tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài quốc tế (TPQT3)

2

30

Khoa Quốc tế

77

Luật học so sánh

3

45

Khoa Quốc tế

78

Thực tập (3đvht), thi CN (4đvht+3đvht) hoặc Khóa luận TN

10

150

Phòng Đào tạo


Cộng

18

270


 

Ngày cập nhật (Thứ tư, 05 1 2011 16:29)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox