DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Quyết định thu học phí các lớp hệ vừa làm vừa học theo nhu cầu xã hội (2011-2016)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỐ:   1102/ QĐ-ĐHL                                                   TP.Hồ Chí Minh  ngày 20  tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc mức thu học phí đào tạo theo nhu cầu xã hội hệ vừa làm vừa học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 118/2000/QĐ/TTg ngày 10/10/2002 của Chính phủ về việc thay đổi tổ chức Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, tách trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh thành một trường độc lập trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo;
Căn cứ điều lệ trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ Tướng chính phủ;   
Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015;  
Theo đề nghị Trưởng  Phòng Kế Họach-Tài Chính .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1  :  Mức thu học phí  đào tạo theo nhu cầu xã hội hệ vừa làm vừa học.

Năm học 2011-2012 : 6.550.000đồng/01 năm học /01 Học viên.
Năm học 2012-2013 : 8.000.000đồng/01 năm học /01 Học viên.
Năm học 2013-2014 : 9.460.000đồng/01 năm học /01 Học viên.
Năm học 2014-2015 : 10.920.000đồng/01 năm học /01 Học viên.
Năm học 2015-2016 : 12.500.000đồng/01 năm học /01 Học viên

Điều 2:    Mức thu học phí trên áp dụng từ năm học 2011 – 2012 . Mức thu học phí các năm tiếp theo có thể  điều chỉnh theo quy định của Nhà Nước và của nhà Trường .

Điều 3 :  Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Kế Hoạch - Tài Chính, Trưởng Phòng Đào tạo Không Chính Quy, Trưởng các Khoa và Học viên đào tạo theo nhu cầu xã hội hệ vừa làm vừa học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


.                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
-    Ban Giám hiệu .                                                                                               (Đã ký)
-    Như điều 3 .
-    Lưu văn thư .
.                                                                                                                         MAI HỒNG QUỲ

Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 22 6 2011 10:21)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox