DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

09-05-2011-QĐ v/v ban hành hướng dẫn quy trình kết nạp đảng và chuyển đảng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 5  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

tại Đảng bộ Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

-         Căn cứ Chương II – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 03-HD/TCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức trung ương về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn 08/BTCTW này 21/6/2007 của Ban Tổ chức trung ương về “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng”;

-         Căn cứ theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại phiên họp ngày 15 tháng 04 năm 2011;

-         Căn cứ theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức – Bảo vệ chính trị nội bộ và Đoàn thể;

-         Căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ;

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Hướng dẫn Quy trình kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức tại Đảng bộ Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2011 và thay thế Quyết định số 42/QĐ-ĐU, ngày 17 tháng 5 năm 2004.

Điều 2: Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức – Bảo vệ Chính trị nội bộ và Đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. BCH ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký & đóng dấu)

VÕ VĂN PHÚC

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox